خبر

کاکائو

US Cocoa
نرخ فعلی:: 11,671 5.91
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 11,671 5.91

واحد حجمی : متریک تن

نرخ فعلی: : 11,671 5.91

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : متریک تن

نوع بازار : بازار جهانی