خبر

انس طلا

Gold
نرخ فعلی:: 2,036.84 0.6
انس های جهانی

نرخ فعلی: : 2,036.84 0.6

واحد حجمی : انس

نرخ فعلی: : 2,036.84 0.6

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : انس های جهانی

واحد حجمی : انس

نوع بازار : بازار جهانی