خبر

روغن سویا

US Soybean Oil
نرخ فعلی:: 45 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 45 -

واحد حجمی : پوند

نرخ فعلی: : 45 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : پوند

نوع بازار : بازار جهانی