خبر

قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4350000 (1.15%) 50000 4350000 4350000 ۱۳:۳۶:۴۸
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 8000000 (1.25%) 100000 8000000 8000000 ۱۳:۳۶:۴۹
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11650000 (1.29%) 150000 11650000 11650000 ۱۳:۳۶:۴۹
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 15300000 (1.31%) 200000 15300000 15300000 ۱۳:۳۶:۴۹
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 18950000 (1.16%) 220000 18950000 18950000 ۱۳:۳۶:۴۹
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 22600000 (1.19%) 270000 22600000 22600000 ۱۳:۳۶:۵۰
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 26250000 (1.33%) 350000 26250000 26250000 ۱۳:۳۶:۵۰
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 29900000 (2.41%) 720000 29900000 29900000 ۱۳:۳۶:۵۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 33550000 (2.41%) 810000 33550000 33550000 ۱۳:۳۶:۵۰
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 37400000 (2.41%) 900000 37400000 37400000 ۱۳:۳۶:۵۱
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 41050000 (2.44%) 1000000 41050000 41050000 ۱۳:۳۶:۵۱
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 44700000 (2.46%) 1100000 44700000 44700000 ۱۳:۳۶:۵۱
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 48350000 (2.48%) 1200000 48350000 48350000 ۱۳:۳۶:۵۲
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 52000000 (2.5%) 1300000 52000000 52000000 ۱۳:۳۶:۵۲
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 55650000 (2.43%) 1350000 55650000 55650000 ۱۳:۳۶:۵۲

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 4,350,000
 • بالاترین قیمت روز : 4,350,000
 • پایین ترین قیمت روز : 4,350,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 4,350,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۶:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 4,400,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 50,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
4,350,000 ریال 13:36:48
4,350,000 ریال 13:35:50

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 18,950,000
 • بالاترین قیمت روز : 18,950,000
 • پایین ترین قیمت روز : 18,950,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,950,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۶:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 19,170,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 220,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
18,950,000 ریال 13:36:49
18,950,000 ریال 13:35:52

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 37,400,000
 • بالاترین قیمت روز : 37,400,000
 • پایین ترین قیمت روز : 37,400,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,400,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۶:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 38,300,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 900,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
37,400,000 ریال 13:36:51
37,400,000 ریال 13:35:53

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 55,650,000
 • بالاترین قیمت روز : 55,650,000
 • پایین ترین قیمت روز : 55,650,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 55,650,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۶:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 57,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,350,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
55,650,000 ریال 13:36:52
55,650,000 ریال 13:35:53
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,744,444

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,344,444 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 38,047,857

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 647,857 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 32,768,261

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4,631,739 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 14.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 29,466,022

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 7,933,978 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 26.93%

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین