خبر

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Polledo 607 3.90B 607 607 607 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Braskem DRC 4592.5 - 4592.5 4592.5 4592.5 204.50 4.66% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Adecoagro DRC 10922 894.90B 10922 10922 10922 225.50 2.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Instituto Rosenbusch 115 4.90B 115 115 115 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
TGLT 32.25 30.39B 32.25 32.25 32.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volkswagen DRC 15.09 76.36B 15.08 15.08 15.09 0.05 0.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Steel Tube 1.12 186.36M 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
South Port NZ 6.5 173.15M 6.5 6.5 6.5 0.10 1.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Hallenstein Glasson 5.7 338.88M 5.7 5.7 5.7 0.08 1.40% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Vital Healthcare 2.18 1.46B 2.18 2.175 2.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
بیشتر

بازار سهام آمریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Partners 0.2 415.58M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Nexters 2.3 416.02M 2.3 2.3 2.3 0.04 1.77% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Cibus Global 17.65 416.34M 17.65 17.65 17.65 0.19 1.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
CNB Financial 20.02 418.23M 20.02 20.02 20.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Invesco Mortgage 8.62 418.22M 8.62 8.62 8.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peako 0.004 2.11M 0.004 0.004 0.004 0.00 33.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
Creso Pharma 0.01 2.63M 0.01 0.01 0.01 0.00 10.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
I Synergy Group 0.006 1.82M 0.006 0.006 0.006 0.00 16.67% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
Dark Horse Resources 0.014 1.40M 0.014 0.014 0.014 0.00 7.69% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
Nufarm Finance NZ Pref 93.65 - 93.65 93.65 93.65 0.88 0.94% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spec.Inv Jor 0.87 1.25M 0.87 0.83 0.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
Alentkaeya Invest 0.47 1.15M 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
Ubour Logistic Services 0.75 416.25K 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
Dimensions 5.4 2.70M 5.4 5.28 5.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
Century Inv 0.19 2.00M 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nyesa Valores 0.0056 6.70M 0.0056 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Vanadi Coffee 0.15 933.43K 0.15 0.15 0.15 0.01 6.67% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Pescanova 0.436 12.04M 0.436 0.436 0.436 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Tier 1 Tech 2.22 21.70M 2.22 2.22 2.22 0.02 0.90% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Catenon S.A. 0.7 12.75M 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peako 0.004 2.11M 0.004 0.004 0.004 0.00 33.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
Creso Pharma 0.01 2.63M 0.01 0.01 0.01 0.00 10.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
Macquarie Bank 105.91 - 105.91 105.91 105.91 0.09 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
I Synergy Group 0.006 1.82M 0.006 0.006 0.006 0.00 16.67% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
Abacus SK Pty Unt 1.21 - 1.21 1.21 1.21 0.02 1.65% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tatry Mountain 570 3.91B 570 570 570 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Biotika 23 22.61M 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۲۱
Zentiva 30 48.61M 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
Ses Tlmace 0.01 30.18K 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۹
49.15 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eoh 108 674.42M 108 108 108 2.00 1.85% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Ellies 1 8.05M 1 1 1 1.00 100.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
UBS AG 16502 - 16502 16502 16502 179.00 1.10% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
M&R Hld 116 480.10M 116 116 116 3.00 2.59% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Prescient 656 674.75M 656 656 656 29.00 4.42% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ad Shipbldg Co 4.08 864.93M 4.08 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Natl Bk Of Rak 5.15 10.36B 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Manazel Real Estate 0.308 800.80M 0.308 0.308 0.308 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Response Plus Holding PJSC 4.08 798.00M 4.08 4.08 4.08 0.08 1.96% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Amlak Finance 0.775 1.16B 0.775 0.775 0.775 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Obm Drilchem PT 284 225.68B 284 284 284 4.00 1.43% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
Ancora Indonesia 97 232.60B 97 97 97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
Mitra Energi Persada 340 242.65B 340 340 340 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
Malacca Trust Wuwungan 77 228.11B 77 77 77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
Yanaprima Hastapersada 348 233.80B 348 348 348 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
J&J 5947 14.90T 5947 5947 5947 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۷
Nike 4133 6.14T 4133 4133 4133 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۷
Intel 1608 7.00T 1608 1608 1608 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۷
Pfizer 1093 6.01T 1093 1093 1093 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۷
Chevron 5732 11.10T 5732 5732 5732 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۷
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cipla Quality 52.5 191.73B 52.5 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۲۸
Airtel Uganda 89 - 89 89 89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۳۶
MTN Uganda 170 3.81T 170 170 170 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۴۸
National Insurance Corp 6.2 13.17B 6.2 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ساعت ۴:۰۲
Stanbic Bank Uganda 32 1.64T 32 32 32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۰
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FNM 0.444 193.97M 0.444 0.444 0.444 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۳
UniEuro 9.28 190.29M 9.28 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۳
Powersoft 15.5 195.58M 15.5 15.5 15.5 0.10 0.65% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۳
Avio 8.87 222.61M 8.87 8.87 8.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۳
IMMSI 0.602 207.38M 0.602 0.602 0.602 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۳
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Datalex 0.545 72.31M 0.545 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Corre Energy BV 1.3 94.52M 1.3 1.3 1.3 0.07 5.38% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Kenmare Resources 3.68 317.93M 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Origin 3.29 364.69M 3.29 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Uniphar 2.91 786.28M 2.91 2.91 2.91 0.01 0.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Isfelag hf 158.4 - 158.4 158.4 158.4 0.20 0.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Sjova 44.05 51.01B 44.05 44.05 44.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Fjarskipti 44.8 11.24B 44.8 44.8 44.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Solid Clouds hf 2.26 416.29M 2.26 2.26 2.26 0.24 10.62% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Iceland Seafood Intl 5.3 15.04B 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INOVEST BSC 85.2 25.29M 85.2 84.5 85.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
APM Terminal 1.2 107.91M 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Seef Properties 0.145 66.70M 0.145 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Al Salam Bank 0.219 558.94M 0.219 0.218 0.219 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۵۶
Zain Bahrain Bsc 0.13 47.67M 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۵۶
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DASA ON 7.25 5.42B 7.25 7.25 7.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
Moda Soma 7.12 5.59B 7.09 7.09 7.12 0.04 0.56% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
ABC BRASIL PN 24.76 5.76B 24.76 24.69 24.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
METAL LEVE ON 35.52 4.81B 35.52 35.52 35.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
ESTACIO PART ON 19.88 5.66B 19.88 19.88 19.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Barloworld 6900 13.02B 6900 6900 6900 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Kaspi.kz AO 45358 8.56T 45358 45358 45358 158.00 0.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Larsen&Toubro 3374.3 4.66T 3374.3 3374.3 3374.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
British Empire Trust 231 1.04B 231 231 231 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
CanAlaska Uranium 0.46 68.94M 0.46 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qrf 9.46 74.87M 9.46 9.46 9.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Realco 16.4 10.43M 16.4 16.4 16.4 0.60 3.66% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Campine 72 112.50M 72 72 72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Questfor 4.67 84.69M 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Kinepolis 49.2 60.86M 49.2 49.2 49.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lavena AD 2.1 20.83M 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sirma Group 0.72 40.71M 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Favorit Hold AD 2.3 5.47M 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Albena AD 27.4 115.59M 27.4 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
BSE Sofia 14.5 93.39M 14.5 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JMI Syringes and Medical Devices 170.6 - 170.6 170.6 170.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۱
Meghna Pet 38.9 466.80M 38.9 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۱
MBL 1st Fund 6 - 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۱
CAPM BDBL Fund 8.8 441.15M 8.8 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۱
AIBL 1st Islamic Fund 9.4 - 9.4 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chobe Holdings 15.26 1.36B 15.26 15.26 15.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Letlole La Rona 2.78 778.40M 2.78 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Sefalana Holding 11.51 2.89B 11.51 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
First National Bank Botswana 4.47 11.37B 4.47 4.47 4.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Letshego Holdings 1.25 2.70B 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۵۶
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektro Doboj 1.62 - 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۱
Elektrodistribucija ad Pale 0.64 - 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۵۵
Hidroelektrane Vrbasu Mrkonjic 0.42 - 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۵۵
Telekom Srpske 1.14 - 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Elektrokrajina 0.115 - 0.115 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۵۶
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kohinoor Power 5.7 63.63M 5.7 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Leather Up Ltd 8.99 57.84M 8.99 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Tri-Star Power 9 139.05M 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Dawood Equities 5 140.23M 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
S. G. Power Ltd 5.06 77.22M 5.06 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Altri 4.47 920.22M 4.47 4.45 4.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Inapa 0.0342 17.58M 0.0342 0.034 0.0342 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Cofina 0.416 42.67M 0.416 0.416 0.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Semapa 14.04 1.12B 14.04 14.04 14.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Pharol SGPS SA 0.0528 43.06M 0.0528 0.0516 0.0528 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 27.5 157.31B 27.5 27.5 27.5 0.26 0.95% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Netflix 585 253.44B 585 585 585 3.80 0.65% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Exxon Mobil 104.89 411.91B 104.89 104.89 104.89 1.89 1.83% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Procter&Gamble 160.4 378.22B 160.4 160.4 160.4 5.90 3.82% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Salesforce.com 291 283.93B 291 291 291 6.09 2.14% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Investments 570 - 570 570 580 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tanga Cement 2460 156.16B 2460 2460 2460 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
CRDB Bank PLC 520 1.31T 520 510 520 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tanzania Cement 4400 791.66B 4400 4400 4560 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Dar es Salaam SE 1860 44.31B 1860 1860 1860 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Well Graded 0.71 420.00M 0.7 0.7 0.71 0.02 2.90% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
Samchai Steel 0.41 428.50M 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
Thai Nam Plastic 1.29 439.65M 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
Glory Forever PCL 1.56 427.36M 1.56 1.56 1.56 0.02 1.28% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
CMO 1.09 468.79M 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arima 4.02 102.47M 4.02 4.02 4.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tecom 17.15 238.14M 17.15 17.15 17.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Team Young Advanced 10.25 184.50M 10.25 10.25 10.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Oceanic 7.1 397.49M 7.1 7.08 7.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Fast Tech 29.6 301.86M 29.6 29.6 29.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MTE 7.61 1.49B 7.61 7.55 7.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
RTA 15.82 1.57B 15.82 15.82 16.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Ditas 18.39 1.60B 18.39 18.31 18.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Serve 51 1.52B 51 50 51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
GSD Marin 10.23 1.50B 10.23 10.23 9.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mpbs 4.75 52.29M 4.75 4.75 4.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
ESSOUKNA 1.59 8.03M 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
OfficePlast 1.05 15.40M 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
ATTIJARI LEASING 17.9 49.22M 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
ATB 2.64 344.32M 2.64 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۷
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Future Energy Source 3.6 9.00B 3.6 3.6 3.6 0.10 2.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۳
First Rock Capital Holdings 8.7 - 8.7 8.7 8.7 0.20 2.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۳
tTech 2.06 218.36M 2.06 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
K.L.E. 2.48 248.00M 2.48 2.44 2.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
Express Catering 3.99 - 3.99 3.92 3.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CTP NV 387 173.48B 387 387 387 6.20 1.63% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
Photon 48 2.93B 48 48 48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
GEVORKYAN 270 4.50B 270 270 270 4.00 1.50% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
Komercni Banka 833.5 155.99B 833.5 833.5 833.5 1.00 0.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
Ceska Zbrojovka 617 21.69B 617 617 617 1.00 0.16% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Molong Machi A 3.28 2.61B 3.28 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Shengda Forestry A 3.47 2.63B 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Qinglong Pipes A 7.85 2.63B 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Jiangxi Huawu Brake 6.41 2.66B 6.41 6.41 6.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Chengdu Xiling Power A 8.62 2.66B 8.62 8.62 8.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Audientes AS 0.1 51.42M 0.1 0.1 0.1 0.04 66.67% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳
Newcap 0.196 24.48M 0.196 0.196 0.196 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Brain+ ApS 0.17 11.06M 0.17 0.17 0.17 0.01 6.25% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Scape Tech 0.738 28.99M 0.738 0.738 0.738 0.03 4.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Monsenso AS 0.302 15.27M 0.302 0.302 0.302 0.00 0.67% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Kigali 300 201.41B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ساعت ۲۲:۳۶
Bralirwa S.A. 174 89.49B 174 174 174 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ساعت ۳:۵۵
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chzpsn-Profnastil OAO 5.906 4.95B 5.906 5.906 5.906 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Kombinat Yuzhuralnikel' OAO 8150 3.42B 8150 8150 8150 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
KGK 54.4 4.60B 54.4 54.4 54.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
VEON 41 6.36B 41 41 41 0.55 1.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
NPK OVK PAO 55.8 5.49B 55.8 55.8 55.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emailul 9.2 - 9.2 9.2 9.2 0.30 3.26% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Braiconf 0.34 22.86M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Palace SA 0.436 9.45M 0.436 0.436 0.436 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Altur Slatina 0.0855 26.17M 0.0855 0.0855 0.0855 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Sinteza Oradea 0.298 19.70M 0.298 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Copperbelt Energy 7.66 12.45B 7.66 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۱۳
Zambia National Commercial Bank 5 7.22B 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۱۳
African Explosives Zambia 42 857.08M 42 42 42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۵۵
Standard Chartered Bank Zambia 2 3.38B 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۵۵
British American Tobacco 2.3 488.65M 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masimba Holdings 2996 - 2996 2996 2996 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۱۳
Meikles 2800 - 2800 2800 2800 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۱۳
Seed Co 2100 - 2100 2100 2100 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۱۳
Willdale 54.5 - 54.5 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۱۳
OK Zimbabwe 640 - 640 640 640 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOTO 26.11 4.41B 26.11 26.02 26.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
Sharp 1.29 3.54B 1.29 1.29 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
Acrodea 36 1.78B 36 36 36 11.00 30.56% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
Nikon Corp. 10.09 3.60B 10.09 10.09 10.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
Isuzu Motors 14.47 10.78B 14.47 14.39 14.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oragroup 2345 175.19B 2345 2345 2345 35.00 1.49% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
Orange Cote d'Ivoire 10660 - 10660 10660 10660 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Bernabe Cote d’Ivoire 1120 7.42B 1120 1120 1120 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Societe Ivoirienne de Cables 1100 6.51B 1100 1100 1100 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
BOA Mali 1300 23.79B 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asia Capital PLC 3.2 407.12M 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Abans Finance PLC 20.6 1.52B 20.6 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
HDFC Bank of Sri Lanka 30.5 1.98B 30.5 30.5 31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
C W Mackie PLC 86 3.10B 86 86 86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۴۵
Bukit Darah PLC 390 40.70B 390 390 390 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۴۵
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
3Cnergy 0.18 5.83M 0.18 0.18 0.18 0.01 5.88% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Forise Int 0.108 4.60M 0.108 0.108 0.108 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Y Ventures 0.017 4.20M 0.017 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
SinoCloud Group 0.014 2.95M 0.014 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Singapore Index Fund 2.59 - 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gomero Group 8.9 36.46M 8.9 8.9 8.9 0.10 1.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Xbrane Biopharma 1.15 40.54M 1.15 1.15 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
PolyPlank publ AB 0.074 47.43M 0.074 0.0708 0.074 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Arctic Gold Publ AB 0.271 48.28M 0.271 0.271 0.271 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Oscar Properties Pref 228 38.78M 228 228 228 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEAL Network 29.45 633.35M 29.45 29.45 29.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۵
La Fonciere 133 - 133 133 133 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
RESIDENTIA CHF 99.4 - 99.4 99.4 99.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
CS RE Siat 219 - 219 219 219 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
Schroder Immoplus 155.5 - 155.5 155.5 155.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petrol 26.5 1.10B 26.5 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Luka Koper DD 36.5 512.40M 36.5 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Zavarovalnica 36.1 825.29M 36.1 36.1 36.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Pozavar0Valnic 28.7 449.43M 28.7 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۶
Delavska Hranilnica dd 110 63.36M 110 110 110 2.00 1.82% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Socovesa 95.99 117.49B 95.99 92.65 95.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Oxiquim 6510 162.02B 6510 6510 6510 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Las Condes 18417 154.26B 18417 18099 18417 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Inst Diagnosti 1271.2 179.15B 1271.2 1257.5 1271.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
Gasco 1190.5 200.00B 1190.5 1190.5 1193 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 791 128.20B 791 790 791 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Tehnoga 25000 25.55B 25000 24000 25000 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Metalac 1551 3.00B 1551 1551 1551 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Aerodrom Nikol 1825 63.82B 1825 1825 1825 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
Dunavosiguranj 882 13.43B 882 882 883 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Light Industries 0.72 - 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۲۸
Al Bilad Islamic Bank 0.14 - 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۲۸
Fallujah for Construction Materials 4.48 - 4.48 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۲۸
National Household Furniture Industry 3 - 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۲۸
Gulf Insurance 0.34 526.42M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۲۸
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AME 60 420.00M 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۵۱
ACIG 14.64 426.02M 14.64 14.64 14.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۵۱
SIDC 12.14 485.60M 12.14 12.14 12.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۵۱
SAICO 16.24 487.20M 16.24 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۵۱
SIECO 27.15 527.80M 27.15 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۵۱
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Muscat Thread Mills 0.074 1.19M 0.074 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۲
National Aluminum Products 0.04 342.86K 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۲
Muscat Gases 0.1 3.00M 0.1 0.097 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۲
Gulf Mushroom 0.235 10.75M 0.235 0.232 0.235 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۲
Gulf Chemicals 0.07 1.47M 0.07 0.069 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۲
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amer Sports 15.04 7.59B 15.04 15.04 15.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Lifa Air Oyj 0.13 2.41M 0.13 0.13 0.13 0.00 0.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۸
Rush Factory 0.29 708.24K 0.29 0.29 0.29 0.01 3.45% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۸
BBS 0.59 10.80M 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۸
Ixonos 0.0156 10.29M 0.0156 0.0156 0.0156 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۸
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Wheat 0.83 12.45M 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
Union Con & Inv 0.42 13.44M 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
National Car Ind 1.68 8.40M 1.68 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
Al Quds Bank 1.32 132.00M 1.32 1.32 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
Wataniya Mob 0.82 240.26M 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amer Sports 15.04 7.59B 15.04 15.04 15.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
Lifa Air Oyj 0.13 2.41M 0.13 0.13 0.13 0.00 0.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۸
Rush Factory 0.29 708.24K 0.29 0.29 0.29 0.01 3.45% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۸
BBS 0.59 10.80M 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۸
Ixonos 0.0156 10.29M 0.0156 0.0156 0.0156 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۸
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coal Asia 0.152 592.00M 0.152 0.152 0.152 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Greenergy 0.225 582.57M 0.225 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
DFNN 3.09 956.60M 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Cirtek 1.83 1.19B 1.83 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Ionics 1.28 1.06B 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Interlife 4.97 92.38M 4.97 4.97 4.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Pandora Inv 0.07 29.71M 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
Laiki Capital 0.09 2.31M 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
Constantinou Bros Hotels 0.09 14.46M 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
Keo Plc 1.65 69.60M 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۰
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAST AO 7019.99 13.15B 7019.99 7019.99 7019.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Freedom 78.78 4.62B 78.78 78.78 78.78 0.01 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Ford Motor 12.22 48.40B 12.2 12.2 12.22 0.34 2.86% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Halyk Bank 16.25 114.87M 16.25 16.25 16.25 0.25 1.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
KM Gold AO 114 3.68B 114 114 114 0.90 0.79% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dlala 1.285 244.08M 1.285 1.285 1.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
Meat&Livestock 2.12 381.60M 2.12 2.12 2.154 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
Islamic Holding 4 226.54M 4 4 4.048 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
Al Kaleej Takaful 2.707 691.04M 2.707 2.707 2.723 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
Al Mahhar Holding 1.59 328.10M 1.59 1.59 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۵
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Astra Rocket 2 527.48M 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ساعت ۴:۱۰
Florida Ice & Farm 650 583.75B 650 650 650 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ساعت ۴:۱۰
Holcim De Costa Rica S.A. 16.4 140.67B 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ساعت ۱۵:۴۰
Banco Lafise Pref 100 321.98B 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۰
La Nacion S.A. 2.4 10.82B 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۵۳
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Real Brokerage 2.87 519.41M 2.87 2.87 2.87 0.02 0.70% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Mercer International 8.47 559.68M 8.47 8.47 8.47 0.29 3.55% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Triple Flag Precious Metals 12.36 2.49B 12.36 12.36 12.36 0.05 0.40% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰
BRP Inc. 67.66 5.16B 67.66 67.66 67.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۸
JNC Resources 0.04 884.99K 0.04 0.04 0.04 0.03 300.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۶
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HKI 732 38.12B 732 732 732 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
LMS 6380 36.56B 6380 6380 6380 40.00 0.63% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
TPC 3335 36.71B 3335 3335 3335 80.00 2.46% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
GeneBioTech 4240 36.51B 4240 4240 4240 20.00 0.47% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Kisan Telecom 2485 36.73B 2520 2485 2520 20.00 0.80% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koncar 1120 572.58M 1120 1120 1120 60.00 5.66% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Dalekovod 2.46 96.52M 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Ad Plastik 12.8 55.11M 12.8 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Atlantic Grupa 56.5 750.83M 56.5 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Djuro Djakovic 25 6.62M 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 715020 11209.49T 715020 715020 715020 4980.00 0.70% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
ENEL Americas 398 42.71T 398 398 398 6.00 1.51% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Sociedad Portafolio 6400 2.93T 6400 6400 6400 600.00 9.38% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
Conconcret 307 348.22B 307 299 307 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۴۱
Mineros SA 2085 624.95B 2085 2030 2085 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۴۱
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FuelCell 1.18 518.74M 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Isoenergy 3.04 530.10M 3.04 3.04 3.04 0.09 2.96% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
FuelCell Energy Pref 413.96 527.30M 413.96 413.96 413.96 0.04 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
IHS Holding 2.65 882.96M 2.65 2.65 2.65 0.13 4.91% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۲
Trulieve Cannabis 9.31 1.86B 9.31 9.31 9.31 0.35 3.91% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INOVEST BSC 85.2 25.29M 85.2 84.5 85.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
KFH Capital REIT 1040 57.28M 1040 1040 1046 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
Egyptian Kuwaiti Hld 252 271.30M 252 252 252 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
Dalqan Real Estate Company KSCP 152 9.27M 152 152 153 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
Jassim Transport Stevedoring Co KSCC 355 53.70M 355 351 355 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Byblos Bank 0.69 388.03M 0.69 0.69 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Solidere A 74 12.77B 74 74 74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
Solidere B 80 12.77B 80 79.5 80 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
Holcim Liban 59.55 1.16B 59.55 59.55 59.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۱۹
SL des Ciments Blancs Bearer 9.6 103.23M 9.6 9.6 9.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۵۰
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aiton 0.278 3.86M 0.278 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Aquapoz 10.5 8.75M 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Invista 0.626 7.78M 0.626 0.626 0.626 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Devoran SA 0.086 6.35M 0.086 0.086 0.0916 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Dr.Finance 1.13 4.30M 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schaeffler AG 6.25 4.16B 6.25 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۴
SES 5.955 2.69B 5.955 5.955 6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Brait 0.087 114.87M 0.087 0.087 0.088 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Velcan 12.9 64.39M 12.9 12.9 13.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Socfinaf 10.2 181.93M 10.2 10 10.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NBS Bank 10700 311.43B 10700 10700 10999 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
National Investment Trust 41146 55.55B 41146 41146 41146 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Malawi Property Invest 1473 33.83B 1473 1473 1473 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۴۶
Illovo Sugar (Malawi) 135008 963.22B 135008 135008 135008 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۴۶
Blantyre Hotels 1303 10.94B 1303 1303 1303 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۱۰
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Plaza Centres 0.6 15.30M 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
GO PLC 3.16 320.14M 3.16 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
HSBC Bank Malta 1.36 497.22M 1.36 1.3 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Bank of Valletta 1.32 764.84M 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Malta International Airport 5.55 757.68M 5.55 5.55 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WTK 0.515 240.92M 0.515 0.515 0.515 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Yinson 2.48 7.21B 2.48 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Wegmans 0.19 104.40M 0.19 0.19 0.19 0.01 2.70% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Uwc 3.49 3.79B 3.49 3.49 3.49 0.04 1.16% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Tanco 0.65 1.35B 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vertikal Nyrt 8.87 8.87B 8.87 8.87 8.87 0.23 2.59% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
ANY 2740 40.17B 2740 2740 2740 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Appeninn 576 27.28B 576 576 576 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
PannErgy 1465 22.59B 1465 1465 1465 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Duna House 700 23.79B 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Med Paper 19.1 91.80M 19.1 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Zellidja S.A 70.74 40.52M 70.74 70.74 70.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Cartier Saada 22.59 116.36M 22.59 22.59 22.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Rebab Company 72.39 12.18M 72.39 72.39 72.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Fenie Brossette 92.29 132.36M 92.29 92.29 92.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cairo Invest RE 13.49 7.86B 13.49 13.49 13.49 0.08 0.59% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
MM Group 8.03 9.70B 8.03 8.03 8.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Delta Sugar 86 12.23B 86 86 86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Misr Hotels 130.23 10.31B 130.23 130.23 130.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
Raya Holding 4.59 9.83B 4.59 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۶
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itools 59 - 59 59 59 1.00 1.69% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Sendly NBFI JSC 135.98 - 135.98 135.98 135.98 0.01 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Gazar Shime Uildver JSC 48.75 - 48.75 48.75 48.75 1.21 2.48% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Mandal General Insurance 58.42 - 58.42 58.42 58.42 1.87 3.20% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Innovation Investment LLC 223.01 - 223.01 223.01 223.01 1.01 0.45% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Intel 736.26 3.13T 736.26 736.26 739.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Grupo Herdez 45.47 14.69B 45.47 45.47 45.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Grupo Mexico 86.26 663.98B 86.27 86.26 86.27 0.26 0.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Grupo Traxion 31.43 17.61B 31.43 31.43 31.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
Salesforce.com 5022.28 4.86T 5022.28 5022.28 5022.28 219.78 4.58% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۳
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ericsson A 56.1 192.15B 56.4 56.1 56.4 0.20 0.36% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۵
Cairn 114.8 103.45M 114.8 114.8 114.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۷
Kudelski 1.33 67.80M 1.33 1.33 1.33 0.44 33.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۷
Petrofac 28.66 149.74M 28.66 28.66 28.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۷
SuperGroup 36.35 36.64M 36.35 36.35 36.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۷
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bluelife 0.53 612.12M 0.53 0.53 0.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Nat Inv Trust 15.1 413.82M 15.1 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Novus Property 6.8 93.70M 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
Lavastone 1.41 959.54M 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
MCB Group 330 81.34B 330 330 330 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bajo Sekulic 1.89 - 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۵
Marina 3 4.56M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۳:۱۶
Luka Bar 0.4 22.71M 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۳:۱۶
Zetatrans 0.95 7.81M 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۳:۱۶
Jugopetrol 12 55.85M 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ساعت ۳:۱۶
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Letshego Holdings 415 2.08B 415 415 415 5.00 1.22% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Paratus Namibia Holdings 1200 584.68M 1200 1200 1200 1.00 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Andrada Mining 101 1.62B 101 101 103 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
Oceana 7248.84 8.72B 7248.84 7248.84 7250 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
Vukile 1483 15.45B 1483 1472 1483 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۲۱
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prosafe 44.55 796.94M 44.55 44.55 45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Opera Software 7.64 676.17M 7.64 7.64 7.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Proximar Seafood AS 3.05 433.63M 3.05 3.05 3.05 5.00 163.93% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Archer 0.92 1.49B 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Odfjell 132.5 10.75B 132.5 132.5 136.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thomaswy 2.04 807.84M 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Rtbriscoe 0.55 588.18M 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Abctrans 0.89 1.94B 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Initiates 2.06 1.90B 2.06 2.06 2.06 0.07 3.40% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
Redstarex 3.65 3.30B 3.65 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
بیشتر

بازار سهام نیوزیلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MOA 0.235 18.23M 0.235 0.235 0.235 0.01 2.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
BLIS Tech 0.016 20.38M 0.016 0.016 0.016 0.00 6.25% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
AWF Madison 0.9 30.43M 0.9 0.9 0.9 0.01 1.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Black Pearl 0.47 25.06M 0.45 0.45 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Carbon Fund 1.77 - 1.77 1.77 1.77 0.01 0.57% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Core Laboratories 14.11 673.80M 14.11 14.11 14.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۲
CTAC 3.4 49.52M 3.4 3.32 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Docdata 0.628 14.69M 0.628 0.628 0.628 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
Inverko 1.34 19.89M 1.34 1.28 1.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
NedSense 0.076 7.60M 0.076 0.073 0.076 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۲۴
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sumeru Ind 2.26 162.72M 2.26 2.26 2.26 0.11 4.87% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
Rangoli Tradecomm 6.81 163.67M 6.6 6.6 6.81 0.29 4.45% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
Super Fine Knitters 13.2 163.59M 13.2 13.2 13.2 0.41 3.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
IB Infotech Enterprises 127.4 163.16M 127.4 127.4 127.4 6.45 5.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
Vaksons Automobiles Ltd 15.8 165.07M 15.8 15.8 15.8 0.15 0.95% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۱۸
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ECI Technology 0.025 40.00M 0.025 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
Starrise Media 0.019 40.88M 0.019 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
Tongda Hong Tai 0.058 42.89M 0.058 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
China Financial Leasing 0.115 41.28M 0.115 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
Pine Technology Holdings 0.036 47.76M 0.036 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Barloworld 6900 13.02B 6900 6900 6900 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Larsen&Toubro 3374.3 4.66T 3374.3 3374.3 3374.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
British Empire Trust 231 1.04B 231 231 231 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۴
MD Medical DRC 950.1 18.19B 950.1 950.1 950.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۲
Etalon Group 88.68 19.25B 88.68 88.68 88.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KTT 4200 12.41B 4200 4200 4200 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
VNECO 3 10400 13.72B 10400 10400 10400 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Constrexim 9000 24.05B 9000 9000 9000 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Cao Son Coal 21200 - 21200 21200 21200 100.00 0.47% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Nha Trang Urban 8800 - 8800 8800 8800 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
N Leventeris SA 0.328 2.66M 0.328 0.328 0.328 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
MED SA 1.14 10.37M 1.14 1.14 1.14 0.03 2.63% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
LanaKam 1.1 6.12M 1.1 1.1 1.1 0.02 1.82% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
E Pairis 1.32 6.54M 1.32 1.32 1.32 0.01 0.76% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
Mathios Refrac 1.17 11.49M 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
بیشتر
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین