خبر

استخرهای استخراج رمز ارز

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
امکانات
روش های پرداخت
مکان سرور
شبکه ارزها
جستجو
Antpool

Antpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

2.31%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Solo , FPPS

Slush Pool

Slush Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , Canada , America

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Score

BW Mining

BW Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

1.93%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS

Solo.CKPool

Solo.CKPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Solo

BitClub

BitClub

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNS

P2Pool

P2Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNS

EthereumPool.co

EthereumPool.co

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Nanopool

Nanopool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , Australia , Oceania , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Dwarf Pool

Dwarf Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.875%

:روش های پرداخت

HBPPS , RBPPS

Coinotron

Coinotron

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS , Prop , RBPPS

Ethpool

Ethpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPLNS

Ethermine

Ethermine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPLNS

Coinmine

Coinmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Merge Mining Pool

Merge Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.5%

:روش های پرداخت

DGM , PPS

KanoPool

KanoPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS , Solo

Suprnova

Suprnova

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Australia , Europe , U.S.A , Oceania , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS

Litecoinpool

Litecoinpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Europe , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Prop

MoneroHash

MoneroHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

America

:متوسط کارمزد

1.6%

:روش های پرداخت

Prop

Monero Crypto Pool

Monero Crypto Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Prop

MineXMR

MineXMR

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1.1%

:روش های پرداخت

Prop , PPLNS

SiaMining

SiaMining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

America

:متوسط کارمزد

3%

:روش های پرداخت

PPS

CryptoADHD

CryptoADHD

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

XMRpool.eu

XMRpool.eu

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS

Cryptopia

Cryptopia

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

BTC.com

BTC.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , America

:متوسط کارمزد

2.71%

:روش های پرداخت

PPS , FPPS , PPS+ , PPLNS

NiceHash

NiceHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , America

:متوسط کارمزد

3%

:روش های پرداخت

PPS

Expanse Pool

Expanse Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

Flypool

Flypool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

CoinsForAll

CoinsForAll

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

ViaBTC

ViaBTC

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

2.3%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS , SOLO

AikaPool

AikaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

Luckpool

Luckpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

ConnectBTC

ConnectBTC

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPS

BitFire

BitFire

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Onion Pool

Onion Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

Bitcoin.com

Bitcoin.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS

Luxor Mining

Luxor Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS , FPPS

Metaverse.farm

Metaverse.farm

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.1%

:روش های پرداخت

Prop

Coinfoundry

Coinfoundry

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , Europe , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.3%

:روش های پرداخت

PPLNS

SandPool

SandPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.01%

:روش های پرداخت

Prop

xmrGET

xmrGET

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.01%

:روش های پرداخت

Prop

Cryptofriends

Cryptofriends

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.125%

:روش های پرداخت

Prop

XMR-Pool.eu

XMR-Pool.eu

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.45%

:روش های پرداخت

Solo , PPLNS

HashAnywhere Monero

HashAnywhere Monero

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

IVT Pool

IVT Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

Prop

1ds Equipool

1ds Equipool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

1ds CryptoPool

1ds CryptoPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS

Crypto-Coins.Club Mining Pool

Crypto-Coins.Club Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

XMR.MiningPower.net

XMR.MiningPower.net

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Holland , Europe

:متوسط کارمزد

0.4%

:روش های پرداخت

PPLNS

CoinVersus

CoinVersus

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

P2P

MoneroMilk

MoneroMilk

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.2%

:روش های پرداخت

Prop

MiningPond

MiningPond

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.1%

:روش های پرداخت

Prop

Loorea

Loorea

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Ethertrench

Ethertrench

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

CryptoHub

CryptoHub

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Argentina , America

:متوسط کارمزد

1.13%

:روش های پرداخت

Prop

Votecoin

Votecoin

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPLNT

CryptoMach

CryptoMach

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.36%

:روش های پرداخت

PPLNS

Mining4

Mining4

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.25%

:روش های پرداخت

PPNT , Prop

Croat.Pool

Croat.Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.8%

:روش های پرداخت

Prop

MineZenCash

MineZenCash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

Prop

MegaPool

MegaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

XMRpool.com

XMRpool.com

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.2%

:روش های پرداخت

Prop , RBPPS

MaxHash

MaxHash

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

MiningPool.at

MiningPool.at

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

Pirl-Pool.io

Pirl-Pool.io

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

803 Mine Pool

803 Mine Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

ProPool

ProPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , U.S.A , Europe , America

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPLNS

PokercoinPool

PokercoinPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

Prop

Minepool.ch

Minepool.ch

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Mobile Mining

Mobile Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS

Karbo Farm

Karbo Farm

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

FirePool

FirePool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.7%

:روش های پرداخت

Prop

eHashCoins

eHashCoins

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , SOLO

Miner Maniac

Miner Maniac

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNT

AkumaXMR

AkumaXMR

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Stratum , Vardiff

:مکان سرور

Europe , Asia , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

RBPPS

Prime Pools

Prime Pools

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS

PandaPool

PandaPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1,5%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

Prop

Rig Mining Pool

Rig Mining Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0%

:روش های پرداخت

PPS

MineMoney

MineMoney

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.915 %

:روش های پرداخت

Prop

Instapool

Instapool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0,9%

:روش های پرداخت

Prop

Uwezopool

Uwezopool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Africa

:متوسط کارمزد

Unknown

:روش های پرداخت

PPS

SureBlock

SureBlock

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPS

Shit Coin Mining

Shit Coin Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

XeMiner

XeMiner

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5

:روش های پرداخت

PPS

YoPool.io

YoPool.io

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

Prop

Bit Pool Mining

Bit Pool Mining

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , Europe , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.375 %

:روش های پرداخت

PPLNS

UniPool

UniPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.17%

:روش های پرداخت

PPS , SOLO , PPLNS

HashLoft

HashLoft

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

1.47%

:روش های پرداخت

PPS

EquiGems

EquiGems

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS

Whalesburg

Whalesburg

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring ,

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

PPLNS

TurtleCoin Pool

TurtleCoin Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS

PoolXYZ

PoolXYZ

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Vardiff , Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS

Minerall

Minerall

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

China , Europe , U.S.A , America , Asia

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPLNS

Arsmine

Arsmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1% (SOLO)

:روش های پرداخت

PPS , PPLNS , SOLO

Ethash Pool

Ethash Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Vardiff , Stratum

:مکان سرور

U.S.A , America

:متوسط کارمزد

0.5%

:روش های پرداخت

PPLNS

Persianmine

Persianmine

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Asia

:متوسط کارمزد

0.1

:روش های پرداخت

PPLNS

Coinblockers

Coinblockers

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia , America

:متوسط کارمزد

0.8%

:روش های پرداخت

PPLNT , SOLO

Prohashing

Prohashing

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff , ,

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

2.65%

:روش های پرداخت

PPLNS , FPPS , SOLO

Cruxpool

Cruxpool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , , , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia , Oceania

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPS+ , FPPS

Adaminers

Adaminers

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Turkey , Europe

:متوسط کارمزد

0.75

:روش های پرداخت

PPS , SOLO

ZHash.pro

ZHash.pro

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring

:مکان سرور

Europe , U.S.A , Asia

:متوسط کارمزد

0.42%

:روش های پرداخت

PPLNT

Wlink-NET

Wlink-NET

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

1.125

:روش های پرداخت

PPS

BitPool

BitPool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Monitoring , Stratum

:مکان سرور

Europe

:متوسط کارمزد

0.4%

:روش های پرداخت

Prop

Blockware Solutions pool

Blockware Solutions pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

China , Europe , U.S.A

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

PPS+

Binance Pool

Binance Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

FPPS

Wattum

Wattum

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

Unknown

:متوسط کارمزد

2%

:روش های پرداخت

Unknown

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring , Vardiff

:مکان سرور

Asia , Europe , U.S.A

:متوسط کارمزد

0

:روش های پرداخت

PPS , FPPS+

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Monitoring

:مکان سرور

US , ASIA , EU

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS , PPS+

HashBlue

HashBlue

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum , Vardiff , Monitoring ,

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0.9%

:روش های پرداخت

ETH

Pukka Pool

Pukka Pool

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

0.6%

:روش های پرداخت

PPLNS , SOLO

MINEXMR2

MINEXMR2

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

1%

:روش های پرداخت

PPLNS

Kryptex Pools

Kryptex Pools

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

1

:روش های پرداخت

PPS

Okminer

Okminer

ارزهای پشتیبانی شده

:امکانات

Stratum

:مکان سرور

:متوسط کارمزد

2

:روش های پرداخت

FPPS

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین