خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای داخلی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
29,386,085,670 ریال 29,325,782,800 ریال 275,989,640 (0.38%)
29,685,972,930 ریال
29,176,060,990 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
24,281,473,010 ریال 0 ریال 131,473,010 (0.54%)
24,314,999,990 ریال
24,151,299,990 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۱۰
مشاهده صرافی
29,281,850,010 ریال 29,281,250,000 ریال 185,549,990 (0.63%)
29,643,000,000 ریال
29,105,004,269 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۸
مشاهده صرافی
29,353,843,400 ریال 29,149,287,000 ریال 458,181,600 (1.56%)
29,849,205,400 ریال
29,149,050,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,301,893,312 ریال 0 ریال 169,955,903 (0.58%)
29,672,090,896 ریال
29,069,341,606 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
29,387,760,370 ریال 29,212,523,160 ریال 261,501,410 (0.89%)
29,649,261,780 ریال
29,111,524,990 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,316,542,160 ریال 0 ریال 152,216,730 (0.52%)
29,664,982,560 ریال
29,087,864,390 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۸
مشاهده صرافی
29,639,210,750 ریال 29,050,785,990 ریال 260,656,210 (0.88%)
30,000,005,370 ریال
21,259,620,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,508,150,000 ریال 29,014,570,000 ریال 387,782,000 (1.31%)
29,988,849,000 ریال
29,204,912,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,160,788,020 ریال 23,956,053,260 ریال 281,102,780 (0.96%)
29,627,596,790 ریال
28,899,248,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
29,497,665,590 ریال 29,087,876,310 ریال 282,276,270 (0.96%)
29,934,037,350 ریال
29,231,410,320 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۸
مشاهده صرافی
29,280,020,050 ریال 29,270,000,010 ریال 133,979,950 (0.46%)
29,500,000,000 ریال
29,200,010,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
29,767,630,680 ریال 28,782,240,000 ریال 179,375,400 (0.6%)
30,001,447,110 ریال
29,696,400,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,659,000,000 ریال 14,497,500,000 ریال 182,100,000 (0.61%)
30,038,400,000 ریال
29,435,200,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
28,956,390,200 ریال 0 ریال 175,585,960 (0.61%)
29,292,913,560 ریال
28,718,952,570 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
29,551,225,970 ریال 29,051,832,040 ریال 193,633,280 (0.66%)
29,931,200,000 ریال
29,297,250,510 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
24,746,762,540 ریال 0 ریال 105,036,100 (0.43%)
29,637,365,180 ریال
24,638,282,640 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
29,853,430,320 ریال 0 ریال 129,905,040 (0.44%)
30,523,842,000 ریال
29,601,111,960 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
24,462,952,950 ریال 24,204,768,750 ریال 5,287,050 (0.02%)
24,468,240,000 ریال
24,462,952,950 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۲:۵۸
مشاهده صرافی
29,574,755,990 ریال 0 ریال 418,949,110 (1.44%)
29,598,229,580 ریال
29,155,806,880 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۱:۴۰
مشاهده صرافی
29,458,152,980 ریال 29,275,542,610 ریال 192,469,180 (0.65%)
29,820,882,590 ریال
29,252,543,210 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,300,079,570 ریال 0 ریال 207,480,980 (0.71%)
29,677,775,370 ریال
29,091,754,780 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,597,940,688 ریال 28,984,193,862 ریال 373,943,249 (1.26%)
30,073,727,976 ریال
29,300,350,822 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۸
مشاهده صرافی
29,739,737,690 ریال 29,047,773,500 ریال 387,900,060 (1.3%)
30,209,305,400 ریال
29,412,610,170 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
26,442,655,919 ریال 26,302,579,881 ریال 5,489,955 (0.02%)
26,448,145,874 ریال
26,437,503,661 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۴:۵۱
مشاهده صرافی
24,410,000,000 ریال 0 ریال 27,500,000 (0.11%)
24,437,500,000 ریال
24,345,000,000 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۳:۲۰
مشاهده صرافی
168,996,475 ریال 0 ریال 1,584,957 (0.94%)
171,846,270 ریال
166,949,429 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
23,631,740,650 ریال 0 ریال 501,774,590 (2.12%)
24,133,515,240 ریال
23,631,740,650 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۶:۴۶
مشاهده صرافی
29,180,823,550 ریال 28,871,212,690 ریال 193,338,800 (0.66%)
29,374,162,350 ریال
29,180,823,550 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
29,323,554,700 ریال 0 ریال 227,369,860 (0.78%)
29,665,468,590 ریال
29,084,618,330 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,405,442,500 ریال 0 ریال 342,107,500 (1.16%)
29,813,387,800 ریال
29,145,542,500 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
24,374,837,010 ریال 24,368,683,700 ریال 132,486,710 (0.55%)
24,463,167,540 ریال
24,248,996,220 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۰۶
مشاهده صرافی
21,624,584,280 ریال 17,658,526,760 ریال 4,228,020 (0.02%)
21,624,584,280 ریال
21,620,356,260 ریال
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۰۶:۵۸
مشاهده صرافی
26,417,175,740 ریال 0 ریال 252,350,400 (0.96%)
26,591,597,170 ریال
26,091,084,900 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۱۲:۲۸
مشاهده صرافی
29,446,033,000 ریال 29,190,203,000 ریال 107,396,000 (0.36%)
29,553,429,000 ریال
29,171,519,500 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۱۴
مشاهده صرافی
29,496,310,399 ریال 29,127,121,132 ریال 238,295,878 (0.81%)
29,825,891,164 ریال
29,275,815,850 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,278,999,575 ریال 5,918,386,500 ریال 376,643,775 (1.29%)
29,713,854,375 ریال
29,019,470,400 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,391,247,650 ریال 29,058,709,600 ریال 459,772,350 (1.56%)
29,868,255,000 ریال
29,112,853,750 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
29,488,421,780 ریال 0 ریال 0 (0%)
29,488,421,780 ریال
29,488,421,780 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۱:۵۰
مشاهده صرافی
29,529,902,510 ریال 0 ریال 476,261,600 (1.64%)
29,546,015,880 ریال
28,949,546,150 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱۱:۲۱
مشاهده صرافی
29,744,774,780 ریال 29,279,003,660 ریال 195,235,840 (0.66%)
29,744,774,780 ریال
29,549,538,940 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
29,402,377,750 ریال 0 ریال 444,003,500 (1.51%)
29,904,393,000 ریال
29,145,594,250 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,475,722,068 ریال 29,152,724,601 ریال 285,307,794 (0.97%)
29,889,682,124 ریال
29,259,565,858 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
21,456,000,000 ریال 0 ریال 58,000,000 (0.27%)
21,542,520,000 ریال
21,456,000,000 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
29,350,979,350 ریال 0 ریال 155,323,690 (0.53%)
29,650,769,880 ریال
29,037,719,210 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
29,557,417,200 ریال 0 ریال 97,144,800 (0.34%)
29,807,475,600 ریال
29,300,691,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۵
مشاهده صرافی
29,247,012,630 ریال 0 ریال 299,192,660 (1.02%)
29,653,268,510 ریال
29,200,000,010 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۷
مشاهده صرافی
29,584,386,690 ریال 29,420,501,760 ریال 289,430,580 (0.98%)
29,968,012,800 ریال
29,295,304,500 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
29,250,609,960 ریال 0 ریال 397,282,600 (1.36%)
29,680,522,900 ریال
29,020,637,575 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
21,879,330,000 ریال 20,891,830,000 ریال 511,890,000 (2.4%)
22,378,060,000 ریال
21,367,440,000 ریال
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ - ۲۰:۲۶
مشاهده صرافی
29,420,029,710 ریال 0 ریال 347,889,430 (1.18%)
29,808,324,350 ریال
29,186,311,070 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۵
مشاهده صرافی
29,301,720,600 ریال 0 ریال 353,459,000 (1.21%)
29,720,396,660 ریال
29,073,436,290 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,487,230,000 ریال 28,815,710,000 ریال 164,950,000 (0.56%)
29,660,000,000 ریال
29,028,810,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,351,275,000 ریال 29,305,347,000 ریال 150,802,000 (0.51%)
29,676,090,000 ریال
29,217,052,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۰:۴۸
مشاهده صرافی
29,489,718,950 ریال 28,900,057,930 ریال 233,818,410 (0.8%)
29,991,289,060 ریال
29,065,324,960 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۹:۳۲
مشاهده صرافی
21,941,497,350 ریال 0 ریال 132,610,470 (0.61%)
21,942,441,270 ریال
21,527,653,950 ریال
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ - ۲۰:۲۶
مشاهده صرافی
29,593,233,460 ریال 0 ریال 188,691,120 (0.64%)
29,984,310,980 ریال
29,300,413,830 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,601,946,400 ریال 29,191,618,340 ریال 151,625,250 (0.51%)
29,974,890,110 ریال
29,381,281,170 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,362,611,700 ریال 0 ریال 237,388,300 (0.94%)
29,600,000,000 ریال
29,149,711,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,977,943,400 ریال 0 ریال 295,514,100 (0.99%)
30,428,950,500 ریال
29,673,340,600 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,750,640,640 ریال 13,554,669,530 ریال 264,340,580 (0.89%)
30,085,015,690 ریال
29,531,948,990 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
25,186,589,230 ریال 0 ریال 474,193,280 (1.92%)
25,470,916,160 ریال
24,735,045,730 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۸
مشاهده صرافی
28,460,200,000 ریال 0 ریال 237,300,000 (0.83%)
28,738,800,000 ریال
28,451,400,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۰۲:۴۲
مشاهده صرافی
29,555,310,000 ریال 29,006,740,000 ریال 331,630,000 (1.12%)
30,048,720,000 ریال
29,259,230,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,525,516,500 ریال 0 ریال 261,221,080 (0.88%)
29,931,895,830 ریال
29,249,142,550 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,422,637,870 ریال 28,953,578,010 ریال 279,003,960 (0.95%)
29,783,694,020 ریال
29,111,814,480 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
24,743,221,684 ریال 0 ریال 0 (0%)
24,743,221,684 ریال
24,743,221,684 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۰۹:۴۰
مشاهده صرافی
24,434,467,280 ریال 24,016,468,310 ریال 49,670,830 (0.2%)
24,510,988,930 ریال
24,387,074,110 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
21,076,181,810 ریال 20,661,007,040 ریال 177,827,070 (0.85%)
21,081,325,570 ریال
1,443,926,410 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۱۹:۳۴
مشاهده صرافی
29,079,317,086 ریال 29,678,754,987 ریال 156,898,367 (0.54%)
29,318,039,170 ریال
29,079,317,086 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۰۱:۴۲
مشاهده صرافی
29,937,157,790 ریال 29,005,153,880 ریال 238,155,800 (0.8%)
30,377,734,450 ریال
29,657,372,910 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,556,977,130 ریال 0 ریال 435,891,120 (1.47%)
30,040,485,150 ریال
29,280,348,370 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۸
مشاهده صرافی
25,216,905,260 ریال 24,954,256,710 ریال 366,297,860 (1.47%)
25,603,155,780 ریال
24,850,607,400 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۴:۱۲
مشاهده صرافی
29,503,085,030 ریال 29,324,049,040 ریال 244,671,610 (0.83%)
29,871,522,640 ریال
29,270,428,640 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
29,593,563,000 ریال 0 ریال 183,605,500 (0.62%)
29,965,460,500 ریال
29,361,048,500 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
21,575,995,860 ریال 0 ریال 158,245,860 (0.74%)
21,575,995,860 ریال
21,417,750,000 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۳
مشاهده صرافی
29,250,993,660 ریال 0 ریال 232,084,300 (0.79%)
30,149,065,330 ریال
29,069,335,860 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
25,860,161,750 ریال 25,548,100,450 ریال 51,272,870 (0.2%)
25,869,063,600 ریال
25,803,950,150 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۹
مشاهده صرافی
23,750,763,760 ریال 0 ریال 126,078,390 (0.53%)
23,750,763,760 ریال
23,624,685,370 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۲:۳۹
مشاهده صرافی
29,347,304,450 ریال 0 ریال 250,721,455 (0.85%)
29,689,533,000 ریال
29,104,522,902 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
29,395,843,650 ریال 29,140,005,150 ریال 403,120,905 (1.37%)
29,828,687,010 ریال
29,118,506,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۰
مشاهده صرافی
24,210,423,140 ریال 0 ریال 718,940 (0%)
24,330,795,130 ریال
24,183,625,690 ریال
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۰۴:۰۹
مشاهده صرافی
29,345,125,000 ریال 0 ریال 381,176,500 (1.3%)
29,881,111,000 ریال
29,198,592,000 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۸
مشاهده صرافی
29,486,832,140 ریال 28,941,007,950 ریال 453,925,950 (1.54%)
29,946,414,140 ریال
28,946,274,640 ریال
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۳
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین