خبر

بازارهای سهام

ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
38222 0.62% 235 1.29% -2.78% 12.83% Apr 22 -
US500
5006.46 0.79% 39.23 -1.09% -4.06% 21.02% Apr 22 -
USNDX
16377 0.14% 23 3.73% 3.57% 39.48% Dec 13 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
GB100
8058 2.05% 162 1.72% 1.77% 1.84% Apr 22 -
DE40
17968 1.30% 230 -0.33% -1.61% 13.26% Apr 22 -
FR40
8071 0.60% 48 0.32% -0.99% 6.56% Apr 22 -
IT40
34151 0.68% 229 1.63% -1.41% 24.02% Apr 22 -
ES35
10890 1.50% 161 1.90% -0.57% 15.77% Apr 22 -
MOEX
3479 0.27% 10 0.11% 6.00% 31.99% Apr 22 -
NL25
869 1.09% 9 -1.66% -0.89% 14.02% Apr 22 -
BIST 100
9645 -0.50% 48 -0.36% 6.82% 92.03% Apr 22 -
CH20
11330 0.30% 33 -0.58% -2.64% -1.20% Apr 22 -
Stockholm
2511 0.37% 9 -0.48% -0.58% 11.13% Apr 22 -
WIG
84464 1.51% 1,258 1.55% 5.47% 34.83% Apr 22 -
BE20
3869 1.08% 41 0.43% 1.51% 0.95% Apr 22 -
Oslo
1561 -0.15% 2 -1.61% 1.50% 12.66% Apr 22 -
ATX
3554 0.49% 17 0.42% 1.66% 9.05% Apr 22 -
Copenhagen
2636 1.06% 28 -0.47% -2.29% 25.49% Apr 22 -
Helsinki
9945 1.03% 102 1.09% 1.84% -6.85% Apr 22 -
Helsinki 25
4487 1.10% 49 1.39% 1.72% -5.13% Apr 22 -
ISEQ
9962 0.32% 31 0.65% 1.57% 17.27% Apr 22 -
Athens General
1420 1.99% 28 2.14% -0.15% 28.49% Apr 22 -
PSI Geral
4350 4.06% 170 4.20% 5.35% -6.12% Apr 22 -
PSI 20
6515 3.50% 220 3.93% 5.10% 5.11% Apr 22 -
PX
1557 0.42% 7 -0.03% 4.59% 10.04% Apr 22 -
BET
16879 0.24% 41 -0.17% 1.06% 35.70% Apr 22 -
BUX
65126 0.12% 80 -3.39% 0.05% 49.14% Apr 22 -
PFTS
507 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Apr 22 -
SAX
317 0.00% 0 0.26% 3.15% 1.52% Apr 22 -
LuxX
1445 1.64% 23 -3.78% -2.15% -5.29% Apr 22 -
CROBEX
2803 0.14% 4 -0.99% -1.31% 24.01% Apr 22 -
SOFIX
806 0.06% 1 -0.51% 0.12% 32.78% Apr 22 -
SBITOP
1413 -0.32% 4 -0.07% -3.08% 14.35% Apr 22 -
Vilnius
952 -0.01% 0 -0.75% 0.52% -5.73% Apr 22 -
BELEX 15
1003 -1.24% 13 0.20% 3.42% 11.01% Apr 22 -
Riga
1344 2.09% 28 1.79% 1.86% 17.08% Apr 22 -
ICEX
2090 -0.72% 15 0.32% 0.04% -1.85% Apr 22 -
MBI 10
7107 0.18% 13 0.66% 2.47% 21.58% Apr 22 -
MSE
3732 -0.10% 4 -0.09% -1.39% 3.65% Apr 22 -
SASX-10
961 -0.30% 3 -0.01% 1.37% -7.89% Apr 22 -
Tallinn
1774 -0.03% 1 -0.86% 1.44% -6.64% Apr 22 -
EU350
2028.26 -0.11% 2.19 -1.17% -1.16% 6.90% Apr 19 -
EU1200
2767.93 1.96% 53.29 -1.48% 0.37% -21.66% Nov 04 -
CSE General
145 0.50% 1 -0.64% 0.24% 33.97% Apr 22 -
EU50
4962 0.89% 44 -0.46% -1.63% 12.72% Apr 22 -
EU100
1496 -0.33% 5 -1.68% -0.39% 8.20% Apr 19 -
EU600
502.30 0.60% 3.01 -0.72% -1.48% 7.11% Apr 22 -
Monex
14724.83 0.75% 109.07 -0.10% 0.58% 1.04% Apr 22 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
38222 0.62% 235 1.29% -2.78% 12.83% Apr 22 -
US500
5006.46 0.79% 39.23 -1.09% -4.06% 21.02% Apr 22 -
USNDX
16377 0.14% 23 3.73% 3.57% 39.48% Dec 13 -
Ecuador General
1142 0.12% 1 -0.01% 1.24% -10.69% Apr 18 -
CATSX
21984 -0.47% 103 0.62% 2.67% 12.97% Mar 22 -
IBOVESPA
125556 0.35% 432 0.18% -1.08% 20.79% Apr 22 -
IPC Mexico
55682 -0.21% 115 -1.69% 0.24% 2.38% Apr 17 -
Peru General
27599 0.00% 0 0.01% -7.16% 22.81% Apr 19 -
Merval
1268543 6.67% 79,333 5.93% 4.59% 323.66% Apr 22 -
IBC
64513 -2.28% 1,503 6.55% 25.23% 126.29% Apr 18 -
COLCAP
1344 0.91% 12 -2.61% 1.62% 9.71% Apr 22 -
IGPA
32262 -0.28% 90 -1.91% -1.89% 19.62% Apr 22 -
BVPSI
409 0.79% 3 0.92% 0.05% 7.79% Apr 22 -
BSX
2283 0.00% 0 -1.73% 0.79% 4.35% Apr 19 -
JSE
318255 -11.32% 40,623 -13.15% -5.37% -8.08% Apr 22 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
JP225
37697 1.70% 629 -3.91% -6.72% 31.84% Apr 22 -
SHANGHAI
3045 -0.67% 21 -0.42% 0.60% -7.05% Apr 22 -
CSI 300
3531 -0.30% 11 -0.51% 0.15% -11.34% Apr 22 -
SHANGHAI 50
2425 -0.24% 6 0.03% 0.98% -7.40% Apr 22 -
CH50
12198.92 -0.09% 11.07 -0.11% 0.95% -5.47% Apr 22 -
SENSEX
73649 0.77% 560 0.34% 1.63% 22.63% Apr 22 -
DSE Broad
5675 -0.36% 21 -1.80% -2.73% -9.23% Apr 22 -
JCI
7083 -0.06% 4 -1.14% -4.00% 2.50% Apr 22 -
TASI
12509 -0.07% 9 -1.57% -2.24% 11.04% Apr 22 -
TAIEX
20450 -1.38% 287 0.16% 2.87% 28.10% Apr 15 -
ADX General
9076 -0.55% 50 -1.92% -2.62% -5.99% Apr 22 -
SET 50
828 1.33% 11 -1.42% -1.67% -11.89% Apr 22 -
FKLCI
1560 0.78% 12 1.11% 1.43% 9.43% Apr 22 -
STI
3225 1.53% 49 1.31% 0.85% -2.99% Apr 22 -
TA-125
1942 -0.79% 15 0.17% -4.74% 13.35% Apr 22 -
HK50
16512 1.77% 288 -0.53% 0.23% -17.28% Apr 22 -
PSEi
6444 0.02% 1 -1.80% -5.97% -2.34% Apr 22 -
KSE 100
71454 0.77% 544 1.29% 9.05% 73.85% Apr 22 -
KASE
4918 0.41% 20 -1.18% -1.73% 37.69% Apr 22 -
QE
9665 -1.30% 128 -2.59% -5.38% -4.05% Apr 22 -
HNX
225.31 2.04% 4.51 -1.92% -6.44% 8.97% Apr 22 -
VN
1207 1.06% 13 -1.73% -4.83% 15.87% Apr 22 -
MSM 30
4704 -0.28% 13 0.07% -1.86% -0.84% Apr 21 -
ASPI
11828 0.64% 75 -1.48% 5.28% 28.75% Apr 22 -
Blom
1691 -3.19% 56 -3.10% -1.03% -10.54% Apr 22 -
ASE
2444 -0.16% 4 -0.36% -1.61% -1.27% Apr 22 -
LSX Composite
1096 0.44% 5 0.44% -6.51% 5.10% Apr 22 -
MSE 20
42015 -0.30% 127 2.31% -5.10% 12.40% Apr 22 -
DFM General
4168 -0.17% 7 -1.79% -2.66% 19.13% Apr 22 -
Kuwait All Share
7057.13 0.86% 60.01 -0.84% -4.84% -1.42% Apr 21 -
JPVIX
24.43 13.68% 2.94 17.45% 28.11% 49.69% Apr 22 -
NIFTY 50
22336 0.86% 189 0.29% 1.51% 25.89% Apr 22 -
TEDPIX
2316000.00 0.13% 3,010.00 4.94% 3.14% -0.35% Apr 22 -
Estirad
2016.94 -0.22% 4.51 -1.13% -2.46% 6.41% Apr 21 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUALL
8034 -0.75% 60 -0.50% 0.46% 8.10% Apr 03 -
AU50
7497 1.03% 76 -1.46% -1.98% 4.72% Apr 22 -
AU200
7770 -0.23% 18 -0.24% 1.23% 5.27% Apr 15 -
NZX 50
11853 0.48% 57 -0.54% -1.78% -1.44% Apr 22 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share
99706 0.17% 167 -2.04% -4.25% 92.93% Apr 22 -
SA40
67497 0.27% 183 -1.25% 0.69% -6.91% Apr 22 -
SAALL
73551 0.26% 188 -1.30% 0.37% -5.85% Apr 22 -
EGX 30
28144 -1.67% 479 -4.97% -3.15% 61.26% Apr 22 -
CFG 25
13302 -1.12% 151 -0.53% 2.62% 26.70% Apr 22 -
Nairobi 20
1667 -1.33% 23 -2.52% -2.68% 4.58% Apr 22 -
Nairobi All Share
106 -0.22% 0 -3.81% -4.27% -1.91% Apr 22 -
DSEI
1776 0.00% 0 -0.40% 0.32% -4.84% Apr 19 -
TUN
9036 0.66% 60 0.13% 2.25% 9.59% Apr 22 -
GGSECI
3505 0.00% 0 0.01% -0.93% 28.11% Apr 22 -
SEMDEX
2153 0.04% 1 0.38% 3.29% 11.00% Apr 19 -
USE All Share
1040.05 0.00% 0 -1.26% 4.81% -7.13% Apr 19 -
NSX Overall
1532 0.00% 0 -1.53% 1.74% -4.76% Apr 19 -
Gaborone
9118 0.05% 5 0.33% 0.68% 14.10% Apr 19 -
ZSI Industrials
95.89 -0.98% 0.95 -4.41% -100.00% -99.92% Apr 19 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
38222 0.62% 235 39,164 38,416 37,683 36,963
US500
5006.46 0.79% 39.23 5,173.70 5,075.07 4,978.02 4,883.08
USNDX
16377 0.14% 23 15,723 15,369 15,023 14,685
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
GB100
8058 2.05% 162 7,817 7,683 7,552 7,422
DE40
17968 1.30% 230 18,163 17,840 17,522 17,211
FR40
8071 0.60% 48 8,044 7,886 7,731 7,578
IT40
34151 0.68% 229 34,007 33,280 32,568 31,870
ES35
10890 1.50% 161 10,860 10,649 10,442 10,240
MOEX
3479 0.27% 10 3,291 3,226 3,162 3,099
NL25
869 1.09% 9 865 849 833 818
BIST 100
9645 -0.50% 48 8,509 8,067 7,648 7,251
CH20
11330 0.30% 33 11,540 11,354 11,170 10,989
Stockholm
2511 0.37% 9 2,467 2,418 2,369 2,321
WIG
84464 1.51% 1,258 80,429 78,178 75,985 73,859
BE20
3869 1.08% 41 3,762 3,680 3,600 3,521
Oslo
1561 -0.15% 2 1,509 1,477 1,446 1,415
ATX
3554 0.49% 17 3,465 3,396 3,329 3,262
Copenhagen
2636 1.06% 28 2,578 2,490 2,405 2,323
Helsinki
9945 1.03% 102 9,535 9,328 9,126 8,928
Helsinki 25
4487 1.10% 49 4,294 4,201 4,110 4,021
ISEQ
9962 0.32% 31 9,706 9,461 9,223 8,990
Athens General
1420 1.99% 28 1,385 1,348 1,313 1,278
PSI Geral
4350 4.06% 170 4,085 4,005 3,925 3,848
PSI 20
6515 3.50% 220 6,156 6,034 5,915 5,798
PX
1557 0.42% 7 1,492 1,468 1,446 1,423
BET
16879 0.24% 41 16,750 16,452 16,158 15,872
BUX
65126 0.12% 80 63,979 62,606 61,259 59,938
PFTS
507 0.00% 0 507 507 507 507
SAX
317 0.00% 0 302 298 293 288
LuxX
1445 1.64% 23 1,452 1,415 1,378 1,343
CROBEX
2803 0.14% 4 2,796 2,759 2,721 2,685
SOFIX
806 0.06% 1 795 782 770 758
SBITOP
1413 -0.32% 4 1,443 1,420 1,398 1,376
Vilnius
952 -0.01% 0 941 934 926 919
BELEX 15
1003 -1.24% 13 966 951 935 920
Riga
1344 2.09% 28 1,283 1,247 1,212 1,178
ICEX
2090 -0.72% 15 1,998 1,934 1,871 1,811
MBI 10
7107 0.18% 13 7,043 6,962 6,883 6,805
MSE
3732 -0.10% 4 3,727 3,668 3,611 3,555
SASX-10
961 -0.30% 3 932 914 896 878
Tallinn
1774 -0.03% 1 1,722 1,701 1,681 1,660
EU350
2028.26 -0.11% 2.19 2,040.37 2,000.38 1,961.17 1,922.73
EU1200
2767.93 1.96% 53.29 2,713.12 2,659.41 2,606.75 2,555.14
CSE General
145 0.50% 1 143 140 138 135
EU50
4962 0.89% 44 4,984 4,886 4,790 4,697
EU100
1496 -0.33% 5 1,496 1,467 1,438 1,410
EU600
502.30 0.60% 3.01 502.62 492.77 483.11 473.64
Monex
14724.83 0.75% 109.07 14,488.68 14,278.45 14,071.15 13,866.79
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
38222 0.62% 235 39,164 38,416 37,683 36,963
US500
5006.46 0.79% 39.23 5,173.70 5,075.07 4,978.02 4,883.08
USNDX
16377 0.14% 23 15,723 15,369 15,023 14,685
Ecuador General
1142 0.12% 1 1,106 1,086 1,066 1,046
IBOVESPA
125556 0.35% 432 124,852 121,675 118,588 115,577
IPC Mexico
55682 -0.21% 115 56,027 54,713 53,433 52,183
Peru General
27599 0.00% 0 27,729 27,105 26,495 25,899
Merval
1268543 6.67% 79,333 1,099,781 996,756 903,318 818,738
IBC
64513 -2.28% 1,503 52,655 49,847 47,194 44,674
COLCAP
1344 0.91% 12 1,298 1,264 1,231 1,199
IGPA
32262 -0.28% 90 32,740 31,887 31,053 30,243
BVPSI
409 0.79% 3 402 397 392 387
BSX
2283 0.00% 0 2,153 2,045 1,943 1,847
JSE
318255 -11.32% 40,623 161,547 76,474 36,206 17,131
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
JP225
37697 1.70% 629 38,873 37,806 36,762 35,755
SHANGHAI
3045 -0.67% 21 3,008 2,940 2,873 2,808
CSI 300
3531 -0.30% 11 3,458 3,379 3,303 3,228
SHANGHAI 50
2425 -0.24% 6 2,360 2,307 2,255 2,204
CH50
12198.92 -0.09% 11.07 12,017.71 11,746.11 11,480.65 11,221.18
SENSEX
73649 0.77% 560 72,436 71,243 70,065 68,908
DSE Broad
5675 -0.36% 21 5,719 5,661 5,603 5,546
JCI
7083 -0.06% 4 7,180 7,073 6,968 6,864
TASI
12509 -0.07% 9 12,199 11,987 11,778 11,573
ADX General
9076 -0.55% 50 9,138 9,035 8,933 8,832
SET 50
828 1.33% 11 828 812 795 779
FKLCI
1560 0.78% 12 1,526 1,508 1,491 1,474
STI
3225 1.53% 49 3,183 3,132 3,082 3,033
TA-125
1942 -0.79% 15 1,976 1,920 1,866 1,813
HK50
16512 1.77% 288 15,924 15,331 14,758 14,207
PSEi
6444 0.02% 1 6,755 6,610 6,468 6,328
KSE 100
71454 0.77% 544 64,906 63,076 61,299 59,569
KASE
4918 0.41% 20 5,009 4,942 4,875 4,809
QE
9665 -1.30% 128 9,623 9,404 9,191 8,982
HNX
225.31 2.04% 4.51 236.63 230.53 224.58 218.79
VN
1207 1.06% 13 1,259 1,227 1,195 1,164
MSM 30
4704 -0.28% 13 4,601 4,546 4,492 4,438
ASPI
11828 0.64% 75 11,179 10,919 10,666 10,419
Blom
1691 -3.19% 56 1,657 1,581 1,509 1,440
ASE
2444 -0.16% 4 2,412 2,388 2,364 2,340
LSX Composite
1096 0.44% 5 1,147 1,119 1,091 1,064
MSE 20
42015 -0.30% 127 43,101 42,068 41,056 40,072
DFM General
4168 -0.17% 7 4,209 4,161 4,114 4,068
Kuwait All Share
7057.13 0.86% 60.01 7,241.20 7,127.17 7,015.35 6,905.73
JPVIX
24.43 13.68% 2.94 19.11 18.58 18.07 17.58
NIFTY 50
22336 0.86% 189 21,959 21,596 21,240 20,889
TEDPIX
2316000.00 0.13% 3,010.00 1,928,728.19 1,859,716.45 1,793,105.12 1,728,894.19
Estirad
2016.94 -0.22% 4.51 2,016.58 1,999.49 1,982.41 1,965.53
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUALL
8034 -0.75% 60 8,012 7,872 7,735 7,601
AU50
7497 1.03% 76 7,599 7,467 7,337 7,209
AU200
7770 -0.23% 18 7,759 7,624 7,492 7,361
NZX 50
11853 0.48% 57 11,937 11,771 11,608 11,446
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
NSE-All Share
99706 0.17% 167 101,676 98,874 96,145 93,489
SA40
67497 0.27% 183 66,603 64,905 63,250 61,637
SAALL
73551 0.26% 188 72,635 70,787 68,976 67,217
EGX 30
28144 -1.67% 479 26,316 25,129 23,996 22,913
CFG 25
13302 -1.12% 151 12,808 12,609 12,413 12,221
Nairobi 20
1667 -1.33% 23 1,724 1,695 1,668 1,640
Nairobi All Share
106 -0.22% 0 111 109 108 106
DSEI
1776 0.00% 0 1,770 1,750 1,730 1,711
TUN
9036 0.66% 60 8,826 8,746 8,667 8,590
GGSECI
3505 0.00% 0 3,375 3,296 3,218 3,143
SEMDEX
2153 0.04% 1 2,148 2,135 2,122 2,109
USE All Share
1040.05 0.00% 0 1,028.19 986.27 945.97 907.38
NSX Overall
1532 0.00% 0 1,478 1,429 1,381 1,335
Gaborone
9118 0.05% 5 9,064 9,033 9,001 8,970
ZSI Industrials
95.89 -0.98% 0.95 2,333,692.65 2,021,438.00 1,750,943.03 1,516,819.40
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین