خبر

بازارهای کالایی

انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Crude Oil
76.727 43,882,473 -2.40% 1.883 -2.21% 2.33% 0.34% Feb 23 -
Brent
81.806 46,787,306 -2.23% 1.864 -1.99% 2.21% -0.59% Feb 23 -
Natural gas
9.2434 5,286,578 -4.51% 0.4366 -0.92% 5.92% 137.25% Aug 23 -
Gasoline
2.2770 1,302,285 -2.47% 0.0577 -2.53% 1.70% -11.58% Feb 23 -
Heating Oil
2.6873 1,536,947 -2.35% 0.0647 -4.25% 1.20% -1.20% Feb 23 -
Coal
119.40 68,288,442 3.83% 4.4 0.13% -6.21% -43.17% Feb 22 -
Ethanol
1.5125 865,044 0.00% 0 -0.17% -4.72% -30.62% Feb 22 -
Naphtha
661.82 378,514,713 0.26% 1.7 -0.31% 4.70% -7.56% Feb 22 -
Uranium
101.9500 58,308,264 -1.21% 1.25 -3.82% -3.82% 101.68% Feb 19 -
Propane
1.09 623,404 0.52% 0.01 2.79% -4.36% -1.42% Aug 23 -
Methanol
2550.00 1,458,421,500 -0.39% 10 -1.66% 2.95% -6.04% Feb 23 -
TTF Gas
22.93 13,114,355 -1.12% 0.26 -7.61% -20.72% -55.04% Feb 23 -
UK Gas
57.9400 33,137,624 1.12% 0.64 -4.33% -18.82% -54.62% Feb 23 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Gold
2036.39 1,164,672,533 0.61% 12.28 1.16% 1.18% 12.46% Feb 23 -
Silver
22.961 13,132,085 0.92% 0.209 -1.88% 1.17% 10.56% Feb 23 -
Copper
3.8782 2,218,059 -0.38% 0.0146 1.05% -0.11% -1.87% Feb 23 -
Steel
3773.00 2,157,891,890 0.05% 2 -3.03% -3.50% -10.38% Feb 23 -
Iron Ore
122.50 70,061,425 0.00% 0 -4.30% -8.24% -6.84% Feb 22 -
Lithium
95500 54,619,315,000 0.00% 0 -2.05% 0.00% -75.03% Feb 23 -
Platinum
899.39 514,388,123 0.04% 0.36 -0.69% 0.05% -1.11% Feb 23 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Soybeans
1134.25 648,711,603 -1.18% 13.5 -3.24% -8.55% -25.34% Feb 23 -
Wheat
573.72 328,127,680 -1.63% 9.53 2.36% -6.06% -20.51% Feb 23 -
Lumber
516.00 295,115,880 3.20% 16 -13.44% -9.82% 7.48% Aug 23 -
Palm Oil
4234.00 2,421,551,620 1.78% 74 1.24% 16.13% -1.60% Aug 23 -
Cheese
1.6840 963,130 0.72% 0.012 1.75% 7.60% -7.06% Feb 23 -
Milk
16.14 9,230,950 -0.31% 0.05 -0.19% 6.32% -9.63% Feb 23 -
Rubber
147.10 84,130,903 0.14% 0.2 -1.54% -6.54% -14.28% Aug 23 -
Orange Juice
375.90 214,988,487 1.75% 6.45 1.21% 20.83% 48.28% Feb 23 -
Coffee
191.00 109,238,630 -1.47% 2.85 0.08% 0.82% -0.10% Feb 23 -
Cotton
94.93 54,293,315 0.77% 0.73 1.13% 11.16% 11.81% Feb 23 -
Cocoa
6562.00 3,753,004,660 6.37% 393 15.00% 37.14% 142.23% Feb 23 -
Rice
17.2900 9,888,670 0.96% 0.165 2.31% 2.13% 29.27% Aug 23 -
Canola
850.40 486,369,272 0.43% 3.6 4.55% 6.96% -5.33% Aug 23 -
Oat
364.4058 208,414,609 0.39% 1.4058 -4.92% -0.37% 5.47% Feb 23 -
Wool
1342.00 767,530,060 0.00% 0 0.00% -3.31% 0.52% Aug 22 -
Sugar
22.62 12,937,057 -0.92% 0.21 -1.99% -7.52% 6.30% Feb 23 -
Tea
2.91 1,664,316 0.00% 0 -3.64% 2.83% -19.39% Aug 22 -
Corn
661.3985 378,273,644 4.40% 27.8985 8.25% 14.03% 21.47% Aug 23 -
صنعت قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Bitumen
3686.00 2,108,133,980 -0.24% 9 -3.00% -0.67% -3.96% Feb 23 -
Cobalt
28550 16,328,601,500 0.00% 0 0.00% -2.01% -16.47% Feb 22 -
Lead
2097.79 1,199,789,035 0.47% 9.73 2.10% -3.18% 2.32% Feb 22 -
Aluminum
2184.00 1,249,095,120 -0.64% 14 -1.53% -2.04% -6.49% Feb 23 -
Tin
26296 15,039,471,280 -0.47% 125 -4.26% 2.65% -2.06% Feb 21 -
Zinc
2411.00 1,378,923,230 1.03% 24.5 1.09% -6.71% -18.66% Feb 23 -
Nickel
17166 9,817,750,380 2.75% 459 7.24% 6.82% -31.82% Feb 22 -
Molybdenum
46.75 26,737,728 0.00% 0 0.00% 0.00% -51.30% Feb 22 -
Palladium
974.61 557,408,697 0.71% 6.84 2.62% 1.24% -30.55% Feb 23 -
Rhodium
13950 7,978,423,500 -2.11% 300 -5.74% -9.42% -17.94% Aug 23 -
Soda Ash
2270.00 1,298,281,100 -0.44% 10 -4.22% -4.62% -18.05% Feb 23 -
Neodymium
490000 280,245,700,000 -2.00% 10,000 -2.97% -2.97% -46.15% Feb 22 -
Tellurium
557.50 318,850,975 0.00% 0 0.00% 0.00% -1.76% Feb 22 -
Iron Ore 62% fe
126.85 72,549,321 -0.76% 0.97 -1.89% -6.38% 0.79% Feb 23 -
Magnesium
20750 11,867,547,500 -0.24% 50 -1.43% -2.35% -7.78% Feb 22 -
Gallium
2125.00 1,215,351,250 0.00% 0 3.91% 5.46% 4.94% Feb 22 -
Germanium
9400 5,376,142,000 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.94% Feb 22 -
Manganese
29.75 17,014,918 1.71% 0.5 1.71% 1.71% -11.85% Feb 22 -
Indium
1505 860,754,650 0.00% 0 1.35% -3.22% 15.33% Aug 22 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Beef
19.98 11,427,161 -0.40% 0.08 -1.04% -2.06% -0.15% Aug 22 -
Feeder Cattle
254.0694 145,309,912 0.80% 2.0194 1.21% 8.68% 31.25% Feb 23 -
Live Cattle
185.6750 106,193,103 1.19% 2.175 0.49% 5.89% 12.28% Feb 23 -
Lean Hogs
93.1035 53,248,685 -0.93% 0.8715 -3.59% -1.09% 7.05% Aug 23 -
Poultry
8.11 4,638,352 0.00% 0 -0.25% 1.50% -0.25% Aug 22 -
شاخص‌ها قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
CRB Index
315.68 180,546,862 0.00% 0 0.65% 1.58% 8.14% Feb 23 -
LME Index
3698.20 2,115,111,526 0.21% 7.9 1.97% 0.74% -8.58% Feb 22 -
S&P GSCI
3531.49 2,019,765,076 0.37% 12.87 0.68% 2.92% 6.24% Feb 22 -
Nuclear Energy Index
1978.22 1,131,403,365 -0.71% 14.17 -2.57% -4.94% 34.13% Feb 23 -
Solar Energy Index
223.13 127,614,741 -1.65% 3.75 -8.29% -3.62% -33.78% Feb 23 -
EU Carbon Permits
54.21 31,004,325 -1.11% 0.61 -8.57% -20.49% -46.93% Feb 23 -
Wind Energy Index
264.77 151,429,906 -0.35% 0.92 -0.75% -3.09% -10.81% Feb 23 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Crude Oil
76.727 43,882,473 -2.40% 1.883
دلار: 77.694
ریال: 44,435,529
دلار: 78.888
ریال: 45,118,414
دلار: 80.104
ریال: 45,813,881
دلار: 81.336
ریال: 46,518,498
Gasoline
2.2770 1,302,285 -2.47% 0.0577
دلار: 2.3704
ریال: 1,355,703
دلار: 2.407
ریال: 1,376,636
دلار: 2.4444
ریال: 1,398,026
دلار: 2.4824
ریال: 1,419,759
Heating Oil
2.6873 1,536,947 -2.35% 0.0647
دلار: 2.9957
ریال: 1,713,331
دلار: 3.0397
ریال: 1,738,496
دلار: 3.0846
ریال: 1,764,175
دلار: 3.1297
ریال: 1,789,969
Coal
119.40 68,288,442 3.83% 4.4
دلار: 122.27
ریال: 69,929,881
دلار: 124.58
ریال: 71,251,039
دلار: 126.94
ریال: 72,600,794
دلار: 129.34
ریال: 73,973,426
Ethanol
1.5125 865,044 0.00% 0
دلار: 1.6042
ریال: 917,490
دلار: 1.6287
ریال: 931,502
دلار: 1.6536
ریال: 945,743
دلار: 1.6789
ریال: 960,213
Naphtha
661.82 378,514,713 0.26% 1.7
دلار: 664.41
ریال: 379,996,011
دلار: 672.1
ریال: 384,394,153
دلار: 679.91
ریال: 388,860,926
دلار: 687.79
ریال: 393,367,735
Uranium
101.9500 58,308,264 -1.21% 1.25
دلار: 108.0352
ریال: 61,788,572
دلار: 110.1128
ریال: 62,976,814
دلار: 112.2222
ریال: 64,183,243
دلار: 114.374
ریال: 65,413,922
Methanol
2550.00 1,458,421,500 -0.39% 10
دلار: 2,591.83
ریال: 1,482,345,332
دلار: 2,612.91
ریال: 1,494,401,616
دلار: 2,633.99
ریال: 1,506,457,901
دلار: 2,655.33
ریال: 1,518,662,887
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Gold
2036.39 1,164,672,533 0.61% 12.28
دلار: 2,046.66
ریال: 1,170,546,254
دلار: 2,068.33
ریال: 1,182,939,977
دلار: 2,090.20
ریال: 1,195,448,086
دلار: 2,112.48
ریال: 1,208,190,686
Silver
22.961 13,132,085 0.92% 0.209
دلار: 22.973
ریال: 13,138,948
دلار: 23.434
ریال: 13,402,608
دلار: 23.905
ریال: 13,671,987
دلار: 24.387
ریال: 13,947,657
Copper
3.8782 2,218,059 -0.38% 0.0146
دلار: 3.6243
ریال: 2,072,846
دلار: 3.5616
ریال: 2,036,986
دلار: 3.5
ریال: 2,001,755
دلار: 3.4395
ریال: 1,967,153
Steel
3773.00 2,157,891,890 0.05% 2
دلار: 3,855.36
ریال: 2,204,996,045
دلار: 3,810.11
ریال: 2,179,116,212
دلار: 3,765.64
ریال: 2,153,682,485
دلار: 3,721.55
ریال: 2,128,466,092
Iron Ore
122.50 70,061,425 0.00% 0
دلار: 130.85
ریال: 74,837,041
دلار: 133.77
ریال: 76,507,076
دلار: 136.76
ریال: 78,217,147
دلار: 139.8
ریال: 79,955,814
Lithium
95500 54,619,315,000 0.00% 0
دلار: 95,209
ریال: 54,452,883,370
دلار: 92,976
ریال: 53,175,763,680
دلار: 90,782
ریال: 51,920,949,260
دلار: 88,657
ریال: 50,705,598,010
Platinum
899.39 514,388,123 0.04% 0.36
دلار: 855.14
ریال: 489,080,220
دلار: 838.12
ریال: 479,345,972
دلار: 821.46
ریال: 469,817,618
دلار: 805.06
ریال: 460,437,966
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Soybeans
1134.25 648,711,603 -1.18% 13.5
دلار: 1,165.14
ریال: 666,378,520
دلار: 1,144.14
ریال: 654,367,990
دلار: 1,123.62
ریال: 642,631,987
دلار: 1,103.33
ریال: 631,027,527
Wheat
573.72 328,127,680 -1.63% 9.53
دلار: 579.53
ریال: 331,450,593
دلار: 562.7
ریال: 321,825,011
دلار: 546.41
ریال: 312,508,271
دلار: 530.53
ریال: 303,426,023
Cheese
1.6840 963,130 0.72% 0.012
دلار: 1.635
ریال: 935,106
دلار: 1.6016
ریال: 916,003
دلار: 1.5689
ریال: 897,301
دلار: 1.537
ریال: 879,056
Milk
16.14 9,230,950 -0.31% 0.05
دلار: 15.7
ریال: 8,979,301
دلار: 15.27
ریال: 8,733,371
دلار: 14.86
ریال: 8,498,880
دلار: 14.46
ریال: 8,270,108
Orange Juice
375.90 214,988,487 1.75% 6.45
دلار: 386.73
ریال: 221,182,489
دلار: 400.25
ریال: 228,914,983
دلار: 414.27
ریال: 236,933,441
دلار: 428.76
ریال: 245,220,707
Coffee
191.00 109,238,630 -1.47% 2.85
دلار: 200.89
ریال: 114,895,018
دلار: 206.69
ریال: 118,212,212
دلار: 212.67
ریال: 121,632,353
دلار: 218.82
ریال: 125,149,723
Cotton
94.93 54,293,315 0.77% 0.73
دلار: 93.82
ریال: 53,658,473
دلار: 95.82
ریال: 54,802,333
دلار: 97.86
ریال: 55,969,070
دلار: 99.94
ریال: 57,158,684
Cocoa
6562.00 3,753,004,660 6.37% 393
دلار: 5,980.26
ریال: 3,420,290,102
دلار: 6,099.87
ریال: 3,488,698,649
دلار: 6,221.82
ریال: 3,558,445,513
دلار: 6,346.11
ریال: 3,629,530,692
Oat
364.4058 208,414,609 0.39% 1.4058
دلار: 386.4248
ریال: 221,007,936
دلار: 398.1267
ریال: 227,700,604
دلار: 410.2037
ریال: 234,607,802
دلار: 422.6182
ریال: 241,708,027
Sugar
22.62 12,937,057 -0.92% 0.21
دلار: 24.6
ریال: 14,069,478
دلار: 25.2
ریال: 14,412,636
دلار: 25.83
ریال: 14,772,952
دلار: 26.47
ریال: 15,138,987
صنعت قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Bitumen
3686.00 2,108,133,980 -0.24% 9
دلار: 3,625.55
ریال: 2,073,560,812
دلار: 3,563.21
ریال: 2,037,906,695
دلار: 3,501.97
ریال: 2,002,881,702
دلار: 3,441.84
ریال: 1,968,491,551
Cobalt
28550 16,328,601,500 0.00% 0
دلار: 28,070
ریال: 16,054,075,100
دلار: 27,599
ریال: 15,784,696,070
دلار: 27,134
ریال: 15,518,748,620
دلار: 26,680
ریال: 15,259,092,400
Lead
2097.79 1,199,789,035 0.47% 9.73
دلار: 2,021.83
ریال: 1,156,345,232
دلار: 1,988.53
ریال: 1,137,299,963
دلار: 1,955.63
ریال: 1,118,483,466
دلار: 1,923.36
ریال: 1,100,027,285
Aluminum
2184.00 1,249,095,120 -0.64% 14
دلار: 2,182.64
ریال: 1,248,317,295
دلار: 2,148.72
ریال: 1,228,917,430
دلار: 2,115.46
ریال: 1,209,895,038
دلار: 2,082.65
ریال: 1,191,130,015
Tin
26296 15,039,471,280 -0.47% 125
دلار: 24,898
ریال: 14,239,913,140
دلار: 24,322
ریال: 13,910,481,460
دلار: 23,762
ریال: 13,590,200,660
دلار: 23,214
ریال: 13,276,783,020
Zinc
2411.00 1,378,923,230 1.03% 24.5
دلار: 2,253.92
ریال: 1,289,084,466
دلار: 2,206.26
ریال: 1,261,826,282
دلار: 2,159.75
ریال: 1,235,225,818
دلار: 2,114.16
ریال: 1,209,151,529
Nickel
17166 9,817,750,380 2.75% 459
دلار: 15,338
ریال: 8,772,262,340
دلار: 14,933
ریال: 8,540,630,690
دلار: 14,539
ریال: 8,315,290,270
دلار: 14,155
ریال: 8,095,669,150
Palladium
974.61 557,408,697 0.71% 6.84
دلار: 840.74
ریال: 480,844,428
دلار: 816.95
ریال: 467,238,214
دلار: 793.85
ریال: 454,026,631
دلار: 771.35
ریال: 441,158,206
Soda Ash
2270.00 1,298,281,100 -0.44% 10
دلار: 2,325.92
ریال: 1,330,263,426
دلار: 2,282.55
ریال: 1,305,458,822
دلار: 2,240.12
ریال: 1,281,191,832
دلار: 2,198.65
ریال: 1,257,473,895
Neodymium
490000 280,245,700,000 -2.00% 10,000
دلار: 497,930
ریال: 284,781,104,900
دلار: 490,961
ریال: 280,795,324,730
دلار: 484,093
ریال: 276,867,309,490
دلار: 477,326
ریال: 272,997,059,180
Tellurium
557.50 318,850,975 0.00% 0
دلار: 560.01
ریال: 320,286,519
دلار: 562.52
ریال: 321,722,064
دلار: 565.08
ریال: 323,186,204
دلار: 567.59
ریال: 324,621,749
Magnesium
20750 11,867,547,500 -0.24% 50
دلار: 20,616
ریال: 11,790,908,880
دلار: 20,191
ریال: 11,547,838,630
دلار: 19,776
ریال: 11,310,487,680
دلار: 19,368
ریال: 11,077,140,240
Gallium
2125.00 1,215,351,250 0.00% 0
دلار: 2,076.29
ریال: 1,187,492,540
دلار: 2,107.99
ریال: 1,205,622,721
دلار: 2,140.30
ریال: 1,224,101,779
دلار: 2,173.02
ریال: 1,242,815,329
Germanium
9400 5,376,142,000 0.00% 0
دلار: 9,432
ریال: 5,394,443,760
دلار: 9,464
ریال: 5,412,745,520
دلار: 9,496
ریال: 5,431,047,280
دلار: 9,529
ریال: 5,449,920,970
Manganese
29.75 17,014,918 1.71% 0.5
دلار: 29.08
ریال: 16,631,724
دلار: 28.91
ریال: 16,534,496
دلار: 28.74
ریال: 16,437,268
دلار: 28.58
ریال: 16,345,759
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
Feeder Cattle
254.0694 145,309,912 0.80% 2.0194
دلار: 250.5796
ریال: 143,313,991
دلار: 254.8422
ریال: 145,751,899
دلار: 259.1787
ریال: 148,232,074
دلار: 263.5891
ریال: 150,754,514
Live Cattle
185.6750 106,193,103 1.19% 2.175
دلار: 186.2442
ریال: 106,518,645
دلار: 188.5439
ریال: 107,833,913
دلار: 190.8621
ریال: 109,159,761
دلار: 193.1987
ریال: 110,496,132
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین