خبر

ذرت

US Corn
نرخ فعلی:: 399.9 1.68
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 399.9 1.68

واحد حجمی : بوشل

نرخ فعلی: : 399.9 1.68

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : بوشل

نوع بازار : بازار جهانی