خبر

دلار / پزوی مکزیک

USD/MXN Ask
نرخ فعلی:: 17.118 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 17.118 0.22

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 17.118 0.22

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی