خبر

همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
نقره تحویل اسفند 02

نقره تحویل اسفند 02

آتی بورس کالا 430,000 963.00 0.22 429,037 0.00 0.00 1402/12/03 13 16 686.46 میلیون - 429,037 420,200 420,100 430,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 03

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 03

آتی بورس کالا 838,300 24,711.00 2.86 863,011 0.00 0.00 1402/12/03 361 1,261 108.83 میلیارد - 863,011 837,200 836,100 847,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اسفند 02

زعفران نگین تحویل اسفند 02

آتی بورس کالا 798,800 19,013.00 2.32 817,813 0.00 0.00 1402/12/03 315 1,015 83.01 میلیارد - 817,813 802,700 798,800 802,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلای لوتوس تحویل خرداد 03

صندوق طلای لوتوس تحویل خرداد 03

آتی بورس کالا 254,900 2,900.00 1.12 257,800 0.00 0.00 1402/12/03 4 4 1.03 میلیارد - 257,800 254,900 254,900 254,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلای لوتوس تحویل مرداد 03

صندوق طلای لوتوس تحویل مرداد 03

آتی بورس کالا 278,000 675.00 0.24 278,675 0.00 0.00 1402/12/03 15 16 4.46 میلیارد - 278,675 278,000 278,000 278,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شمش طلای خام تحویل 31 اردیبهشت 03

شمش طلای خام تحویل 31 اردیبهشت 03

آتی بورس کالا 40.745 میلیون 129,666.00 0.32 40.875 میلیون 0.00 0.00 1402/12/03 21 45 1.84 میلیارد - 40.875 میلیون 40.745 میلیون 40.745 میلیون 40.745 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شمش طلای خام تحویل 15 اسفند 02

شمش طلای خام تحویل 15 اسفند 02

آتی بورس کالا 38.035 میلیون 155,000.00 0.41 38.19 میلیون 0.00 0.00 1402/12/03 1 1 38.19 میلیون - 38.19 میلیون 38.015 میلیون 38.015 میلیون 38.035 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین 03

صندوق طلای لوتوس تحویل فروردین 03

آتی بورس کالا 235,000 1,675.00 0.71 236,675 0.00 0.00 1402/12/03 27 41 9.7 میلیارد - 236,675 235,000 235,000 235,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 2,083 30.00 1.42 2,113 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,113 2,083 2,083 2,083 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 26,150 1,150.00 4.21 27,300 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 27,300 26,150 26,150 26,150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 2,178 76.00 3.62 2,102 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,102 2,178 2,178 2,178 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,074 16.00 0.77 2,090 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,090 2,074 2,074 2,074 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 2,357 11.00 0.46 2,368 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,368 2,357 2,357 2,357 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 8,573 218.00 2.61 8,354.5 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 8,354.5 8,573 8,573 8,573 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,223 67.00 3.11 2,155.5 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,155.5 2,223 2,223 2,223 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,810 187.00 9.36 1,997 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 1,997 1,810 1,810 1,810 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 25,975 2,175.00 7.73 28,150 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 28,150 25,975 25,975 25,975 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,402 24.00 1.01 2,378 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,378 2,402 2,402 2,402 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,305 135.00 5.53 2,440 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,440 2,305 2,305 2,305 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 2,295 107.00 4.45 2,402 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,402 2,295 2,295 2,295 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 2,178.5 76.00 3.61 2,102.5 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,102.5 2,178.5 2,178.5 2,178.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 605 12.00 2.02 593 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 593 605 605 605 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 8,480 132.00 1.58 8,348 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 8,348 8,480 8,480 8,480 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 17,225 3,250.00 15.87 20,475 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 20,475 17,225 17,225 17,225 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,810 132.00 6.80 1,942 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 1,942 1,810 1,810 1,810 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,295 135.00 5.56 2,430 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,430 2,295 2,295 2,295 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 2,085 30.00 1.42 2,115 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,115 2,085 2,085 2,085 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 26,200 1,150.00 4.20 27,350 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 27,350 26,200 26,200 26,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 16,980 3,270.00 16.15 20,250 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 20,250 16,980 16,980 16,980 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,820 132.00 6.76 1,952 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 1,952 1,820 1,820 1,820 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 25,925 2,175.00 7.74 28,100 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 28,100 25,925 25,925 25,925 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,403 23.00 0.97 2,380 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,380 2,403 2,403 2,403 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 417 45.00 12.11 371.5 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 371.5 417 417 417 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 17,240 3,285.00 16.00 20,525 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 20,525 17,240 17,240 17,240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 8,482 133.00 1.59 8,349 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 8,349 8,482 8,482 8,482 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 16,985 3,315.00 16.33 20,300 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 20,300 16,985 16,985 16,985 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 2,305 107.00 4.44 2,412 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,412 2,305 2,305 2,305 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,223.5 67.00 3.11 2,156.5 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,156.5 2,223.5 2,223.5 2,223.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 8,575 219.00 2.62 8,355.5 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 8,355.5 8,575 8,575 8,575 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 2,358 12.00 0.51 2,370 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,370 2,358 2,358 2,358 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,820 187.00 9.32 2,007 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,007 1,820 1,820 1,820 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,076 15.00 0.72 2,091 0.00 0.00 1402/12/03 - - - - 2,091 2,076 2,076 2,076 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
فجهان

جهان فولاد سیرجان

سهام فرابورس 3,207 77.00 2.46 3,130 0.00 0.00 1402/12/02 856 6.396 میلیون 29.78 میلیارد 5,115.39 3,130 3,150 3,150 3,250 - - - - 349.275 هزار میلیارد 520.425 میلیون 307.748 میلیون 75 میلیون 176.125 میلیون 131.623 میلیون 175.851 میلیون 32.916 میلیون 10.46 2.62 1.96 3.607 میلیون 2.788 میلیون 4.287 میلیون 2.109 میلیون
چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

سهام فرابورس 72,250 0.00 0.00 72,250 0.00 0.00 1402/12/02 436 230,256 16.68 میلیارد 435.56 72,250 71,100 71,100 74,850 - - - - 14.49 هزار میلیارد 15.645 میلیون 1.973 میلیون 200,000 1.195 میلیون 777,792 5.412 میلیون 732,098 19.74 18.58 2.67 215,162 12,900 228,062 -
سیتا

سر. سیمان تامین

سهام بورس 9,370 30.00 0.32 9,340 0.00 0.00 1402/12/02 208 183,663 1.71 میلیارد 2,651.96 9,340 9,210 9,080 9,490 - - - - 205.7 هزار میلیارد 228.082 میلیون 42.681 میلیون 11 میلیون 22.602 میلیون 20.079 میلیون 26.088 میلیون 26.98 میلیون 7.62 10.23 7.88 69,917 113,446 183,363 -
پدرخش

درخشان تهران

سهام بورس 10,340 110.00 1.05 10,450 0.00 0.00 1402/12/02 252 1.12 میلیون 11.74 میلیارد 4,448.95 10,450 10,400 10,270 10,680 - - - - 5.265 هزار میلیارد 5.443 میلیون 1.193 میلیون 500,000 232,894 960,008 1.383 میلیون 377,497 13.84 5.44 3.78 1.06 میلیون 56,400 1.116 میلیون -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,685 2.00 0.12 1,687 0.00 0.00 1402/12/02 407 23.222 میلیون 39.25 میلیارد 55,228.84 1,687 1,704 1,670 1,704 - - - - 363.302 هزار میلیارد 8.586 میلیارد 8.341 میلیارد 175.354 میلیون 8.214 میلیارد 126.661 میلیون 816.537 میلیون 5.028 میلیون 72.25 2.87 0.44 5.941 میلیون 17.004 میلیون 13.195 میلیون 9.75 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 10,800 150.00 1.37 10,950 0.00 0.00 1402/12/02 637 4.502 میلیون 49.45 میلیارد 10,033.6 10,950 10,900 10,700 11,070 - - - - 663 هزار میلیارد 970.548 میلیون 361.73 میلیون 60 میلیون 313.548 میلیون 48.183 میلیون 137.094 میلیون 11.032 میلیون 59.55 13.64 4.79 2.291 میلیون 2.166 میلیون 4.457 میلیون -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 2,059 8.00 0.39 2,051 0.00 0.00 1402/12/02 2,550 91.495 میلیون 187.61 میلیارد 35,880.4 2,051 2,015 2,015 2,062 - - - - 459.272 هزار میلیارد 8.409 میلیارد 8.329 میلیارد 223.926 میلیون 7.931 میلیارد 397.848 میلیون 1.021 میلیارد 168.707 میلیون 2.72 1.15 0.45 57.464 میلیون 34.031 میلیون 78.695 میلیون 12.8 میلیون
فاسمین

کالسیمین

سهام بورس 4,355 9.00 0.21 4,364 0.00 0.00 1402/12/02 520 6.33 میلیون 27.59 میلیارد 11,451.01 4,364 4,370 4,291 4,395 - - - - 104.52 هزار میلیارد 167.127 میلیون 98.911 میلیون 24 میلیون 62.391 میلیون 36.52 میلیون 64.041 میلیون 17.597 میلیون 5.95 2.87 1.64 3.325 میلیون 2.991 میلیون 4.117 میلیون 2.2 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 11,770 20.00 0.17 11,750 0.00 0.00 1402/12/02 113 988,096 11.68 میلیارد 15,863.1 11,750 11,870 11,660 11,870 - - - - 376.32 هزار میلیارد 540.854 میلیون 284.694 میلیون 32 میلیون 164.854 میلیون 119.841 میلیون 334.317 میلیون 76.125 میلیون 4.95 3.14 1.13 127,386 860,710 759,513 228,583
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,390 6.00 0.25 2,396 0.00 0.00 1402/12/02 201 6.108 میلیون 14.47 میلیارد 54,879.46 2,396 2,359 2,359 2,404 - - - - 465.706 هزار میلیارد 1.522 میلیارد 768.809 میلیون 195.511 میلیون 1.054 میلیارد -285,243,229 763.948 میلیون -201,493,856 -2.31 -1.64 0.61 2.315 میلیون 3.644 میلیون 5.479 میلیون 479,430
بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

سهام بورس 58,480 130.00 0.22 58,350 0.00 0.00 1402/12/02 525 411,441 24.07 میلیارد 1,451.38 58,350 58,410 58,130 58,550 - - - - 837.323 هزار میلیارد 1.01 میلیارد 292.447 میلیون 14.35 میلیون 171.085 میلیون 121.361 میلیون 512.281 میلیون 127.991 میلیون 6.54 6.9 1.63 302,671 106,646 205,584 203,733
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 11,220 20.00 0.18 11,200 0.00 0.00 1402/12/02 218 1.267 میلیون 14.22 میلیارد 4,222.07 11,200 11,200 11,130 11,270 - - - - 5482.4 هزار میلیارد 5.86 میلیارد 1.607 میلیارد 489.5 میلیون 392.452 میلیون 1.214 میلیارد 553.948 میلیون 656.683 میلیون 8.35 4.52 9.9 565,005 679,810 676,871 567,944
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,470 38.00 1.08 3,508 0.00 0.00 1402/12/02 153 2.92 میلیون 10.29 میلیارد 16,126.05 3,508 3,488 3,442 3,593 - - - - 88.463 هزار میلیارد 925.398 میلیون 898.064 میلیون 25.384 میلیون 836.859 میلیون 61.204 میلیون 115.575 میلیون 20.399 میلیون 4.34 1.45 0.77 233,893 2.629 میلیون 2.527 میلیون 336,397
وغدیر

سر. غدیر

سهام بورس 21,800 10.00 0.05 21,790 0.00 0.00 1402/12/02 326 1.609 میلیون 35.13 میلیارد 11,598.53 21,790 21,800 21,700 22,030 - - - - 1569.6 هزار میلیارد 1.668 میلیارد 324.588 میلیون 72 میلیون 99.229 میلیون 225.358 میلیون 240.425 میلیون 225.458 میلیون 6.96 6.96 6.53 719,907 887,837 1.04 میلیون 567,526
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 2,834 6.00 0.21 2,828 0.00 0.00 1402/12/02 1,055 18.398 میلیون 52.03 میلیارد 20,174.89 2,828 2,835 2,809 2,846 - - - - 1102.92 هزار میلیارد 1.209 میلیارد 692.203 میلیون 275 میلیون 103.716 میلیون 588.487 میلیون 1.996 میلیارد 236.838 میلیون 4.66 1.87 0.56 6.963 میلیون 9.531 میلیون 13.65 میلیون 2.844 میلیون
کچاد

چادرملو

سهام بورس 5,000 20.00 0.40 4,980 0.00 0.00 1402/12/02 343 7.372 میلیون 36.71 میلیارد 17,222.37 4,980 5,000 4,900 5,030 - - - - 1352.07 هزار میلیارد 1.655 میلیارد 807.42 میلیون 192.5 میلیون 303.378 میلیون 504.042 میلیون 546.726 میلیون 252.913 میلیون 5.35 2.68 2.48 1.574 میلیون 5.784 میلیون 4.375 میلیون 2.983 میلیون
میدکو

سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

سهام بورس 8,130 20.00 0.25 8,150 0.00 0.00 1402/12/02 344 9.905 میلیون 80.45 میلیارد 17,452.1 8,150 8,150 8,080 8,150 - - - - 1628 هزار میلیارد 1.651 میلیارد 230.956 میلیون 200 میلیون 20.673 میلیون 210.283 میلیون 48.487 میلیون 46.536 میلیون 35.03 7.75 33.62 100,184 9.805 میلیون 346,449 9.558 میلیون
پترول

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

سهام بورس 1,830 10.00 0.54 1,840 0.00 0.00 1402/12/02 654 20.68 میلیون 38.13 میلیارد 34,786.75 1,840 1,850 1,814 1,850 - - - - 184.5 هزار میلیارد 228.934 میلیون 197.333 میلیون 100 میلیون 45.134 میلیون 152.198 میلیون 14.582 میلیون 16.286 میلیون 11.29 1.21 12.61 9.896 میلیون 10.305 میلیون 12.482 میلیون 7.719 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 15,700 10.00 0.06 15,710 0.00 0.00 1402/12/02 237 1.492 میلیون 23.5 میلیارد 8,731.58 15,710 15,710 15,590 15,740 - - - - 377.28 هزار میلیارد 498.414 میلیون 184.961 میلیون 24 میلیون 121.374 میلیون 63.587 میلیون 165.533 میلیون 46.916 میلیون 8.04 5.93 2.28 44,717 1.447 میلیون 589,628 902,411
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 3,488 5.00 0.14 3,493 0.00 0.00 1402/12/02 160 3.583 میلیون 12.51 میلیارد 41,509.64 3,493 3,530 3,468 3,530 - - - - 174.75 هزار میلیارد 882.035 میلیون 807.591 میلیون 35 میلیون 707.385 میلیون 100.207 میلیون 114.11 میلیون 41.91 میلیون 4.17 1.74 1.53 36,309 3.434 میلیون 2.705 میلیون 765,115
وبانک

سر. گروه توسعه ملی

سهام بورس 10,200 20.00 0.20 10,220 0.00 0.00 1402/12/02 153 2.29 میلیون 23.37 میلیارد 12,804.18 10,220 10,320 10,150 10,320 - - - - 278.495 هزار میلیارد 331.778 میلیون 141.748 میلیون 27.25 میلیون 53.555 میلیون 88.193 میلیون 74.857 میلیون 72.641 میلیون 3.83 3.16 3.72 402,691 1.886 میلیون 670,986 1.618 میلیون
رمپنا

گروه مپنا

سهام بورس 12,230 10.00 0.08 12,240 0.00 0.00 1402/12/02 124 786,904 9.63 میلیارد 7,302.16 12,240 12,200 12,040 12,300 - - - - 735 هزار میلیارد 2.164 میلیارد 1.644 میلیارد 60 میلیون 1.448 میلیارد 227.244 میلیون 340.31 میلیون 98.412 میلیون 7.46 3.23 2.16 296,915 489,989 731,233 55,671
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 34,840 260.00 0.74 35,100 0.00 0.00 1402/12/02 378 4.97 میلیون 174.46 میلیارد 4,278.3 35,100 35,080 34,710 35,440 - - - - 1421.55 هزار میلیارد 1.463 میلیارد 470.581 میلیون 40.5 میلیون 42.808 میلیون 427.773 میلیون 312.849 میلیون 307.637 میلیون 4.62 3.32 4.54 142,749 4.827 میلیون 363,431 4.607 میلیون
شستا

سر. تامین اجتماعی

سهام بورس 1,130 5.00 0.44 1,125 0.00 0.00 1402/12/02 1,721 88.009 میلیون 98.97 میلیارد 55,346.96 1,125 1,124 1,118 1,134 - - - - 1840.515 هزار میلیارد 2.145 میلیارد 2.091 میلیارد 1.636 میلیارد 303.31 میلیون 1.788 میلیارد 337.979 میلیون 313.281 میلیون 5.87 1.03 5.45 21.079 میلیون 65.519 میلیون 63.105 میلیون 23.493 میلیون
تاپیکو

سر. نفت و گاز تامین

سهام بورس 14,900 10.00 0.07 14,890 0.00 0.00 1402/12/02 427 2.298 میلیون 34.16 میلیارد 7,796.5 14,890 14,920 14,760 14,950 - - - - 1512.35 هزار میلیارد 1.789 میلیارد 461.903 میلیون 101.5 میلیون 277.388 میلیون 184.514 میلیون 302.688 میلیون 290.302 میلیون 5.21 8.19 4.99 350,459 1.746 میلیون 1.012 میلیون 1.084 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 3,759 28.00 0.74 3,787 0.00 0.00 1402/12/02 347 7.48 میلیون 28.42 میلیارد 28,043.57 3,787 3,820 3,750 3,820 - - - - 720.1 هزار میلیارد 1.154 میلیارد 739.562 میلیون 190 میلیون 434.75 میلیون 304.812 میلیون 702.673 میلیون 101.828 میلیون 7.07 2.36 1.02 599,282 6.409 میلیون 3.567 میلیون 3.442 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 2,262 6.00 0.27 2,256 0.00 0.00 1402/12/02 1,710 108.05 میلیون 243.76 میلیارد 56,811.22 2,256 2,259 2,248 2,264 - - - - 1601.76 هزار میلیارد 15.578 میلیارد 15.078 میلیارد 353 میلیون 13.907 میلیارد 1.171 میلیارد 1.62 میلیارد 553.102 میلیون 2.88 1.36 0.98 21.015 میلیون 86.742 میلیون 80.322 میلیون 27.435 میلیون
ونوین

بانک اقتصاد نوین

سهام بورس 3,090 3,110.00 50.16 6,200 0.00 0.00 1402/12/02 1,304 32.772 میلیون 203.16 میلیارد 25,132.13 6,200 3,088 3,050 3,128 - - - - 188.64 هزار میلیارد 2.672 میلیارد 2.617 میلیارد 30.426 میلیون 2.484 میلیارد 133.454 میلیون 403.813 میلیون 70.764 میلیون 2.67 1.41 0.47 6.8 میلیون 25.972 میلیون 19.282 میلیون 13.49 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندر عباس

سهام بورس 9,500 0.00 0.00 9,500 0.00 0.00 1402/12/02 919 7.499 میلیون 71.26 میلیارد 10,331.35 9,500 9,600 9,420 9,600 - - - - 1276.248 هزار میلیارد 1.666 میلیارد 984.097 میلیون 134.342 میلیون 387.132 میلیون 596.965 میلیون 3.057 میلیارد 419.627 میلیون 3.15 2.11 0.42 4.624 میلیون 2.813 میلیون 5.717 میلیون 1.72 میلیون
غیوان

کیوان

سهام فرابورس 15,940 645.00 4.22 15,295 0.00 0.00 1402/12/02 1 200 3.09 میلیون - 15,295 15,940 - 15,940 - - - - 253.28 میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
شبصیر

پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 29,250 150.00 0.52 29,100 0.00 0.00 1402/12/02 1,180 2.466 میلیون 70.36 میلیارد 4,812.64 29,100 29,500 28,000 29,500 - - - - 71.375 هزار میلیارد 84.671 میلیون 26.391 میلیون 2.5 میلیون 11.921 میلیون 14.47 میلیون 35.474 میلیون 12.574 میلیون 5.79 5.03 2.05 1.038 میلیون 1.429 میلیون 686,411 1.78 میلیون
وپسا

سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام فرابورس 1,569 40.00 2.62 1,529 0.00 0.00 1402/12/02 70 2.686 میلیون 4.19 میلیارد - 1,529 1,503 1,503 1,569 - - - - 3.823 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.486 میلیون 200,000 2.468 میلیون 218,426
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 5,495 261.00 4.99 5,234 0.00 0.00 1402/12/02 864 13.164 میلیون 69.33 میلیارد 17,569.46 5,234 5,110 5,110 5,495 - - - - 99.001 هزار میلیارد 104.889 میلیون 28.446 میلیون 14.2 میلیون 6.49 میلیون 21.956 میلیون - 4.083 میلیون 24.1 4.49 - 12.289 میلیون 712,389 11.671 میلیون 1.33 میلیون
وسنا

سر. نیروگاهی ایران سنا

سهام فرابورس 15,700 480.00 2.97 16,180 0.00 0.00 1402/12/02 87 700,051 11.17 میلیارد - 16,180 15,770 15,700 16,390 - - - - 55.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 255,038 445,013 700,051 -
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام فرابورس 17,490 370.00 2.16 17,120 0.00 0.00 1402/12/02 5 33,010 551.12 میلیون - 17,120 16,750 16,740 17,500 - - - - 26.526 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33,010 - 33,010 -
وآتوس

آرین توسکا

سهام فرابورس 2,159 33.00 1.51 2,192 0.00 0.00 1402/12/02 564 38.423 میلیون 84.21 میلیارد - 2,192 2,268 2,145 2,268 - - - - 3.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.301 میلیون - 2.686 میلیون 35.615 میلیون
وملی

گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

سهام بورس 269,330 11,980.00 4.66 257,350 0.00 0.00 1402/12/02 396 72,413 18.72 میلیارد 192.32 257,350 255,990 252,700 275,000 - - - - 64.225 هزار میلیارد 65.289 میلیون 2.197 میلیون 247,360 1.631 میلیون 566,194 925,397 793,688 80.21 112.43 68.8 57,807 12,272 70,079 -
وامید

سر. امید

سهام بورس 15,020 0.00 0.00 15,020 0.00 0.00 1402/12/02 178 2.584 میلیون 38.87 میلیارد 12,120.87 15,020 15,030 14,920 15,050 - - - - 1456.636 هزار میلیارد 1.611 میلیارد 497.954 میلیون 96.98 میلیون 154.086 میلیون 343.868 میلیون 210.011 میلیون 206.098 میلیون 7.07 4.24 6.94 271,765 2.13 میلیون 90,027 2.312 میلیون
ومعادن

سر. توسعه معادن و فلزات

سهام بورس 4,908 55.00 1.13 4,853 0.00 0.00 1402/12/02 333 4.821 میلیون 23.41 میلیارد 18,418.07 4,853 4,855 4,831 4,913 - - - - 933.853 هزار میلیارد 1.019 میلیارد 482.532 میلیون 192.428 میلیون 85.397 میلیون 397.134 میلیون 144.802 میلیون 143.998 میلیون 6.5 2.36 6.46 711,435 4.047 میلیون 1.469 میلیون 3.289 میلیون
خودرو

ایران خودرو

سهام بورس 2,600 33.00 1.25 2,633 0.00 0.00 1402/12/02 2,422 117.746 میلیون 308.42 میلیارد 47,841.06 2,633 2,610 2,591 2,634 - - - - 790.037 هزار میلیارد 2.559 میلیارد 1.027 میلیارد 301.656 میلیون 1.767 میلیارد -740,767,980 2.394 میلیارد -622,136,261 -1.28 -1.07 0.33 19.815 میلیون 97.908 میلیون 80.218 میلیون 37.504 میلیون
کگل

گل گهر

سهام بورس 4,935 3.00 0.06 4,932 0.00 0.00 1402/12/02 348 7.629 میلیون 37.89 میلیارد 24,203.16 4,932 4,986 4,902 4,988 - - - - 1627.56 هزار میلیارد 2.22 میلیارد 1.074 میلیارد 330 میلیون 579.92 میلیون 493.967 میلیون 688.404 میلیون 194.453 میلیون 8.33 3.28 2.35 669,678 6.947 میلیون 2.975 میلیون 4.642 میلیون
فلامی

لامیران

سهام بورس 12,430 350.00 2.90 12,080 0.00 0.00 1402/12/02 246 2.982 میلیون 36 میلیارد 11,342.09 12,080 12,450 12,070 12,650 - - - - 7.242 هزار میلیارد 7.092 میلیون 1.422 میلیون 600,000 216,488 1.205 میلیون 819,739 356,442 20.33 6.01 8.84 2.882 میلیون 27,390 2.71 میلیون 199,200
پاداش

پاداش

صندوق فرابورس 13,466 17.00 0.13 13,449 0.00 0.00 1402/12/02 321 16.461 میلیون 221.39 میلیارد - 13,449 13,465 13,464 13,466 - - - - - - - - - - - - - - - 4.615 میلیون 11.831 میلیون 12.324 میلیون 4.123 میلیون
ضهرم1227

اختیارخ اهرم-26000-1402/12/23

اختیار معامله بورس 32 4,912.00 99.35 4,944 0.00 0.00 1402/12/02 13 555 2.74 میلیون - 4,944 50 28 50 - - - - - - - - - - - - - - - 83 472 80 475
ضستا1216

اختیارخ شستا-1400-1402/12/09

اختیار معامله بورس 3 0.00 0.00 3 0.00 0.00 1402/12/02 359 174,596 480,461 - 3 3 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - 118,596 56,000 174,596 -
ضستا1214

اختیارخ شستا-1200-1402/12/09

اختیار معامله بورس 105 2.00 1.87 107 0.00 0.00 1402/12/02 154 26,838 2.88 میلیون - 107 106 94 110 - - - - - - - - - - - - - - - 10,790 16,048 26,838 -
آگاس

هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 125,800 591.00 0.47 126,391 0.00 0.00 1402/12/02 546 1.477 میلیون 186.66 میلیارد - 126,391 126,688 125,600 126,688 - - - - - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون 16,570 1.45 میلیون 25,579
دارایکم

صندوق واسطه گری مالی یکم

صندوق بورس 159,560 2,540.00 1.57 162,100 0.00 0.00 1402/12/02 1,406 680,737 110.35 میلیارد - 162,100 161,960 159,460 161,960 - - - - - - - - - - - - - - - 654,533 - 602,375 52,158
اعتماد

اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 65,665 64.00 0.10 65,601 0.00 0.00 1402/12/02 836 10.581 میلیون 694.15 میلیارد - 65,601 65,664 65,664 65,665 - - - - - - - - - - - - - - - 1.696 میلیون 8.885 میلیون 10.442 میلیون 138,690
اهرم

اهرم

صندوق بورس 20,090 340.00 1.66 20,430 0.00 0.00 1402/12/02 2,887 19.054 میلیون 389.26 میلیارد - 20,430 20,350 20,040 20,390 - - - - - - - - - - - - - - - 17.692 میلیون 1.274 میلیون 16.668 میلیون 2.298 میلیون
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 24,728 41.00 0.17 24,687 0.00 0.00 1402/12/02 1,919 36.003 میلیون 888.81 میلیارد - 24,687 24,727 24,727 24,728 - - - - - - - - - - - - - - - 21.235 میلیون 14.729 میلیون 19.91 میلیون 16.054 میلیون
پالایش

پالایشی یکم

صندوق بورس 129,080 860.00 0.66 129,940 0.00 0.00 1402/12/02 1,938 1.312 میلیون 170.45 میلیارد - 129,940 129,380 128,400 129,800 - - - - - - - - - - - - - - - 1.166 میلیون 144,462 1.127 میلیون 182,964
مثقال

مثقال

صندوق بورس کالا 25,820 142.00 0.55 25,962 0.00 0.00 1402/12/02 3,260 15.198 میلیون 394.56 میلیارد - 25,962 25,693 25,693 25,885 - - - - - - - - - - - - - - - 14.798 میلیون 399,239 11.61 میلیون 3.588 میلیون
نفیس

نفیس

صندوق بورس کالا 17,881 107.00 0.59 17,988 0.00 0.00 1402/12/02 360 854,314 15.37 میلیارد - 17,988 18,000 17,852 18,000 - - - - - - - - - - - - - - - 854,314 - 610,451 243,863
ثبات

ثبات

صندوق فرابورس 17,354 25.00 0.14 17,329 0.00 0.00 1402/12/02 257 7.09 میلیون 122.87 میلیارد - 17,329 17,352 17,352 17,354 - - - - - - - - - - - - - - - 3.452 میلیون 3.639 میلیون 3.856 میلیون 3.234 میلیون
استیل

استیل

صندوق بورس 10,750 20.00 0.19 10,770 0.00 0.00 1402/12/02 127 827,806 8.91 میلیارد - 10,770 10,760 10,650 10,800 - - - - - - - - - - - - - - - 103,733 724,073 471,381 356,425
کارا

کارا

صندوق فرابورس 17,125 23.00 0.13 17,102 0.00 0.00 1402/12/02 937 35.868 میلیون 613.42 میلیارد - 17,102 17,117 17,117 17,126 - - - - - - - - - - - - - - - 7.525 میلیون 28.313 میلیون 24.848 میلیون 10.99 میلیون
پارند

پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,121 14.00 0.14 10,107 0.00 0.00 1402/12/02 135 10.521 میلیون 106.34 میلیارد - 10,107 10,117 10,117 10,121 - - - - - - - - - - - - - - - 3.075 میلیون 7.438 میلیون 2.53 میلیون 7.983 میلیون
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین