خبر

بازار اوراق قرضه

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 5.295 5.295 5.295 5.295 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
South Africa 3M 4.5 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
South Africa 5Y 7.775 7.775 7.775 7.775 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
South Africa 10Y 9.265 9.265 9.265 9.265 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
South Africa 20Y 10.425 10.425 10.425 10.425 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
South Africa 25Y 10.495 10.495 10.495 10.495 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
South Africa 30Y 10.415 10.415 10.415 10.415 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1Y 3.434 3.412 3.407 3.465 0.00 0.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 2Y 2.854 2.865 2.854 2.95 0.06 2.14% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 3M 3.789 3.796 3.767 3.803 0.01 0.29% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Germany 3Y 2.506 2.585 2.506 2.678 0.11 4.19% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 4Y 2.422 2.436 2.422 2.537 0.09 3.51% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 5Y 2.373 2.388 2.373 2.489 0.08 3.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 6M 3.681 3.677 3.662 3.703 0.01 0.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Germany 6Y 2.307 2.323 2.307 2.425 0.09 3.77% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 7Y 2.29 2.305 2.29 2.404 0.08 3.58% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 8Y 2.292 2.307 2.292 2.405 0.08 3.58% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 9M 3.557 3.555 3.542 3.594 0.02 0.42% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 9Y 2.319 2.335 2.319 2.431 0.08 3.36% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 10Y 2.3535 2.3575 2.3535 2.4745 0.08 3.59% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Germany 15Y 2.503 2.52 2.503 2.606 0.08 3.16% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 20Y 2.551 2.567 2.551 2.643 0.07 2.82% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 25Y 2.529 2.545 2.529 2.611 0.06 2.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Germany 30Y 2.496 2.508 2.496 2.572 0.06 2.36% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 1M 5.401 5.399 5.393 5.401 0.00 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.S. 1Y 4.995 4.997 4.995 5.036 0.02 0.40% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
U.S. 2Y 4.677 4.685 4.677 4.743 0.03 0.60% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
U.S. 3M 5.411 5.409 5.406 5.49 0.00 0.04% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
U.S. 3Y 4.442 4.448 4.442 4.522 0.04 0.83% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
U.S. 5Y 4.273 4.28 4.273 4.366 0.05 1.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
U.S. 6M 5.354 5.351 5.351 5.359 0.00 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۳
U.S. 7Y 4.277 4.285 4.277 4.38 0.07 1.61% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
U.S. 10Y 4.244 4.255 4.244 4.352 0.08 1.89% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
U.S. 20Y 4.508 4.517 4.508 4.597 0.07 1.60% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
U.S. 30Y 4.371 4.382 4.371 4.479 0.09 2.15% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y 3.31 3.309 3.293 3.382 0.04 1.15% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Austria 2Y 2.954 2.957 2.954 3.061 0.07 2.47% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 3M 3.748 3.702 3.696 3.748 0.01 0.37% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Austria 3Y 2.737 2.74 2.737 2.879 0.08 2.89% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 4Y 2.711 2.723 2.711 2.826 0.07 2.43% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Austria 5Y 2.711 2.721 2.711 2.832 0.09 3.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Austria 6M 3.75 3.74 3.734 3.789 0.01 0.16% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Austria 6Y 2.703 2.726 2.703 2.828 0.08 2.81% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Austria 7Y 2.746 2.75 2.746 2.872 0.09 3.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 8Y 2.776 2.781 2.776 2.901 0.09 3.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 9Y 2.818 2.816 2.816 2.947 0.09 3.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 10Y 2.84 2.845 2.84 2.968 0.09 3.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 15Y 3.03 3.033 3.03 3.13 0.07 2.38% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 20Y 3.066 3.069 3.066 3.161 0.08 2.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 25Y 3.032 3.036 3.032 3.123 0.07 2.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 30Y 2.976 2.98 2.976 3.062 0.07 2.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Austria 40Y 3.06 3.079 3.06 3.144 0.07 2.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Austria 50Y 2.904 2.904 2.904 2.904 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 2.896 2.896 2.896 2.896 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Jordan 2Y 3.124 3.124 3.124 3.124 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Jordan 3M 2.243 2.243 2.243 2.243 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Jordan 3Y 3.287 3.287 3.287 3.287 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Jordan 5Y 3.757 3.757 3.757 3.757 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Jordan 6M 7.136 7.136 7.136 7.148 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Jordan 7Y 4.015 4.015 4.015 4.015 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Jordan 10Y 4.904 4.904 4.904 4.904 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Jordan 18M 6.7 6.7 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M 3.855 3.854 3.854 3.855 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 1Y 3.438 3.442 3.435 3.491 0.04 1.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 2Y 3.006 3.01 3.006 3.122 0.06 2.10% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 3M 3.803 3.798 3.793 3.808 0.00 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Spain 3Y 2.938 2.943 2.938 3.059 0.09 2.93% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 4Y 2.879 2.908 2.879 3.013 0.08 2.71% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Spain 5Y 2.929 2.932 2.929 3.056 0.09 3.18% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 6M 3.699 3.727 3.699 3.747 0.01 0.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 6Y 2.946 2.971 2.946 3.079 0.08 2.65% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Spain 7Y 3.01 3.029 3.01 3.137 0.10 3.19% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Spain 8Y 3.069 3.098 3.069 3.207 0.09 2.80% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Spain 9M 3.621 3.622 3.602 3.645 0.01 0.39% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 9Y 3.157 3.159 3.157 3.286 0.09 2.98% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 10Y 3.243 3.248 3.243 3.375 0.10 3.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 15Y 3.576 3.58 3.576 3.691 0.09 2.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 20Y 3.694 3.697 3.694 3.798 0.08 2.19% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Spain 25Y 3.717 3.735 3.717 3.817 0.08 2.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Spain 30Y 3.871 3.872 3.871 3.97 0.08 2.07% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 3.984 4.027 3.984 4.041 0.04 1.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 2Y 3.764 3.77 3.764 3.841 0.04 0.96% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 3Y 3.738 3.747 3.738 3.815 0.03 0.91% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 4Y 3.757 3.762 3.757 3.839 0.04 0.96% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 5Y 3.805 3.813 3.805 3.901 0.04 1.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 6Y 3.891 3.897 3.891 3.983 0.05 1.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 7Y 3.944 3.95 3.944 4.04 0.05 1.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 8Y 4.062 4.068 4.062 4.162 0.05 1.28% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 9Y 4.114 4.118 4.114 4.205 0.04 0.92% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 10Y 4.131 4.135 4.131 4.236 0.05 1.28% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 12Y 4.177 4.183 4.177 4.282 0.06 1.32% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 15Y 4.342 4.348 4.342 4.446 0.06 1.40% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 20Y 4.489 4.495 4.489 4.593 0.07 1.58% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Australia 30Y 4.469 4.475 4.469 4.572 0.07 1.59% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 2Y 3.225 3.329 3.225 3.532 0.32 9.92% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Slovakia 5Y 3.218 3.195 3.194 3.299 0.07 2.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Slovakia 6Y 3.36 3.31 3.31 3.4 0.01 0.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Slovakia 8Y 3.389 3.407 3.389 3.519 0.08 2.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Slovakia 9Y 3.5 3.484 3.484 3.588 0.06 1.77% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Slovakia 10Y 3.5 3.49 3.49 3.61 0.09 2.57% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Slovakia 13Y 3.741 3.746 3.741 3.874 0.09 2.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Slovakia 18Y 3.74 3.745 3.74 3.851 0.09 2.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Slovakia 30Y 3.815 3.816 3.815 3.925 0.07 1.83% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Slovakia 50Y 3.737 3.748 3.737 3.809 0.05 1.45% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 3.946 3.929 3.929 3.996 0.02 0.41% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Slovenia 2Y 0.746 0.746 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Slovenia 3Y 3.427 3.428 3.417 3.492 0.02 0.47% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Slovenia 4Y 3.213 3.215 3.195 3.271 0.01 0.31% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Slovenia 5Y 3.059 3.066 3.059 3.148 0.04 1.41% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Slovenia 7Y 2.921 2.922 2.904 2.99 0.04 1.27% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Slovenia 8Y 2.99 3.001 2.979 3.062 0.05 1.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Slovenia 10Y 3.016 3.028 3.016 3.126 0.08 2.49% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Slovenia 15Y 3.274 3.277 3.259 3.33 0.03 0.82% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Slovenia 20Y 3.377 3.381 3.366 3.431 0.04 1.04% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
Slovenia 25Y 3.448 3.452 3.435 3.501 0.03 0.96% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 33.445 33.445 33.445 33.445 0.10 0.28% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۲
Ukraine 2Y 17.825 18.825 17.825 18.825 0.02 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Ukraine 3Y 16.355 16.355 16.355 16.355 0.01 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۲
Ukraine 6Y 18.235 18.235 18.235 18.235 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 6.268 6.268 6.268 6.268 0.00 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Indonesia 1Y 6.518 6.514 6.514 6.518 0.01 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 3M 6.323 6.28 6.28 6.323 0.06 0.96% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۱
Indonesia 3Y 6.255 6.255 6.255 6.255 0.01 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۹
Indonesia 5Y 6.574 6.576 6.562 6.576 0.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 6M 6.254 6.232 6.232 6.254 0.02 0.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۱
Indonesia 10Y 6.663 6.662 6.654 6.663 0.02 0.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 15Y 6.854 6.866 6.854 6.869 0.01 0.20% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 20Y 6.959 6.966 6.959 6.966 0.01 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 25Y 7.014 7.014 7.014 7.014 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
Indonesia 30Y 7.007 7.006 7.006 7.007 0.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 13.028 13.228 13.028 13.228 0.19 1.47% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
Uganda 2Y 13.817 13.606 13.606 13.817 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Uganda 3M 9.324 10.129 10.129 9.324 0.80 8.57% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
Uganda 3Y 13.316 13.127 13.127 13.431 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Uganda 5Y 15.119 15.119 15.119 15.119 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۴۳
Uganda 6M 12.384 12.331 12.331 12.384 0.06 0.50% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
Uganda 10Y 16.264 16.05 16.05 16.264 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Uganda 15Y 16.692 16.692 16.692 16.692 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۴۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M 3.339 3.332 3.322 3.347 0.02 0.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 1Y 3.581 3.583 3.581 3.637 0.03 0.84% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 2Y 3.366 3.383 3.366 3.471 0.07 2.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 3M 3.741 3.748 3.739 3.765 0.01 0.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Italy 3Y 3.177 3.198 3.177 3.304 0.08 2.52% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 4Y 3.207 3.229 3.207 3.347 0.09 2.84% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 5Y 3.337 3.354 3.337 3.484 0.10 2.97% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 6M 3.765 3.76 3.757 3.774 0.03 0.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 6Y 3.387 3.409 3.387 3.543 0.11 3.16% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 7Y 3.496 3.52 3.496 3.655 0.11 3.23% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 8Y 3.563 3.592 3.563 3.725 0.12 3.28% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 9M 3.644 3.642 3.615 3.664 0.02 0.41% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 9Y 3.69 3.714 3.69 3.846 0.11 3.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 10Y 3.8 3.824 3.8 3.956 0.11 2.95% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 15Y 4.174 4.198 4.174 4.311 0.10 2.37% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 20Y 4.28 4.304 4.28 4.41 0.09 2.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 25Y 4.262 4.283 4.262 4.374 0.08 1.83% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 30Y 4.359 4.382 4.359 4.472 0.08 1.93% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Italy 50Y 4.036 4.059 4.036 4.126 0.07 1.64% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y 3.332 3.358 3.332 3.418 0.04 1.29% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Ireland 2Y 2.859 2.859 2.859 2.859 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Ireland 3M 0.651 0.651 0.651 0.651 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Ireland 3Y 2.643 2.652 2.643 2.746 0.07 2.46% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Ireland 4Y 2.558 2.575 2.558 2.675 0.07 2.66% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Ireland 5Y 2.572 2.595 2.572 2.682 0.08 3.15% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Ireland 6M 0.608 0.608 0.608 0.608 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Ireland 6Y 2.568 2.585 2.568 2.695 0.07 2.69% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Ireland 7Y 2.561 2.565 2.561 2.683 0.09 3.55% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Ireland 8Y 2.516 2.516 2.516 2.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۰۰
Ireland 9Y 2.801 2.801 2.801 2.801 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Ireland 10Y 2.739 2.743 2.739 2.87 0.10 3.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Ireland 15Y 2.873 2.886 2.873 2.975 0.08 2.61% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Ireland 20Y 2.923 2.936 2.923 3.016 0.06 2.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Ireland 25Y 2.976 2.992 2.976 3.074 0.07 2.42% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Ireland 30Y 2.989 3.003 2.989 3.077 0.07 2.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 8.64 8.631 8.631 8.64 0.00 0.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۶
Iceland 5Y 6.843 6.843 6.843 6.843 0.03 0.40% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۹
Iceland 10Y 6.516 6.516 6.516 6.516 0.03 0.42% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۵۹
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 5.977 5.996 5.977 5.996 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Bahrain 2Y 5.939 5.939 5.939 5.946 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۱
Bahrain 3M 5.97 6.085 5.97 6.085 0.01 0.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Bahrain 5Y 6.511 6.511 6.511 6.535 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۱
Bahrain 6M 5.985 6.038 5.985 6.038 0.00 0.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Bahrain 9M 5.979 6.007 5.979 6.007 0.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 10 10.014 10 10.014 0.01 0.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Brazil 2Y 9.51 9.527 9.51 9.527 0.02 0.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Brazil 3M 11.589 11.592 11.589 11.592 0.01 0.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Brazil 3Y 10.042 10.052 10.042 10.052 0.03 0.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Brazil 5Y 10.447 10.472 10.447 10.472 0.02 0.14% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Brazil 6M 10.83 10.83 10.83 10.83 0.04 0.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Brazil 8Y 10.683 10.705 10.683 10.705 0.02 0.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Brazil 9M 10.339 10.155 10.155 10.352 0.01 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Brazil 10Y 10.736 10.786 10.736 10.786 0.01 0.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.K. 1M 5.324 5.324 5.324 5.324 0.01 0.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۰
U.K. 1Y 4.5645 4.765 4.5645 4.865 0.27 6.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 2Y 4.2705 4.572 4.2705 4.679 0.38 8.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 3M 5.301 5.305 5.301 5.305 0.00 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۰۰
U.K. 3Y 4.102 4.2775 4.102 4.369 0.23 5.69% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 4Y 4.1245 4.1165 4.1165 4.2185 0.06 1.42% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 5Y 4.017 4.138 4.017 4.237 0.18 4.52% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 6M 5.251 5.253 5.251 5.284 0.02 0.46% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 6Y 3.947 4.037 3.947 4.124 0.14 3.60% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 7Y 3.9835 3.967 3.967 4.0585 0.04 1.07% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 8Y 4.0015 4.05 4.0015 4.1355 0.10 2.60% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 9Y 4.0755 4.023 4.023 4.1115 0.00 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 10Y 4.146 4.0965 4.0965 4.183 0.01 0.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 12Y 4.214 4.234 4.214 4.321 0.05 1.28% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 15Y 4.4545 4.42 4.42 4.5035 0.02 0.48% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 20Y 4.618 4.584 4.584 4.65 0.01 0.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 25Y 4.611 4.632 4.611 4.685 0.05 1.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 30Y 4.653 4.658 4.653 4.712 0.04 0.80% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 40Y 4.557 4.576 4.557 4.627 0.05 1.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
U.K. 50Y 4.227 4.242 4.227 4.289 0.04 0.90% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M 3.875 3.884 3.875 3.896 0.02 0.44% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 1Y 3.623 3.623 3.609 3.638 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۵۲
Belgium 2Y 2.917 2.933 2.917 3.024 0.06 2.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 3M 3.892 3.893 3.888 3.896 0.00 0.10% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 3Y 2.726 2.743 2.726 2.837 0.07 2.64% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 4Y 2.654 2.67 2.654 2.766 0.08 2.98% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 5Y 2.63 2.653 2.63 2.754 0.09 3.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 6M 3.805 3.806 3.805 3.826 0.00 0.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Belgium 6Y 2.67 2.693 2.67 2.79 0.09 3.22% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 7Y 2.704 2.727 2.704 2.82 0.09 3.25% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 8Y 2.731 2.752 2.731 2.856 0.10 3.48% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 9M 3.526 3.531 3.526 3.572 0.01 0.31% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 9Y 2.761 2.781 2.761 2.875 0.09 3.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 10Y 2.907 2.928 2.907 3.024 0.10 3.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 15Y 3.111 3.131 3.111 3.218 0.09 2.86% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 20Y 3.249 3.269 3.249 3.345 0.08 2.49% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 30Y 3.348 3.363 3.348 3.431 0.06 1.79% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Belgium 50Y 2.86 2.875 2.86 2.954 0.07 2.55% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M 3.77 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۵۸
Bulgaria 1W 3.76 3.76 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۵۶
Bulgaria 1Y 3.187 3.187 3.187 3.197 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۴۶
Bulgaria 2Y 3.282 3.282 3.282 3.282 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ساعت ۱۲:۱۳
Bulgaria 3Y 3.28 3.28 3.28 3.667 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۵
Bulgaria 4Y 3.279 3.279 3.279 3.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۵
Bulgaria 5Y 3.582 3.582 3.582 3.842 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۵
Bulgaria 7Y 4.15 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت ۲۲:۱۰
Bulgaria 10Y 4.297 4.297 4.297 4.297 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۴۵
Bulgaria Overnight 3.75 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۲۴
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 11.56 11.56 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۰۳
Bangladesh 2Y 12.085 12.085 12.085 12.145 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۱۷:۵۱
Bangladesh 3M 11.795 11.795 11.795 11.795 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۰۳
Bangladesh 5Y 12.25 12.25 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۰۳
Bangladesh 6M 11.73 11.73 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۰۳
Bangladesh 10Y 12.195 12.195 12.195 12.195 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۰۳
Bangladesh 15Y 12.305 12.305 12.305 12.305 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۰۳
Bangladesh 20Y 12.425 12.425 12.415 12.425 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۴۷
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 5.935 5.935 5.616 5.935 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Botswana 5Y 6.76 6.76 5.729 6.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ساعت ۲۱:۰۴
Botswana 6M 3.817 3.82 3.817 3.82 0.00 0.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Botswana 20Y 8.47 8.47 8.47 8.543 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Botswana 22Y 8.731 8.731 8.731 8.856 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 7.9 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Pakistan 3M 7.3 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Pakistan 3Y 17.649 17.632 17.632 17.649 0.01 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۹:۵۸
Pakistan 5Y 15.943 15.958 15.943 15.958 0.01 0.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۹:۵۸
Pakistan 6M 7.57 7.57 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Pakistan 10Y 14.774 14.781 14.774 14.781 0.01 0.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۹:۵۸
Pakistan 14Y 14.584 14.584 14.584 14.584 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Pakistan 20Y 14.546 14.546 14.546 14.546 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y 3.443 3.45 3.435 3.493 0.02 0.58% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Portugal 2Y 2.621 2.624 2.621 2.734 0.07 2.82% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Portugal 3M 3.878 3.934 3.78 3.934 0.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Portugal 3Y 2.674 2.637 2.632 2.732 0.02 0.79% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Portugal 4Y 2.571 2.588 2.571 2.693 0.07 2.88% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Portugal 5Y 2.633 2.65 2.633 2.757 0.07 2.81% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Portugal 6M 3.678 3.681 3.677 3.695 0.01 0.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Portugal 6Y 2.701 2.687 2.684 2.792 0.05 1.93% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Portugal 7Y 2.7 2.713 2.7 2.819 0.07 2.63% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Portugal 8Y 2.785 2.801 2.785 2.909 0.09 3.23% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Portugal 9Y 2.87 2.89 2.87 2.994 0.09 3.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Portugal 10Y 2.992 3.005 2.992 3.129 0.10 3.38% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Portugal 15Y 3.301 3.319 3.301 3.408 0.08 2.48% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Portugal 20Y 3.402 3.419 3.402 3.5 0.06 1.79% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Portugal 30Y 3.48 3.498 3.48 3.573 0.07 1.95% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 4.992 4.992 4.992 4.992 0.01 0.26% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۹
Peru 5Y 5.253 5.253 5.253 5.253 0.03 0.63% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۹
Peru 10Y 6.755 6.755 6.755 6.755 0.03 0.40% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۹
Peru 15Y 6.909 6.909 6.909 6.909 0.19 2.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۹
Peru 20Y 6.765 6.765 6.765 6.765 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۱۰
Peru 30Y 6.775 6.775 6.775 6.775 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۱۰
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۰
Thailand 2Y 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۰
Thailand 3Y 2.16 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۴۸
Thailand 4Y 2.464 2.464 2.464 2.464 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۰
Thailand 5Y 2.253 2.253 2.253 2.253 0.01 0.44% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۹
Thailand 7Y 2.662 2.662 2.662 2.662 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۰
Thailand 10Y 2.561 2.556 2.556 2.561 0.01 0.20% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۸
Thailand 12Y 2.84 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۰
Thailand 14Y 2.957 2.957 2.957 2.957 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۰
Thailand 15Y 2.753 2.753 2.753 2.753 0.01 0.51% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۹
Thailand 16Y 3.155 3.155 3.155 3.155 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۱۰
Thailand 20Y 3.043 3.047 3.043 3.047 0.01 0.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۰۷
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۲۳
Taiwan 5Y 1.164 1.164 1.164 1.164 0.00 0.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Taiwan 10Y 1.205 1.205 1.205 1.205 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۲۳
Taiwan 20Y 1.36 1.36 1.36 1.36 0.03 2.26% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Taiwan 30Y 1.535 1.535 1.535 1.535 0.01 0.66% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 3M 39.866 39.866 39.866 39.866 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۱۳
Turkey 6M 39.068 39.068 39.068 39.068 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۱۳
Turkey 9M 38.755 38.755 38.755 38.755 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۱۳
Turkey 1Y 20.175 20.175 20.175 20.175 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Turkey 2Y 43.835 43.765 43.695 43.955 0.14 0.32% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Turkey 3Y 36.855 36.855 36.855 36.855 0.26 0.70% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Turkey 5Y 30.63 30.625 28.62 30.63 2.16 7.57% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Turkey 10Y 26.785 26.825 25.475 26.865 1.31 5.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.749 3.849 3.749 3.849 0.25 7.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۹:۵۸
Mauritius 2M 0.578 0.578 0.578 0.578 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Mauritius 2Y 4.128 4.12 4.12 4.128 0.00 0.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mauritius 3Y 4.463 4.472 4.463 4.472 0.01 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Mauritius 4M 3.603 3.603 3.603 3.603 0.36 11.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۹:۵۸
Mauritius 4Y 4.775 4.775 4.775 4.775 0.00 0.04% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Mauritius 5Y 4.942 4.944 4.942 4.944 0.00 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mauritius 6M 3.629 3.629 3.629 3.629 0.36 10.98% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۹:۵۸
Mauritius 8M 3.667 3.667 3.667 3.667 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۲۰
Mauritius 10Y 5.285 5.285 5.285 5.285 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۲۱
Mauritius 15Y 5.519 5.519 5.519 5.521 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Mauritius 20Y 5.591 5.591 5.489 5.591 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۴۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 4.059 4.047 4.041 4.071 0.04 1.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Czech Republic 2Y 3.502 3.49 3.463 3.507 0.06 1.71% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Czech Republic 3Y 3.638 3.637 3.614 3.643 0.02 0.64% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Czech Republic 4Y 3.529 3.528 3.507 3.529 0.01 0.31% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Czech Republic 5Y 3.452 3.454 3.415 3.454 0.04 1.23% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Czech Republic 6Y 3.506 3.498 3.474 3.506 0.03 0.89% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Czech Republic 7Y 3.523 3.52 3.489 3.532 0.04 1.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Czech Republic 8Y 3.523 3.516 3.477 3.523 0.03 0.77% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Czech Republic 9Y 3.618 3.624 3.611 3.639 0.03 0.75% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Czech Republic 10Y 3.626 3.626 3.626 3.626 0.02 0.67% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Czech Republic 15Y 3.839 3.83 3.803 3.839 0.03 0.87% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Czech Republic 20Y 3.83 3.836 3.816 3.839 0.01 0.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Czech Republic 50Y 4.116 4.076 4.076 4.139 0.01 0.22% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 1.747 1.745 1.742 1.752 0.01 0.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
China 2Y 2.045 2.047 2.023 2.047 0.01 0.25% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
China 3Y 2.124 2.122 2.105 2.124 0.00 0.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
China 5Y 2.247 2.244 2.217 2.247 0.01 0.31% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
China 7Y 2.385 2.383 2.372 2.385 0.00 0.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
China 10Y 2.412 2.411 2.402 2.414 0.00 0.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
China 15Y 2.329 2.329 2.329 2.329 0.01 0.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۲۰
China 20Y 2.685 2.687 2.678 2.687 0.01 0.22% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
China 30Y 2.595 2.593 2.588 2.605 0.01 0.50% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 2Y 3.001 3.001 3.001 3.001 0.55 18.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Denmark 3M 2.03 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Denmark 3Y 2.555 2.555 2.555 2.555 0.01 0.23% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Denmark 5Y 2.39 2.39 2.39 2.39 0.05 2.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Denmark 6M 2.355 2.355 2.355 2.355 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Denmark 8Y 2.361 2.361 2.361 2.361 0.07 2.80% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Denmark 10Y 2.466 2.466 2.466 2.466 0.07 3.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Denmark 20Y 2.56 2.56 2.56 2.56 0.10 3.91% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Denmark 30Y 2.536 2.536 2.536 2.536 0.08 3.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 11.48 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Russia 1W 9.07 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Russia 1Y 14.74 14.74 14.555 14.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Russia 2M 13.67 13.67 13.67 13.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Russia 2W 9.14 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Russia 2Y 12.61 12.61 12.61 12.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۱۳
Russia 3M 15.89 15.89 15.89 15.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Russia 3Y 12.63 12.63 12.57 12.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Russia 5Y 13.31 13.31 13.175 13.335 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۴۳
Russia 6M 17.92 17.92 17.92 17.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Russia 7Y 12.98 12.98 12.95 13.035 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Russia 10Y 12.73 12.73 12.69 12.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Russia 15Y 13.02 13.02 13.02 13.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۵:۴۷
Russia 20Y 12.69 12.69 12.68 12.705 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۱۴
Russia Overnight 9.65 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 5.99 5.99 5.99 5.99 0.03 0.43% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Romania 2Y 5.94 5.945 5.94 5.945 0.01 0.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Romania 3Y 6.01 6.01 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Romania 4Y 6.02 6.015 6.01 6.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Romania 5Y 6.14 6.14 6.135 6.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۲۱
Romania 6M 6.052 6.052 6.052 6.052 0.00 0.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Romania 7Y 6.27 6.23 6.23 6.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Romania 10Y 6.465 6.46 6.455 6.475 0.01 0.15% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambia 1Y 14.993 14.993 14.993 14.993 0.10 0.68% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Zambia 2Y 12.5 12.5 12.5 12.5 0.03 0.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Zambia 3Y 18.638 18.638 18.638 18.638 0.00 0.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Zambia 5Y 22.253 22.253 22.253 22.253 0.00 0.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Zambia 6M 12.502 12.502 12.502 12.502 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Zambia 7Y 23.747 23.747 23.747 23.747 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Zambia 9M 12.821 12.821 12.821 12.821 0.02 0.19% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Zambia 10Y 25.171 25.171 25.171 25.171 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Zambia 15Y 27.05 27.05 27.05 27.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M 0.162 0.162 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 1Y 0.027 0.027 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 2Y 0.158 0.158 0.148 0.158 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 3M 0.137 0.137 0.137 0.137 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 3Y 0.168 0.168 0.151 0.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 4Y 0.264 0.264 0.264 0.264 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 5Y 0.358 0.358 0.358 0.358 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 6M 0.102 0.102 0.102 0.102 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 6Y 0.385 0.385 0.364 0.392 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 7Y 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 8Y 0.55 0.55 0.543 0.568 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 9M 0.062 0.062 0.062 0.062 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 9Y 0.641 0.641 0.641 0.641 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 10Y 0.71 0.71 0.702 0.729 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۵
Japan 15Y 1.14 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 20Y 1.443 1.443 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 30Y 1.711 1.711 1.711 1.711 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Japan 40Y 1.809 1.809 1.809 1.809 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cote d'Ivoire 1Y 3.47 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Cote d'Ivoire 3M 2.549 2.549 2.549 2.549 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Cote d'Ivoire 3Y 5.14 5.14 5.14 5.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Cote d'Ivoire 5Y 5.57 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Cote d'Ivoire 6M 2.97 2.97 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Cote d'Ivoire 7Y 5.74 5.74 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Cote d'Ivoire 10Y 6.43 6.43 6.43 6.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.955 10.955 10.955 10.955 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
Sri Lanka 2Y 11.625 11.625 11.625 11.625 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
Sri Lanka 3M 9.9 9.9 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Sri Lanka 3Y 12.018 12.018 12.018 12.018 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
Sri Lanka 4Y 12.82 12.82 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
Sri Lanka 5Y 12.832 12.832 12.832 12.832 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Sri Lanka 6M 10 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Sri Lanka 6Y 13.248 13.248 13.248 13.248 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
Sri Lanka 7Y 13.211 13.211 13.211 13.211 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
Sri Lanka 8Y 13.306 13.306 13.306 13.306 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Sri Lanka 9Y 13.332 13.332 13.332 13.332 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
Sri Lanka 10Y 13.425 13.425 13.425 13.425 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۴۷
Sri Lanka 15Y 13.479 13.479 13.479 13.479 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 3.996 3.996 3.996 3.996 0.00 0.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 1Y 3.419 3.419 3.419 3.419 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۸
Singapore 2Y 3.283 3.268 3.263 3.283 0.05 1.61% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Singapore 3M 3.933 3.933 3.933 3.933 0.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 5Y 3.092 3.095 3.075 3.105 0.04 1.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 6M 3.608 3.608 3.608 3.608 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۸
Singapore 10Y 3.178 3.176 3.145 3.178 0.04 1.37% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 15Y 3.168 3.159 3.101 3.168 0.07 2.19% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 20Y 3.13 3.115 3.058 3.13 0.09 2.86% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 30Y 3.04 3.009 2.958 3.04 0.08 2.81% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Singapore 50Y 3.055 3.021 2.995 3.055 0.08 2.69% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M 4.027 4.027 4.027 4.027 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Sweden 2M 4.024 4.024 4.024 4.024 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۹
Sweden 2Y 2.721 2.721 2.721 2.721 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Sweden 3M 4.036 4.036 4.036 4.036 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Sweden 5Y 2.443 2.443 2.443 2.443 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Sweden 6M 3.864 3.864 3.864 3.864 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Sweden 7Y 2.44 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Sweden 10Y 2.467 2.467 2.467 2.467 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Sweden 20Y 2.66 2.66 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M 1.56 1.53 1.53 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Switzerland 1W 1.55 1.61 1.55 1.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 1Y 1.53 1.56 1.42 1.56 0.01 0.65% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Switzerland 2M 1.6 1.54 1.52 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Switzerland 2Y 1.089 1.095 1.082 1.138 0.03 2.57% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Switzerland 3M 1.56 1.52 1.51 1.6 0.05 3.31% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 3Y 0.993 0.997 0.975 1.046 0.04 3.52% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 4Y 0.909 0.899 0.899 0.956 0.04 4.29% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 5Y 0.853 0.842 0.842 0.891 0.03 3.99% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 6M 1.57 1.53 1.45 1.57 0.04 2.61% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 6Y 0.783 0.802 0.783 0.838 0.04 5.62% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 7Y 0.768 0.798 0.768 0.88 0.05 5.86% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 8Y 0.788 0.792 0.788 0.841 0.04 4.44% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 9Y 0.762 0.793 0.762 0.836 0.04 4.72% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 10Y 0.776 0.804 0.776 0.837 0.04 4.51% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 15Y 0.784 0.794 0.784 0.836 0.03 4.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 20Y 0.801 0.805 0.794 0.847 0.03 3.62% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 30Y 0.776 0.789 0.776 0.822 0.03 3.22% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland 40Y 0.635 0.664 0.635 0.696 0.02 3.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Switzerland Overnight 1.37 1.45 1.37 1.49 0.03 2.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 5.26 5.26 5.26 5.26 0.02 0.38% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Chile 2Y 5.18 5.18 5.18 5.18 0.01 0.19% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Chile 2Y 3.43 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۷
Chile 3Y 6.82 6.82 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Chile 3Y 2.53 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۷
Chile 4Y 5.33 5.33 5.33 5.33 0.08 1.52% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Chile 4Y 2.36 2.36 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Chile 5Y 5.4 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۲۱
Chile 5Y 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۷
Chile 7Y 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۷
Chile 8Y 5.49 5.49 5.49 5.49 0.01 0.18% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Chile 10Y 5.5 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۵۲
Chile 15Y 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۷
Chile 20Y 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۷
Chile 20Y 5.46 5.46 5.46 5.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Chile 30Y 1.73 1.73 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۷
Chile 30Y 5.38 5.38 5.38 5.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 5.094 5.246 5.094 5.246 0.08 1.65% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۶
Serbia 2Y 5.142 5.124 5.124 5.267 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Serbia 3Y 5.088 5.2 5.088 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Serbia 5Y 5.41 5.41 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۴۷
Serbia 7Y 3.6 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Serbia 10Y 6.116 6.09 6.09 6.116 0.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M 3.917 3.899 3.899 3.917 0.00 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۵۸
France 1Y 3.512 3.51 3.51 3.565 0.02 0.57% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 2Y 2.933 2.944 2.933 3.031 0.06 1.94% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 3M 3.891 3.886 3.88 3.896 0.00 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
France 3Y 2.75 2.762 2.75 2.855 0.06 2.29% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 4Y 2.672 2.692 2.672 2.793 0.08 2.88% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 5Y 2.684 2.698 2.684 2.799 0.08 2.87% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 6M 3.811 3.816 3.803 3.827 0.00 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 6Y 2.649 2.665 2.649 2.768 0.08 3.10% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 7Y 2.6735 2.6885 2.6735 2.7915 0.08 3.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 8Y 2.702 2.717 2.702 2.821 0.09 3.15% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 9M 3.616 3.61 3.609 3.66 0.02 0.61% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 9Y 2.754 2.77 2.754 2.873 0.09 3.12% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 10Y 2.827 2.842 2.827 2.946 0.09 3.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 15Y 3.046 3.061 3.046 3.153 0.08 2.69% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 20Y 3.198 3.214 3.198 3.292 0.08 2.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 25Y 3.211 3.227 3.211 3.302 0.07 2.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 30Y 3.279 3.295 3.279 3.362 0.07 2.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
France 50Y 2.792 2.807 2.792 2.878 0.08 2.72% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y 2.874 2.877 2.874 2.971 0.07 2.47% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Finland 3Y 2.766 2.769 2.766 2.87 0.08 2.82% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Finland 4Y 2.717 2.721 2.717 2.83 0.08 2.98% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Finland 5Y 2.677 2.681 2.677 2.798 0.09 3.25% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Finland 6Y 2.683 2.702 2.683 2.805 0.08 3.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Finland 8Y 2.72 2.724 2.72 2.848 0.09 3.42% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Finland 10Y 2.795 2.799 2.795 2.92 0.10 3.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Finland 15Y 3.027 3.024 3.024 3.126 0.07 2.31% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Finland 30Y 2.895 2.91 2.895 2.974 0.06 2.04% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.485 5.459 5.459 5.485 0.03 0.49% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 1Y 6.107 6.113 6.093 6.113 0.02 0.26% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 2Y 6.142 6.142 6.142 6.142 0.02 0.39% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 3M 5.715 5.76 5.715 5.76 0.03 0.45% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 3Y 6.229 6.229 6.229 6.229 0.03 0.42% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 4Y 6.24 6.24 6.24 6.24 0.01 0.19% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 5Y 6.292 6.292 6.292 6.292 0.07 1.14% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 6M 5.992 5.996 5.989 5.996 0.00 0.07% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 7Y 6.314 6.314 6.314 6.314 0.05 0.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 10Y 6.326 6.326 6.326 6.326 0.07 1.14% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
Philippines 20Y 6.454 6.454 6.454 6.454 0.07 1.14% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 2Y 2.961 2.852 2.852 3.24 0.05 1.55% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Cyprus 3Y 2.849 2.855 2.849 2.926 0.07 2.39% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Cyprus 4Y 3.007 2.931 2.931 3.062 0.05 1.73% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Cyprus 5Y 1.047 1.047 1.047 1.047 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Cyprus 7Y 3.013 3.004 3.004 3.12 0.09 3.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Cyprus 10Y 3.249 3.282 3.237 3.393 0.07 2.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Cyprus 20Y 3.658 3.636 3.629 3.767 0.08 2.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Cyprus 30Y 3.722 3.73 3.662 3.82 0.11 3.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kazakhstan 1M 14.414 14.414 14.414 14.414 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 1Y 13.087 13.087 13.087 13.087 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 2Y 12.979 12.979 12.979 12.979 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 3M 13.944 13.944 13.944 13.944 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 3Y 12.922 12.922 12.922 12.922 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 4Y 12.89 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 5Y 12.757 12.757 12.757 12.757 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 6M 13.608 13.608 13.608 13.608 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 6Y 12.651 12.651 12.651 12.651 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 7Y 12.651 12.651 12.651 12.651 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 8Y 12.502 12.502 12.502 12.502 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 9Y 12.402 12.402 12.402 12.402 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 10Y 12.203 12.203 12.203 12.203 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 15Y 12.023 12.023 12.023 12.023 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Kazakhstan 25Y 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 1Y 5.237 5.299 5.131 5.299 0.08 1.57% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۱
Qatar 2Y 5.345 5.345 5.345 5.345 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
Qatar 3M 4.692 4.692 4.692 4.692 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت ۱۲:۴۵
Qatar 3Y 4.857 4.857 4.857 4.857 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
Qatar 5Y 4.669 4.669 4.632 4.669 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۹
Qatar 6M 4.744 4.744 4.744 4.746 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۸
Qatar 6Y 4.663 4.669 4.663 4.672 0.02 0.39% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Qatar 7Y 4.095 4.095 4.095 4.095 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
Qatar 9M 5.376 5.376 5.376 5.406 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۸
Qatar 10Y 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
Qatar 20Y 5.318 5.318 5.265 5.318 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۹
Qatar 30Y 5.424 5.424 5.403 5.429 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۹
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 5.063 5.082 5.063 5.082 0.01 0.20% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Canada 1Y 4.799 4.808 4.799 4.808 0.00 0.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۶
Canada 2M 5.074 5.086 5.074 5.086 0.01 0.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Canada 2Y 4.218 4.231 4.218 4.282 0.05 1.07% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Canada 3M 5.077 5.077 5.077 5.08 0.01 0.10% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۵۷
Canada 3Y 4.117 4.129 4.117 4.183 0.05 1.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Canada 4Y 3.961 3.974 3.961 4.028 0.05 1.29% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Canada 5Y 3.578 3.596 3.578 3.671 0.08 2.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Canada 6M 5.052 5.052 5.052 5.052 0.00 0.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Canada 7Y 3.517 3.53 3.517 3.617 0.09 2.50% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Canada 10Y 3.484 3.495 3.484 3.583 0.09 2.53% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Canada 20Y 3.451 3.461 3.451 3.554 0.10 2.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Canada 30Y 3.338 3.346 3.338 3.441 0.10 3.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 3.487 3.485 3.485 3.487 0.01 0.20% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
South Korea 2Y 3.45 3.46 3.416 3.46 0.03 0.97% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
South Korea 3Y 3.374 3.37 3.347 3.374 0.04 1.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
South Korea 4Y 3.461 3.463 3.461 3.463 0.04 1.23% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
South Korea 5Y 3.429 3.422 3.397 3.429 0.04 1.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
South Korea 10Y 3.467 3.461 3.427 3.467 0.05 1.32% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
South Korea 20Y 3.445 3.439 3.419 3.445 0.03 0.85% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
South Korea 30Y 3.365 3.364 3.354 3.365 0.01 0.36% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
South Korea 50Y 3.345 3.345 3.345 3.345 0.01 0.39% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 3.996 3.996 3.996 3.996 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۴۵
Croatia 2Y 3.152 3.152 3.152 3.152 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۴۵
Croatia 3Y 3.077 3.077 3.077 3.077 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۴۵
Croatia 4Y 3.057 3.057 3.057 3.057 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۴۵
Croatia 5Y 2.978 2.978 2.978 2.978 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۵۶
Croatia 10Y 3.244 3.244 3.244 3.244 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۴۵
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 10.81 10.81 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Colombia 4Y 9.11 9.11 9.11 9.121 0.02 0.26% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Colombia 5Y 9.14 9.139 9.139 9.14 0.01 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Colombia 10Y 9.777 9.8 9.731 9.8 0.04 0.36% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Colombia 15Y 10.096 10.145 10.096 10.145 0.09 0.92% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 16.919 16.919 16.919 16.919 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۱۶
Kenya 2Y 17.473 17.473 17.289 17.473 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۴۳
Kenya 3M 16.59 16.59 16.59 16.59 0.04 0.22% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۳۸
Kenya 3Y 18.212 18.212 18.212 18.212 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۳:۲۱
Kenya 4Y 19.169 19.169 19.169 19.169 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Kenya 5Y 19.329 19.333 19.329 19.333 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Kenya 6M 16.734 16.734 16.734 16.734 0.02 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۳۸
Kenya 6Y 19.431 19.431 19.374 19.431 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۴۳
Kenya 7Y 18.495 18.495 18.495 18.495 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Kenya 8Y 18.247 18.247 18.247 18.247 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Kenya 9Y 18.632 18.632 18.632 18.632 1.09 6.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۰
Kenya 10Y 18.553 18.553 18.553 18.553 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۹
Kenya 15Y 17.629 17.629 17.629 17.629 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۹
Kenya 20Y 17.55 17.55 17.55 17.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۹
Kenya 25Y 17.584 17.584 17.584 17.584 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۹
Kenya Overnight 14.089 14.089 14.089 14.089 0.02 0.11% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۲۸
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 3 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Latvia 3Y 3.9 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Latvia 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 5.6 5.5 5.5 5.65 0.10 1.82% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Poland 1Y 4.995 4.989 4.958 5.012 0.01 0.16% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Poland 2M 5.75 5.6 5.5 5.77 0.15 2.68% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Poland 2Y 4.94 4.907 4.897 4.983 0.02 0.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Poland 3Y 4.977 4.974 4.969 5.054 0.03 0.68% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Poland 4Y 5.003 5.009 4.995 5.088 0.04 0.88% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Poland 5Y 5.125 5.128 5.118 5.218 0.05 1.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Poland 6Y 5.064 5.065 5.037 5.149 0.04 0.81% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Poland 7Y 5.127 5.132 5.12 5.233 0.06 1.07% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Poland 8Y 5.807 5.807 5.807 5.807 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
Poland 9Y 3.957 3.957 3.957 3.957 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Poland 10Y 5.315 5.319 5.305 5.437 0.07 1.22% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Poland Overnight 4.95 4.7 4.5 5.35 0.08 1.62% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 4 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Lithuania 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Lithuania 10Y 4.65 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M 2.759 2.759 2.759 2.759 0.02 0.76% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Malta 1Y 4.679 4.679 4.679 4.679 0.01 0.15% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۵۸
Malta 3M 2.81 2.81 2.81 2.81 0.02 0.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Malta 3Y 3.277 3.277 3.277 3.277 0.01 0.37% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۵۸
Malta 5Y 3.332 3.332 3.332 3.332 0.02 0.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۵۸
Malta 6M 2.871 2.871 2.871 2.871 0.02 0.70% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Malta 10Y 3.556 3.556 3.556 3.556 0.06 1.72% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۵۸
Malta 20Y 3.929 3.929 3.929 3.929 0.07 1.73% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۵۸
Malta 25Y 4.027 4.027 4.027 4.027 0.07 1.84% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۵۸
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.27 3.27 3.27 3.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Malaysia 3M 3.17 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Malaysia 3W 3.13 3.13 3.13 3.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
Malaysia 3Y 3.483 3.473 3.473 3.483 0.01 0.26% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۱۵
Malaysia 5Y 3.629 3.616 3.616 3.629 0.02 0.55% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 7M 3.22 3.22 3.22 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۱۳
Malaysia 7Y 3.775 3.769 3.763 3.775 0.02 0.40% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 10Y 3.929 3.911 3.911 3.929 0.02 0.59% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 15Y 4.07 4.052 4.052 4.07 0.02 0.54% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 20Y 4.131 4.123 4.123 4.131 0.02 0.36% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
Malaysia 30Y 4.276 4.271 4.271 4.276 0.02 0.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۷
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 6.598 6.598 6.598 6.598 0.00 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Hungary 3M 6.839 6.839 6.839 6.839 0.02 0.29% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Hungary 3Y 5.97 5.97 5.97 5.97 0.04 0.59% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Hungary 5Y 5.865 5.865 5.865 5.865 0.01 0.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Hungary 6M 6.719 6.719 6.719 6.719 0.01 0.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Hungary 10Y 6.255 6.255 6.255 6.255 0.02 0.32% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Hungary 15Y 6.265 6.265 6.265 6.265 0.03 0.48% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Hungary 20Y 6.305 6.305 6.305 6.305 0.01 0.16% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 3.274 3.274 3.274 3.274 0.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Morocco 3M 2.992 2.992 2.992 2.992 0.00 0.10% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Morocco 5Y 3.477 3.477 3.477 3.477 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۱
Morocco 6M 3.09 3.09 3.09 3.09 0.02 0.55% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Morocco 10Y 3.748 3.748 3.748 3.748 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۱
Morocco 15Y 3.989 3.989 3.989 3.989 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 28.56 28.56 28.56 28.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt 2Y 29.392 29.392 29.392 29.392 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt 3M 25.573 25.573 25.573 25.573 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt 3Y 29.301 29.301 29.301 29.301 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt 5Y 29.005 29.005 29.005 29.005 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt 6M 29.733 29.733 29.733 29.733 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt 7Y 28.868 28.868 28.868 28.868 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt 9M 29.317 29.317 29.317 29.317 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt 10Y 28.813 28.813 28.813 28.813 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
Egypt Overnight 21.301 21.301 21.301 21.301 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۲۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 11.84 11.84 11.84 11.84 0.25 2.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Mexico 1Y 11.193 11.193 11.193 11.193 0.07 0.66% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Mexico 3M 11.818 11.818 11.818 11.818 0.04 0.30% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Mexico 3Y 10.057 9.995 10.057 9.995 0.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Mexico 5Y 9.732 9.745 9.691 9.745 0.08 0.77% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mexico 6M 11.649 11.649 11.649 11.649 0.03 0.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Mexico 7Y 9.564 9.571 9.486 9.571 0.01 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mexico 9M 11.378 11.378 11.378 11.378 0.06 0.48% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
Mexico 10Y 9.57 9.561 9.521 9.57 0.01 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mexico 15Y 9.698 9.712 9.589 9.712 0.01 0.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mexico 20Y 9.777 9.798 9.757 9.798 0.01 0.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mexico 30Y 9.766 9.799 9.724 9.799 0.01 0.09% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.95 8.958 8.95 8.958 0.01 0.06% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Namibia 3M 8.326 8.335 8.326 8.335 0.01 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Namibia 3Y 9.407 9.424 9.311 9.424 0.09 1.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Namibia 6M 9.014 9.049 9.014 9.049 0.03 0.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Namibia 7Y 10.007 10.039 10.007 9.887 0.12 1.22% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Namibia 9M 8.995 9.021 8.995 9.021 0.02 0.24% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Namibia 10Y 10.996 10.998 10.873 11.014 0.12 1.14% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Namibia 15Y 12.575 12.611 12.575 12.619 0.11 0.90% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Namibia 20Y 13.358 13.368 13.358 13.368 0.16 1.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1Y 4.449 4.431 4.427 4.471 0.03 0.61% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Norway 2Y 0.115 0.115 0.115 0.115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۳۷
Norway 3M 4.017 4.017 4.017 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵:۲۱
Norway 3Y 3.93 3.931 3.93 3.973 0.00 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۶
Norway 5Y 3.774 3.777 3.774 3.824 0.01 0.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Norway 6M 4.523 4.519 4.519 4.523 0.03 0.56% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Norway 9M 4.508 4.511 4.508 4.517 0.02 0.45% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Norway 10Y 3.811 3.818 3.811 3.857 0.02 0.47% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
Norway 20Y 3.574 3.575 3.572 3.615 0.03 0.95% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 3.92 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Nigeria 2Y 16.427 16.427 16.427 16.427 0.01 0.05% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Nigeria 3M 2.802 2.802 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Nigeria 3Y 16.541 16.541 16.541 16.541 0.00 0.02% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Nigeria 4Y 16.702 16.702 16.702 16.702 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Nigeria 5Y 16.848 16.848 16.848 16.848 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Nigeria 6M 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۴۰
Nigeria 7Y 16.802 16.802 16.802 16.802 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Nigeria 10Y 16.374 16.374 16.374 16.374 0.00 0.01% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Nigeria 20Y 16.616 16.616 16.616 16.616 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
Nigeria 30Y 17.868 17.868 17.868 17.868 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۹
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 5.69 5.69 5.68 5.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۲۱:۳۹
New Zealand 1Y 5.458 5.458 5.458 5.458 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۴۷
New Zealand 2M 5.74 5.74 5.74 5.74 0.02 0.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
New Zealand 2Y 5.036 5.03 5.002 5.037 0.03 0.52% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
New Zealand 3M 5.76 5.76 5.76 5.76 0.01 0.17% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
New Zealand 4M 5.77 5.77 5.77 5.77 0.02 0.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
New Zealand 5M 5.79 5.79 5.79 5.79 0.03 0.52% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
New Zealand 5Y 4.765 4.758 4.729 4.766 0.03 0.53% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
New Zealand 6M 5.8 5.8 5.8 5.8 0.03 0.52% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۳:۲۲
New Zealand 7Y 4.782 4.775 4.765 4.785 0.02 0.42% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
New Zealand 10Y 4.924 4.916 4.904 4.924 0.02 0.39% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
New Zealand 15Y 5.058 5.051 5.04 5.061 0.02 0.34% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
New Zealand 20Y 5.156 5.148 5.137 5.159 0.02 0.33% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 1.258 1.258 1.258 1.258 0.02 1.29% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
Vietnam 2Y 1.288 1.288 1.288 1.288 0.02 1.26% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
Vietnam 3Y 1.37 1.37 1.37 1.37 0.02 1.26% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۶
Vietnam 5Y 1.519 1.485 1.485 1.519 0.03 2.15% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۷
Vietnam 7Y 1.94 1.887 1.887 1.94 0.05 2.75% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۷
Vietnam 10Y 2.352 2.334 2.334 2.352 0.02 0.73% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۷
Vietnam 15Y 2.608 2.608 2.608 2.608 0.05 1.80% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۷
Vietnam 20Y 2.93 2.917 2.917 2.93 0.01 0.41% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۷
Vietnam 25Y 3.083 3.071 3.071 3.083 0.01 0.36% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۷
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M 3.853 3.853 3.853 3.853 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۲۳
Netherlands 2Y 2.951 2.959 2.951 3.044 0.05 1.63% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 3M 3.818 3.812 3.812 3.858 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۰
Netherlands 3Y 2.683 2.697 2.683 2.783 0.06 2.35% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 4Y 2.636 2.653 2.636 2.748 0.07 2.62% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 5Y 2.563 2.577 2.563 2.68 0.08 3.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 6M 3.776 3.78 3.776 3.794 0.01 0.21% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 6Y 2.575 2.59 2.575 2.695 0.08 2.99% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 7Y 2.565 2.581 2.565 2.679 0.08 2.96% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 8Y 2.591 2.608 2.591 2.704 0.08 3.13% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 9Y 2.58 2.596 2.58 2.697 0.08 3.18% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 10Y 2.634 2.648 2.634 2.749 0.08 2.96% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 15Y 2.758 2.773 2.758 2.852 0.06 2.32% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 20Y 2.772 2.787 2.772 2.86 0.08 2.78% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 25Y 2.73 2.742 2.73 2.815 0.06 2.20% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
Netherlands 30Y 2.693 2.71 2.693 2.773 0.07 2.41% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۵۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.041 7.057 7.041 7.132