خبر

بازارهای سهام

ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
38417 -0.38% 147 -0.02% 1.09% 16.26% Feb 21 -
US500
4963.76 -0.24% 11.75 -0.74% 2.34% 24.37% Feb 21 -
USNDX
16377 0.14% 23 3.73% 3.57% 39.48% Dec 13 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
GB100
7658 -0.80% 62 1.18% 2.27% -3.44% Feb 21 -
DE40
17097 0.17% 29 0.90% 2.48% 11.02% Feb 21 -
FR40
7798 0.04% 3 1.58% 5.20% 6.84% Feb 21 -
IT40
31848 0.46% 146 1.65% 5.52% 17.51% Feb 21 -
ES35
10104 0.66% 66 1.89% 1.36% 10.15% Feb 21 -
MOEX
3160 -1.47% 47 -3.01% -0.38% 42.84% Feb 21 -
NL25
845 -0.34% 3 0.21% 7.61% 11.73% Feb 21 -
BIST 100
9275 -0.75% 70 2.23% 15.79% 82.88% Feb 21 -
CH20
11446 -0.10% 11 2.07% 1.51% 1.29% Feb 21 -
Stockholm
2406 -0.36% 9 1.86% 3.24% 8.22% Feb 21 -
WIG
81844 0.08% 64 3.05% 9.19% 39.43% Feb 21 -
BE20
3674 0.14% 5 0.24% 2.26% -5.54% Feb 21 -
Oslo
1456 -0.43% 6 0.11% -1.86% 4.85% Feb 21 -
ATX
3402 0.19% 6 1.05% 0.90% -1.67% Feb 21 -
Copenhagen
2538 -1.67% 43 -1.68% 8.51% 31.51% Feb 21 -
Helsinki
9880 -0.09% 9 1.97% -0.31% -12.18% Feb 21 -
Helsinki 25
4442 -0.06% 3 2.15% 0.41% -11.12% Feb 21 -
ISEQ
9501 0.67% 63 1.38% 6.79% 16.40% Feb 21 -
Athens General
1416 -0.58% 8 0.76% 4.78% 28.58% Feb 21 -
PSI Geral
4286 -0.30% 13 0.77% -4.49% -2.21% Feb 21 -
PSI 20
6217 -0.15% 9 1.91% -1.88% 4.84% Feb 21 -
PX
1489 0.68% 10 0.68% 3.31% 8.19% Feb 21 -
BET
15845 0.82% 129 0.96% 2.27% 28.99% Feb 21 -
BUX
66247 0.46% 306 1.92% 2.38% 47.01% Feb 21 -
PFTS
507 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Feb 20 -
SAX
314 0.00% 0 0.16% 1.76% -6.09% Feb 21 -
LuxX
1497 -0.04% 1 -2.10% 0.49% -5.42% Feb 21 -
CROBEX
2720 0.28% 7 0.82% 3.93% 25.39% Feb 21 -
SOFIX
780 -0.10% 1 -0.63% -0.20% 26.59% Feb 21 -
SBITOP
1378 0.44% 6 -0.33% 6.60% 16.07% Feb 21 -
Vilnius
954 0.13% 1 -0.87% 0.20% -4.30% Feb 21 -
BELEX 15
902 -0.69% 6 -1.75% 3.15% 2.81% Feb 21 -
Riga
1329 0.38% 5 0.11% -2.92% 11.05% Feb 21 -
ICEX
2271 -0.36% 8 -0.16% -1.32% -5.45% Feb 21 -
MBI 10
6673 0.08% 5 0.08% 6.43% 15.21% Feb 21 -
MSE
3744 0.06% 2 -0.91% -0.47% 4.14% Feb 20 -
SASX-10
962 -0.40% 4 -2.00% -6.77% -7.64% Feb 20 -
Tallinn
1768 0.02% 0 0.14% -1.75% -5.28% Feb 21 -
EU350
1999.71 -0.09% 1.73 1.88% 4.07% 6.39% Feb 20 -
EU1200
2767.93 1.96% 53.29 -1.48% 0.37% -21.66% Nov 04 -
CSE General
142 0.04% 0 0.87% 5.21% 23.98% Feb 21 -
EU50
4768 0.16% 8 1.25% 6.42% 12.37% Feb 21 -
EU100
1441 -0.08% 1 0.59% 3.78% 6.30% Feb 21 -
EU600
489.98 -0.39% 1.92 0.98% 3.62% 6.01% Feb 21 -
Monex
15299.13 -0.14% 21.14 -0.45% 0.68% 5.32% Feb 20 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
38417 -0.38% 147 -0.02% 1.09% 16.26% Feb 21 -
US500
4963.76 -0.24% 11.75 -0.74% 2.34% 24.37% Feb 21 -
USNDX
16377 0.14% 23 3.73% 3.57% 39.48% Dec 13 -
Ecuador General
1126 -0.44% 5 -0.32% -3.39% -10.03% Feb 20 -
CATSX
21218 -0.18% 38 3.07% 1.40% 4.76% Feb 20 -
IBOVESPA
129785 -0.10% 132 2.18% 2.51% 21.12% Feb 21 -
IPC Mexico
57228 -0.46% 262 0.56% 4.58% 7.49% Feb 20 -
Peru General
28277 -0.14% 41 2.97% 7.51% 29.33% Feb 20 -
Merval
1062563 0.27% 2,848 -3.89% -12.90% 334.20% Feb 21 -
IBC
51138 -0.26% 131 -3.52% -11.76% 81.50% Feb 21 -
COLCAP
1256 0.81% 10 1.49% -1.22% 5.73% Feb 21 -
IGPA
31987 -0.16% 53 3.99% 6.36% 16.30% Feb 21 -
BVPSI
409 0.00% 0 0.43% 2.51% 5.74% Feb 20 -
BSX
2241 0.04% 1 2.50% 3.98% -11.56% Feb 20 -
JSE
349700 1.51% 5,206 0.77% 4.97% 1.25% Feb 20 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
JP225
38309 -0.14% 55 1.61% 4.82% 41.34% Feb 21 -
SHANGHAI
2951 0.97% 28 1.39% 7.06% -10.34% Feb 21 -
CSI 300
3457 1.35% 46 1.56% 7.39% -15.83% Feb 21 -
SHANGHAI 50
2410 1.74% 41 1.63% 8.05% -12.97% Feb 21 -
CH50
11930.44 2.16% 252.31 2.19% 8.52% -12.03% Feb 21 -
SENSEX
72623 -0.59% 434 1.11% 3.20% 21.56% Feb 21 -
DSE Broad
6256 -0.05% 3 -2.17% 0.03% 0.60% Feb 20 -
JCI
7349 -0.05% 4 0.63% 1.39% 7.92% Feb 21 -
TASI
12634 0.22% 28 1.57% 4.33% 24.44% Feb 21 -
TAIEX
18676 -0.41% 77 0.17% 4.83% 21.13% Feb 21 -
ADX General
9389 -0.12% 11 -0.06% -3.01% -5.04% Feb 21 -
SET 50
852 1.10% 9 0.89% 1.83% -14.05% Feb 21 -
FKLCI
1552 -0.21% 3 1.51% 4.10% 6.04% Feb 21 -
STI
3217 -0.83% 27 2.49% 2.16% -2.51% Feb 21 -
TA-125
1931 -0.16% 3 2.35% 3.55% 9.34% Feb 21 -
HK50
16483 1.45% 235 3.80% 10.17% -19.30% Feb 21 -
PSEi
6897 0.62% 43 0.62% 4.77% 2.96% Feb 21 -
KSE 100
61559 1.81% 1,095 -0.96% -3.72% 49.53% Feb 21 -
KASE
4643 -0.78% 36 2.70% 6.01% 39.23% Feb 21 -
QE
10365 0.55% 57 1.50% -0.04% -2.81% Feb 21 -
HNX
233.84 0.15% 0.34 0.47% 1.77% 11.37% Feb 21 -
VN
1230 0.00% 0 2.29% 3.99% 16.67% Feb 21 -
MSM 30
4579 -0.04% 2 -1.10% -0.61% -1.18% Feb 21 -
ASPI
10649 0.11% 11 1.09% 2.68% 16.26% Feb 21 -
Blom
1840 -3.32% 63 -1.90% 5.40% 22.08% Feb 20 -
ASE
2461 0.32% 8 -0.44% -0.09% -7.76% Feb 21 -
LSX Composite
1155 -1.26% 15 -1.33% 4.78% 7.92% Feb 21 -
MSE 20
44215 -0.32% 142 2.87% 7.52% 10.42% Feb 21 -
DFM General
4255 -0.52% 22 0.75% 4.26% 24.18% Feb 21 -
Kuwait All Share
7420.42 0.35% 26.06 1.22% 2.00% 1.60% Feb 21 -
JPVIX
20.55 5.66% 1.1 5.49% -6.16% 17.43% Feb 21 -
NIFTY 50
22055 -0.64% 142 0.98% 3.84% 25.64% Feb 21 -
TEDPIX
2000340.38 -1.07% 21,563.19 -1.52% -4.79% 18.42% Oct 24 -
Estirad
2049.83 0.06% 1.33 -1.42% 2.78% 5.87% Feb 21 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUALL
7860 -0.65% 52 0.89% 2.05% 4.56% Feb 21 -
AU50
7488 -0.75% 57 0.73% 1.52% 4.24% Feb 21 -
AU200
7592 -0.87% 67 0.59% 1.54% 3.79% Feb 21 -
NZX 50
11590 0.17% 19 -0.61% -0.81% -1.73% Feb 21 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share
101362 0.30% 302 -2.06% 5.84% 86.62% Feb 21 -
SA40
66183 -0.50% 330 -0.36% 0.23% -8.28% Feb 21 -
SAALL
72660 -0.39% 286 -0.48% 0.43% -7.05% Feb 21 -
EGX 30
29292 -0.13% 39 1.44% 4.43% 74.59% Feb 21 -
CFG 25
12964 0.61% 78 1.65% 1.92% 22.01% Feb 21 -
Nairobi 20
1533 0.34% 5 0.98% 1.49% -8.41% Feb 20 -
Nairobi All Share
92 -0.07% 0 1.51% -0.87% -27.43% Feb 21 -
DSEI
1769 -0.16% 3 0.24% 1.73% -7.56% Feb 21 -
TUN
8471 0.26% 22 1.33% 0.41% 5.30% Feb 21 -
GGSECI
3192 0.00% 0 0.44% 0.95% 32.11% Feb 21 -
SEMDEX
2053 -0.02% 0 0.18% -0.02% 1.53% Feb 21 -
USE All Share
911.13 0.15% 1.32 3.49% 4.61% -24.54% Feb 21 -
NSX Overall
1520 -0.08% 1 0.60% -0.39% -11.09% Feb 21 -
Gaborone
8988 0.05% 5 0.10% 0.80% 14.63% Feb 20 -
ZSI Industrials
1584977.63 -2.20% 35,721.00 -9.83% 34.35% 1,620.00% Feb 20 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
38417 -0.38% 147 38,206 37,759 37,317 36,881
US500
4963.76 -0.24% 11.75 4,961.29 4,903.05 4,845.83 4,789.10
USNDX
16377 0.14% 23 15,723 15,369 15,023 14,685
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
GB100
7658 -0.80% 62 7,508 7,426 7,346 7,265
DE40
17097 0.17% 29 16,744 16,544 16,348 16,153
FR40
7798 0.04% 3 7,568 7,471 7,374 7,279
IT40
31848 0.46% 146 30,725 30,279 29,839 29,406
ES35
10104 0.66% 66 9,793 9,665 9,538 9,413
MOEX
3160 -1.47% 47 3,202 3,163 3,123 3,084
NL25
845 -0.34% 3 845 835 826 816
BIST 100
9275 -0.75% 70 8,753 8,469 8,195 7,930
CH20
11446 -0.10% 11 11,022 10,912 10,803 10,695
Stockholm
2406 -0.36% 9 2,321 2,290 2,260 2,230
WIG
81844 0.08% 64 77,188 75,948 74,724 73,516
BE20
3674 0.14% 5 3,629 3,582 3,535 3,489
Oslo
1456 -0.43% 6 1,425 1,406 1,387 1,368
ATX
3402 0.19% 6 3,309 3,259 3,210 3,162
Copenhagen
2538 -1.67% 43 2,510 2,464 2,420 2,376
Helsinki
9880 -0.09% 9 9,627 9,499 9,373 9,248
Helsinki 25
4442 -0.06% 3 4,330 4,273 4,216 4,160
ISEQ
9501 0.67% 63 9,101 8,954 8,809 8,666
Athens General
1416 -0.58% 8 1,377 1,354 1,331 1,308
PSI Geral
4286 -0.30% 13 4,237 4,185 4,134 4,084
PSI 20
6217 -0.15% 9 6,052 5,978 5,905 5,833
PX
1489 0.68% 10 1,438 1,423 1,408 1,393
BET
15845 0.82% 129 15,533 15,371 15,211 15,052
BUX
66247 0.46% 306 64,099 63,228 62,371 61,519
PFTS
507 0.00% 0 507 507 507 507
SAX
314 0.00% 0 312 308 305 301
LuxX
1497 -0.04% 1 1,508 1,484 1,461 1,438
CROBEX
2720 0.28% 7 2,666 2,646 2,626 2,606
SOFIX
780 -0.10% 1 773 766 759 751
SBITOP
1378 0.44% 6 1,374 1,362 1,350 1,339
Vilnius
954 0.13% 1 961 956 952 947
BELEX 15
902 -0.69% 6 887 880 872 865
Riga
1329 0.38% 5 1,341 1,320 1,300 1,280
ICEX
2271 -0.36% 8 2,270 2,229 2,189 2,150
MBI 10
6673 0.08% 5 6,577 6,536 6,495 6,455
MSE
3744 0.06% 2 3,717 3,683 3,649 3,615
SASX-10
962 -0.40% 4 981 972 962 953
Tallinn
1768 0.02% 0 1,766 1,753 1,740 1,727
EU350
1999.71 -0.09% 1.73 1,947.31 1,922.19 1,897.39 1,872.92
EU1200
2767.93 1.96% 53.29 2,713.12 2,659.41 2,606.75 2,555.14
CSE General
142 0.04% 0 138 136 134 132
EU50
4768 0.16% 8 4,664 4,604 4,545 4,486
EU100
1441 -0.08% 1 1,418 1,400 1,382 1,364
EU600
489.98 -0.39% 1.92 478.58 472.4 466.31 460.29
Monex
15299.13 -0.14% 21.14 15,275.52 15,146.10 15,016.69 14,888.81
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
38417 -0.38% 147 38,206 37,759 37,317 36,881
US500
4963.76 -0.24% 11.75 4,961.29 4,903.05 4,845.83 4,789.10
USNDX
16377 0.14% 23 15,723 15,369 15,023 14,685
Ecuador General
1126 -0.44% 5 1,115 1,103 1,091 1,080
CATSX
21218 -0.18% 38 20,730 20,510 20,292 20,079
IBOVESPA
129785 -0.10% 132 126,135 124,214 122,331 120,474
IPC Mexico
57228 -0.46% 262 56,949 56,187 55,431 54,692
Peru General
28277 -0.14% 41 26,936 26,595 26,257 25,924
Merval
1062563 0.27% 2,848 1,087,115 1,030,218 976,419 925,258
IBC
51138 -0.26% 131 51,784 50,292 48,847 47,439
COLCAP
1256 0.81% 10 1,234 1,214 1,195 1,176
IGPA
31987 -0.16% 53 30,026 29,575 29,133 28,694
BVPSI
409 0.00% 0 404 401 398 396
BSX
2241 0.04% 1 2,054 1,978 1,905 1,834
JSE
349700 1.51% 5,206 243,181 170,953 120,172 84,473
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
JP225
38309 -0.14% 55 36,584 36,031 35,488 34,953
SHANGHAI
2951 0.97% 28 2,832 2,797 2,764 2,731
CSI 300
3457 1.35% 46 3,325 3,285 3,245 3,206
SHANGHAI 50
2410 1.74% 41 2,324 2,296 2,269 2,242
CH50
11930.44 2.16% 252.31 11,440.25 11,302.97 11,167.33 11,033.32
SENSEX
72623 -0.59% 434 70,908 70,228 69,555 68,882
DSE Broad
6256 -0.05% 3 6,350 6,326 6,303 6,280
JCI
7349 -0.05% 4 7,171 7,109 7,046 6,984
TASI
12634 0.22% 28 12,073 11,945 11,818 11,694
TAIEX
18676 -0.41% 77 17,895 17,696 17,501 17,305
ADX General
9389 -0.12% 11 9,277 9,210 9,144 9,078
SET 50
852 1.10% 9 838 828 818 808
FKLCI
1552 -0.21% 3 1,502 1,491 1,481 1,470
STI
3217 -0.83% 27 3,110 3,081 3,053 3,026
TA-125
1931 -0.16% 3 1,834 1,802 1,772 1,741
HK50
16483 1.45% 235 15,410 15,080 14,758 14,441
PSEi
6897 0.62% 43 6,765 6,682 6,599 6,517
KSE 100
61559 1.81% 1,095 61,981 61,030 60,099 59,180
KASE
4643 -0.78% 36 4,371 4,340 4,309 4,277
QE
10365 0.55% 57 9,825 9,692 9,560 9,430
HNX
233.84 0.15% 0.34 227.55 224.12 220.73 217.4
VN
1230 0.00% 0 1,180 1,163 1,145 1,128
MSM 30
4579 -0.04% 2 4,515 4,484 4,453 4,422
ASPI
10649 0.11% 11 10,417 10,269 10,124 9,980
Blom
1840 -3.32% 63 1,897 1,842 1,788 1,736
ASE
2461 0.32% 8 2,467 2,450 2,434 2,418
LSX Composite
1155 -1.26% 15 1,030 916 814 723
MSE 20
44215 -0.32% 142 42,325 41,723 41,131 40,547
DFM General
4255 -0.52% 22 4,154 4,124 4,094 4,065
Kuwait All Share
7420.42 0.35% 26.06 7,188.68 7,121.92 7,055.89 6,989.86
JPVIX
20.55 5.66% 1.1 18.96 18.67 18.39 18.11
NIFTY 50
22055 -0.64% 142 21,573 21,366 21,161 20,958
TEDPIX
2000340.38 -1.07% 21,563.19 1,921,326.93 1,845,514.03 1,772,501.61 1,702,489.70
Estirad
2049.83 0.06% 1.33 2,059.36 2,050.46 2,041.78 2,032.88
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUALL
7860 -0.65% 52 7,803 7,722 7,641 7,562
AU50
7488 -0.75% 57 7,464 7,387 7,310 7,234
AU200
7592 -0.87% 67 7,545 7,467 7,389 7,312
NZX 50
11590 0.17% 19 11,763 11,665 11,566 11,469
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
NSE-All Share
101362 0.30% 302 100,330 98,823 97,346 95,879
SA40
66183 -0.50% 330 65,837 64,837 63,851 62,881
SAALL
72660 -0.39% 286 72,307 71,206 70,127 69,062
EGX 30
29292 -0.13% 39 27,758 27,119 26,496 25,886
CFG 25
12964 0.61% 78 12,538 12,418 12,299 12,180
Nairobi 20
1533 0.34% 5 1,503 1,490 1,476 1,463
Nairobi All Share
92 -0.07% 0 90 90 89 88
DSEI
1769 -0.16% 3 1,751 1,738 1,724 1,711
TUN
8471 0.26% 22 8,304 8,262 8,220 8,178
GGSECI
3192 0.00% 0 3,131 3,085 3,039 2,994
SEMDEX
2053 -0.02% 0 2,039 2,032 2,025 2,018
USE All Share
911.13 0.15% 1.32 856.21 836.67 817.57 799
NSX Overall
1520 -0.08% 1 1,476 1,446 1,417 1,389
Gaborone
8988 0.05% 5 8,956 8,937 8,919 8,900
ZSI Industrials
1584977.63 -2.20% 35,721.00 1,684,448.07 1,557,467.72 1,439,960.80 1,331,380.76
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین