خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای داخلی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
43,409,991,180 ریال 43,386,373,360 ریال 1,191,105,200 (2.82%)
43,553,543,120 ریال
42,129,999,800 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,200,000,000 ریال 0 ریال 1,268,930,000 (3.03%)
43,370,000,000 ریال
41,931,070,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,493,975,900 ریال 43,300,000,001 ریال 1,325,301,203 (3.14%)
43,535,232,721 ریال
42,125,000,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,555,034,700 ریال 43,288,235,100 ریال 1,297,478,700 (3.07%)
43,780,915,200 ریال
13,750,495,360 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,467,114,074 ریال 0 ریال 1,347,404,311 (3.2%)
43,654,014,113 ریال
42,035,979,960 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,646,183,190 ریال 17,758,919,810 ریال 1,336,879,560 (3.16%)
43,805,526,920 ریال
42,140,445,840 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۷
مشاهده صرافی
43,760,368,450 ریال 0 ریال 10,067,570 (0.02%)
43,952,994,610 ریال
43,559,017,060 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
38,457,180,260 ریال 37,165,804,160 ریال 864,351,240 (2.25%)
39,769,391,660 ریال
38,197,125,000 ریال
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۰۸:۱۶
مشاهده صرافی
43,819,223,000 ریال 43,254,160,000 ریال 1,356,776,000 (3.2%)
43,893,969,000 ریال
42,393,785,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,231,188,000 ریال 23,956,053,260 ریال 1,248,988,000 (2.98%)
43,361,841,060 ریال
649,500 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,810,016,500 ریال 43,201,469,900 ریال 1,332,013,730 (3.14%)
43,984,217,880 ریال
42,334,988,800 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,347,832,390 ریال 43,330,002,000 ریال 1,357,842,390 (3.23%)
43,399,999,990 ریال
41,970,000,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
44,066,612,030 ریال 42,612,961,430 ریال 1,417,700,030 (3.32%)
44,127,630,000 ریال
42,648,912,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۵
مشاهده صرافی
43,901,900,000 ریال 14,497,500,000 ریال 1,344,700,000 (3.16%)
44,073,500,000 ریال
42,526,000,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,101,772,460 ریال 0 ریال 1,489,512,820 (3.58%)
43,252,691,040 ریال
41,437,248,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
44,000,370,690 ریال 42,892,474,080 ریال 1,339,262,300 (3.14%)
44,207,349,650 ریال
42,596,355,430 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,475,169,440 ریال 0 ریال 1,013,893,950 (2.39%)
43,782,055,300 ریال
42,278,679,350 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۰
مشاهده صرافی
44,559,114,800 ریال 0 ریال 1,240,863,200 (2.86%)
44,711,494,300 ریال
43,281,558,840 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,342,116,750 ریال 42,976,780,900 ریال 956,696,750 (2.26%)
43,342,116,750 ریال
42,385,420,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۲۰
مشاهده صرافی
43,533,565,390 ریال 43,289,874,410 ریال 1,210,911,570 (2.86%)
43,903,055,920 ریال
42,261,122,250 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,444,077,800 ریال 0 ریال 1,263,493,310 (3%)
43,672,030,500 ریال
42,081,521,160 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
44,244,126,656 ریال 42,910,467,978 ریال 1,400,323,009 (3.27%)
44,388,755,533 ریال
42,600,395,614 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
44,145,844,650 ریال 42,834,581,930 ریال 1,382,198,620 (3.23%)
44,199,396,720 ریال
42,673,832,580 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,681,719,015 ریال 43,424,125,669 ریال 1,437,996,268 (3.4%)
43,825,110,893 ریال
42,131,177,466 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
42,980,500,000 ریال 0 ریال 701,000,000 (1.66%)
43,727,000,000 ریال
41,901,500,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۸
مشاهده صرافی
7,288 ریال 0 ریال 41 (0.57%)
7,313 ریال
7,192 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,856,068,480 ریال 43,456,165,120 ریال 1,480,753,960 (3.49%)
43,856,068,480 ریال
42,375,314,520 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۱:۵۲
مشاهده صرافی
43,428,586,610 ریال 0 ریال 1,339,142,730 (3.18%)
43,640,979,930 ریال
41,745,213,370 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,624,546,800 ریال 0 ریال 1,469,805,300 (3.49%)
43,676,736,000 ریال
42,124,442,300 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,478,350,350 ریال 24,368,683,700 ریال 1,340,018,180 (3.18%)
43,771,652,680 ریال
42,081,934,440 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
26,417,175,740 ریال 0 ریال 252,350,400 (0.96%)
26,591,597,170 ریال
26,091,084,900 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۱۲:۲۸
مشاهده صرافی
43,357,348,000 ریال 43,024,853,000 ریال 1,482,406,000 (3.54%)
43,357,348,000 ریال
41,852,893,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,925,887,659 ریال 43,040,154,233 ریال 1,384,403,222 (3.25%)
44,063,620,809 ریال
42,486,338,214 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,418,642,125 ریال 5,918,386,500 ریال 1,277,095,750 (3.03%)
43,700,039,925 ریال
42,061,906,650 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,711,853,630 ریال 43,245,060,380 ریال 1,384,121,030 (3.27%)
43,794,179,520 ریال
42,288,927,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
42,418,563,830 ریال 0 ریال 0 (0%)
42,418,563,830 ریال
42,418,563,830 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۰۲:۲۳
مشاهده صرافی
43,445,689,810 ریال 0 ریال 1,316,443,780 (3.12%)
43,660,836,160 ریال
41,996,622,060 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
43,517,128,030 ریال 42,855,971,750 ریال 636,625,820 (1.48%)
43,721,944,390 ریال
42,880,502,210 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,638,582,450 ریال 0 ریال 1,449,551,920 (3.44%)
43,654,990,500 ریال
42,121,758,470 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۷
مشاهده صرافی
43,651,189,950 ریال 43,217,944,558 ریال 1,286,268,741 (3.04%)
43,909,238,591 ریال
42,306,430,940 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
44,330,223,350 ریال 0 ریال 1,372,260,750 (3.19%)
44,412,703,300 ریال
42,872,935,700 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,500,477,040 ریال 0 ریال 1,325,476,050 (3.14%)
43,657,502,660 ریال
42,052,002,640 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,278,170,000 ریال 0 ریال 1,114,025,300 (2.64%)
43,342,520,000 ریال
659,501 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
43,607,420,620 ریال 0 ریال 1,169,597,550 (2.76%)
43,611,781,810 ریال
42,060,000,010 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
46,839,211,440 ریال 45,717,692,340 ریال 118,156,360 (0.25%)
47,605,308,910 ریال
46,488,498,080 ریال
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۲۲:۲۶
مشاهده صرافی
43,460,676,960 ریال 0 ریال 1,266,448,550 (3%)
43,643,355,910 ریال
42,053,700,080 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
21,879,330,000 ریال 20,891,830,000 ریال 511,890,000 (2.4%)
22,378,060,000 ریال
21,367,440,000 ریال
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ۲۰:۲۶
مشاهده صرافی
43,711,519,020 ریال 0 ریال 1,259,195,940 (2.97%)
43,965,765,540 ریال
42,336,520,030 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۶
مشاهده صرافی
43,401,654,790 ریال 0 ریال 1,297,930,240 (3.08%)
43,546,410,270 ریال
42,044,606,010 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۸
مشاهده صرافی
44,043,030,000 ریال 42,733,200,000 ریال 1,291,770,000 (3.02%)
44,249,520,000 ریال
42,722,220,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۸
مشاهده صرافی
43,429,414,000 ریال 43,377,198,000 ریال 1,252,147,000 (2.97%)
43,627,532,000 ریال
42,104,934,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
41,191,685,010 ریال 40,330,932,590 ریال 1,271,350,830 (3.09%)
43,504,822,840 ریال
39,727,084,540 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۹:۳۰
مشاهده صرافی
43,411,058,955 ریال 0 ریال 1,329,247,170 (3.16%)
43,520,766,805 ریال
42,029,568,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,768,539,360 ریال 0 ریال 1,513,164,880 (3.58%)
43,768,539,360 ریال
42,165,374,160 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
42,443,290,010 ریال 41,903,418,660 ریال 0 (0%)
42,443,290,010 ریال
42,443,290,010 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۰۱:۴۳
مشاهده صرافی
41,609,312,000 ریال 0 ریال 127,672,870 (0.31%)
41,736,984,870 ریال
41,609,312,000 ریال
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۸:۵۹
مشاهده صرافی
44,517,447,600 ریال 0 ریال 1,355,696,400 (3.14%)
44,539,992,200 ریال
43,077,449,600 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
44,829,120,420 ریال 13,554,669,530 ریال 560,577,130 (1.25%)
47,002,492,290 ریال
44,466,006,840 ریال
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۰۶:۱۴
مشاهده صرافی
40,571,800,000 ریال 0 ریال 1,383,400,000 (3.53%)
40,610,600,000 ریال
39,121,100,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,795,110,000 ریال 43,021,370,000 ریال 1,381,670,000 (3.26%)
43,872,190,000 ریال
42,361,490,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,817,773,710 ریال 0 ریال 1,294,923,570 (3.05%)
43,869,102,280 ریال
42,457,488,490 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,638,469,390 ریال 42,942,778,730 ریال 1,391,256,040 (3.29%)
43,872,809,220 ریال
42,127,800,120 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
24,743,221,684 ریال 0 ریال 0 (0%)
24,743,221,684 ریال
24,743,221,684 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۰۹:۴۰
مشاهده صرافی
43,689,041,910 ریال 24,016,468,310 ریال 1,309,153,330 (3.09%)
43,911,847,100 ریال
42,320,052,870 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
22,197,888,510 ریال 21,782,713,740 ریال 21,677,260 (0.1%)
22,234,262,230 ریال
22,165,923,730 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۰۲:۴۴
مشاهده صرافی
42,598,595,360 ریال 46,617,849,205 ریال 1,347,604,899 (3.27%)
42,692,562,431 ریال
41,103,209,991 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
44,589,134,360 ریال 43,097,317,000 ریال 1,334,353,830 (3.08%)
44,701,124,300 ریال
43,158,099,670 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۷
مشاهده صرافی
43,773,044,010 ریال 0 ریال 1,348,709,640 (3.18%)
43,792,468,920 ریال
333,230 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
44,793,594,540 ریال 24,954,256,710 ریال 0 (0%)
44,793,594,540 ریال
44,793,594,540 ریال
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ - ۱۲:۰۳
مشاهده صرافی
43,713,404,940 ریال 43,313,129,580 ریال 1,388,863,840 (3.28%)
43,854,930,010 ریال
42,278,432,450 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
43,858,687,000 ریال 0 ریال 1,296,902,000 (3.05%)
44,083,906,500 ریال
42,452,784,500 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۵۰
مشاهده صرافی
21,575,995,860 ریال 0 ریال 158,245,860 (0.74%)
21,575,995,860 ریال
21,417,750,000 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۳
مشاهده صرافی
41,978,429,400 ریال 0 ریال 41,977,790,945 (6574900%)
41,978,429,400 ریال
638,455 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱۱:۵۱
مشاهده صرافی
32,861,549,060 ریال 32,465,000,190 ریال 133,618,820 (0.41%)
33,178,992,950 ریال
32,641,545,350 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۰۸:۱۲
مشاهده صرافی
23,750,763,760 ریال 0 ریال 126,078,390 (0.53%)
23,750,763,760 ریال
23,624,685,370 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۹
مشاهده صرافی
43,166,371,414 ریال 0 ریال 1,084,462,336 (2.58%)
43,597,842,156 ریال
41,995,233,008 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۱
مشاهده صرافی
43,587,143,000 ریال 43,120,257,000 ریال 1,301,207,000 (3.08%)
43,788,006,560 ریال
42,137,680,000 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۴۹
مشاهده صرافی
44,822,133,370 ریال 0 ریال 279,802,340 (0.62%)
45,430,968,420 ریال
44,519,977,320 ریال
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
43,681,988,000 ریال 0 ریال 1,549,859,500 (3.68%)
43,886,626,000 ریال
42,132,128,500 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۹
مشاهده صرافی
43,204,897,580 ریال 42,306,832,980 ریال 379,839,280 (0.89%)
43,345,583,220 ریال
42,716,486,980 ریال
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱۵:۲۴
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین