خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
Exchange SELL VOLUME
66285.10  $ 1979589908.55 1079
15140159.30
16524546.89
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66241.98  $ 189449482.80 690
4670262.17
6111495.71
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66265.09  $ 17452705.86 647
499593.42
320858.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66336.54  $ 660186320.28 676
5127051.21
5095267.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66253.17  $ 900788406.35 709
1759798.85
2468892.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66349.96  $ 89781231.68 584
380322.84
485130.64
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66294.53  $ 347416810.94 632
1564497.63
856897.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66283.59  $ 91738550.20 671
5453757.29
5880255.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66256.91  $ 496634.11 366
274974.49
591732.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66333.69  $ 205804294.70 676
1136563.84
898092.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66294.37  $ 26161725.18 723
1658797.02
1805884.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66527.23  $ 185878.11 413
19731.36
42575.10
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66237.33  $ 614559883.84 679
13484327.45
6860450.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66286.93  $ 84901.09 450
77695.29
65590.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66336.45  $ 273347816.11 570
6177300.90
6711326.52
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66302.54  $ 475715745.01 685
1821900.19
2023726.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
70737.99  $ 1175659191.79 650
18780216.94
19605517.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۰۶:۰۴
مشاهده صرافی
66338.39  $ 198241215.47 853
2536595.31
2423495.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66248.25  $ 834787867.18 715
2229915.28
2238826.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66247.03  $ 228825350.43 730
1969801.37
1714626.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66328.27  $ 256031438.23 810
1835408.54
2700310.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66268.93  $ 75361912.38 498
1016743.47
184481.25
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66226.47  $ 160434727.54 809
6060025.07
8838287.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66523.68  $ 53102173.27 691
174745972.85
174618041.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66335.64  $ 17218276.90 686
21196704.04
25041526.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66419.11  $ 748065448.27 731
84172273.30
69698098.62
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66224.00  $ 254225704.29 658
765276.26
995856.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66523.27  $ 97153702.78 314
3296241.48
1623687.86
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66283.70  $ 2747656.16 497
357524.44
207231.89
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
65514.91  $ 10505.44 262
4455.01
1944.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66525.88  $ 71.83 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66418.64  $ 3750544.31 305
1189475.60
1447303.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66294.61  $ 498.51 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
69466.62  $ 23.90 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66252.10  $ 72211120.11 645
2976497.47
3435036.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66255.52  $ 38901849.07 233
478157.89
428122.87
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66218.58  $ 1066386.23 600
223734.10
140454.55
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66548.80  $ 1033151.28 561
170451.72
140067.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66411.80  $ 421594.04 373
414191.95
354786.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66560.85  $ 1657988585.62 651
28737777.03
29164452.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66447.16  $ 29039432.00 177
15533.75
24139.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
72031.20  $ 11.66 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66332.15  $ 69970108.42 567
3504542.54
3151109.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66234.02  $ 4861474.02 518
141651.03
151208.27
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66279.10  $ 41592.54 425
42050.50
173403.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66435.50  $ 462541.31 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66221.33  $ 6287225.88 396
468764.30
394603.75
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66345.99  $ 212344958.06 554
19529277.08
21799346.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66241.97  $ 3528965.06 470
251435.68
230834.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66351.26  $ 2356017.27 639
304679.24
594211.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
63435.35  $ 1956.34 158
1326.60
1005.06
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66601.49  $ 36139575.74 1
1588.02
4903.56
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66461.95  $ 23798805.79 366
490839.34
491825.32
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66447.30  $ 33501623.53 654
2835506.44
2744882.89
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66387.85  $ 337893629.97 136
186008.11
220046.42
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66625.84  $ 8505057.53 89
8997021.54
7772926.16
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66589.76  $ 39548020.40 771
287899.00
252376.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66435.10  $ 1278411.86 490
559019.33
592815.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
49907.12  $ 2854.84 1
1605.15
989.17
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۰۴:۵۳
مشاهده صرافی
61663.23  $ 29166478.67 528
1396003.51
1529002.87
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۱۰:۵۸
مشاهده صرافی
51997.52  $ 175297640.13 1
18723923.21
15303705.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
66542.05  $ 3559759.55 1
301866.56
616062.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66327.13  $ 810787.50 1
373812648870.45
796528.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
64046.27  $ 364.52 32
3467.14
114.89
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66369.80  $ 3574592.99 389
515616.49
505338.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66698.90  $ 89730713.53 232
84687093.03
69846542.37
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66290.71  $ 382310.34 286
7692.28
162660.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66319.69  $ 7972675.35 1
97464825717.19
18015132159.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66224.64  $ 8214281.12 414
1323717.01
835190.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
65985.43  $ 223555.47 252
10823.14
12654.04
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
67035.87  $ 14.88 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66601.54  $ 83168.00 1
29700.27
7751.86
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
61353.67  $ 0 295
2184048.61
1585752.10
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ - ۰۵:۲۱
مشاهده صرافی
65955.07  $ 16968072.72 162
61191.06
55887.72
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66422.99  $ 2320097.46 506
82320.78
13793.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66589.75  $ 471492221.00 695
7935932.30
8215899.64
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66589.75  $ 27796419.79 839
68682957.97
77226207.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
41204.68  $ 1465493951.34 330
180717.75
124963.37
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۰۴:۴۸
مشاهده صرافی
66251.19  $ 196997017.81 627
1083247.08
453338.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66439.87  $ 83648792.82 529
341608.05
52898.86
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66203.67  $ 250351.70 282
71123.64
1284.37
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
34994.47  $ 307.10 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۰۸:۳۸
مشاهده صرافی
66325.14  $ 137029091.80 531
162881.42
119860.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66226.85  $ 20290211.83 20
251511.44
589368.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66547.48  $ 31572608.56 594
3074208.65
3288274.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66278.27  $ 398591745.21 816
22621513.27
22498208.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66395.99  $ 3315819.44 534
1090502.34
1280599.51
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66525.85  $ 104035372.26 541
27942937.72
19990350.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66433.86  $ 174433120.37 353
22719237.10
22913389.42
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66415.83  $ 46388377.51 574
716349.13
546669.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66333.40  $ 762270.53 541
542663.05
1637381.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66582.42  $ 263737420.14 725
16186233.95
16403083.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66429.96  $ 41914020.64 380
577480.36
372162.32
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
61014.56  $ 17.29 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66251.69  $ 284.59 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66407.24  $ 39193817.19 341
5539667.60
6798752.62
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66243.04  $ 44910357.95 674
2911158.64
2823749.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66393.55  $ 25879203.71 626
5678276.25
5967088.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66248.59  $ 122162.64 350
17472045885.75
12218076776.37
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
46002.38  $ 230256210.95 150
256905.44
94467.21
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
66358.86  $ 84346129.36 684
2546986.07
2549299.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
4891.78  $ 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66812.44  $ 2502396.01 270
10415.64
9764.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66548.30  $ 151346.80 428
189977.39
236607.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
41187.50  $ 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ - ۰۹:۳۲
مشاهده صرافی
66447.52  $ 14063029.06 643
1129852.98
1255112.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66521.77  $ 193074815.52 459
147030.54
156101.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66513.60  $ 89966971.51 579
68049.88
612536.75
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66411.78  $ 1631.30 578
2231469.74
2550685.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66415.63  $ 55184127.90 613
8952379.85
9046340.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66404.65  $ 90631782.46 787
1602974.80
3927427.76
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66514.87  $ 15633.68 2
1085.92
5913.05
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66548.57  $ 1233207.60 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66553.71  $ 100787765.96 592
1699209.30
804285.91
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
65637.48  $ 5781.36 283
11294.83
8516.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66544.01  $ 18758619.12 584
15259.89
109311.15
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
36727.97  $ 15830473.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ - ۱۷:۲۴
مشاهده صرافی
66543.99  $ 78142839.41 804
132894.92
97333.67
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66404.80  $ 469656.30 472
11714.71
11329.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66404.24  $ 19849359.52 107
878586.37
1243613.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66222.39  $ 2328721.07 645
1190017.83
1318394.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66276.32  $ 0 523
423716.52
259217.93
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66491.26  $ 30545.62 426
103553.05
78155.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66244.54  $ 1171444.48 429
471855.19
335184.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
65927.30  $ 44730390.60 283
468682.24
790682.37
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66548.73  $ 135787735.13 600
711859.40
606765.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66415.85  $ 1309807.71 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
42700.57  $ 45493259.32 1
293891.65
618354.27
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۰۲:۴۷
مشاهده صرافی
66508.80  $ 7527.53 426
415303.15
445357.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66250.27  $ 265917094.20 793
961530.60
973031.34
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66242.76  $ 107254.82 350
1454036.21
12288119.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66229.14  $ 1463.18 539
16731797.13
17764693.04
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66283.91  $ 330902.32 515
169920.43
178647.90
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66258.49  $ 5.30 444
11762419.65
11762419.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66695.08  $ 4857.03 276
58772.82
1846.30
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66550.05  $ 8884665.39 1
92457.66
13.31
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66589.73  $ 197995132.38 757
3304141.79
3664150.89
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66235.35  $ 229293349.10 476
12969725.88
18562472.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66792.81  $ 7622.26 397
23753.37
14040.33
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66591.14  $ 30922582.84 568
1250493.01
1473506.38
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66071.85  $ 0.132333 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66535.26  $ 35464422.97 469
3430401.44
2501731.50
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
68213.48  $ 23.25 1
18.93
115.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66441.21  $ 3747867.53 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66307.91  $ 322089354.68 664
1404553.68
550371.57
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66242.76  $ 33506529.30 438
1839479.42
1792714.10
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
63891.59  $ 0 436
2427468.51
1433343.72
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66246.52  $ 2130463.71 545
300480.26
143338.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
63283.08  $ 25790.59 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66456.05  $ 340605.45 306
7339.93
7577.13
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66447.97  $ 178158.59 369
159241.63
331907.04
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66599.43  $ 6135684.47 349
19714.65
54551.41
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
66068.61  $ 6371.17 408
12313.96
102437.04
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66415.85  $ 155012.62 400
1245845.16
810984.26
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66380.26  $ 39022675.19 574
5669359.99
6740690.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66348.83  $ 99262.82 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66345.23  $ 539905311.62 623
21629189.15
18317047.95
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66399.18  $ 18289.07 381
8463.53
11717.10
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۳۱
مشاهده صرافی
66263.70  $ 13465693.34 647
10096960.00
9987742.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۱
مشاهده صرافی
66412.53  $ 5208678.19 506
165823.88
631683.59
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
66424.45  $ 461731521.09 718
14051475.12
19913392.03
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۳:۰۲
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین