خبر

مقایسه قیمت بیت کوین در بازارهای جهانی

btc

بیت کوین
BTC

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
Exchange SELL VOLUME
51158.06  $ 1745098664.99 1166
17066653.03
13783327.87
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51068.33  $ 283244888.98 691
6665481.23
7356856.71
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51175.87  $ 12495625.34 656
376847.34
601419.60
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51070.09  $ 587555704.98 712
3890860.62
4095676.55
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51148.35  $ 531269961.18 725
2531255.11
2739788.51
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51163.50  $ 8639350.57 589
320084.76
327829.55
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51171.20  $ 271355587.46 681
776763.13
1014267.86
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۲
مشاهده صرافی
51063.36  $ 62532981.86 704
3466960.50
1718836.10
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51169.50  $ 2820810.43 611
441984.71
373639.08
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51162.75  $ 248396729.60 697
1132710.46
1591067.70
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51183.34  $ 57393386.74 726
1662563.34
1415763.49
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51445.20  $ 246066.25 422
37956.93
70569.05
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51158.29  $ 565019486.02 771
2157616.11
4267032.13
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51153.53  $ 148301.41 480
100818.68
61539.66
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51026.51  $ 525098307.36 528
8114570.14
6010608.73
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51133.90  $ 464527309.76 696
1990848.28
1496408.81
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51041.26  $ 507003487.52 718
16928058.17
18081792.42
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51087.38  $ 186474355.22 805
41974281.05
42946833.52
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51186.54  $ 907606046.98 731
621877.14
7020022.56
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51040.03  $ 381954658.75 653
3402612.45
1399472.35
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51039.95  $ 329262165.22 533
1143731.34
1341279.97
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51062.66  $ 161959140.07 503
1045170.06
220851.77
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51158.39  $ 377007884.50 757
12376695.24
10253033.95
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51053.53  $ 89409517.31 724
135136994.14
136090936.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51028.34  $ 6889185.44 489
23746819.36
23901056.94
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51092.35  $ 542824979.31 802
65105248.57
53949793.75
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51186.55  $ 423788500.08 712
98910.41
486303.91
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51053.85  $ 87319347.49 347
2526961.27
3344133.55
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51143.33  $ 2133911.21 427
361143.66
441142.63
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
50942.93  $ 58.92 215
2892.86
1001.13
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
52002.02  $ 3.18 1
1739.05
27.01
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51038.64  $ 6653937.33 478
4787166.80
5254975.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51143.22  $ 70736.96 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
49994.26  $ 304.72 1
154.85
7.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51156.17  $ 70695892.25 612
4244613.88
2883977.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51179.04  $ 30187305.60 262
360195.80
376959.80
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51184.53  $ 1863258.12 591
1018294.82
873918.75
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51184.53  $ 1863239.98 618
1018152.13
863875.65
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۲
مشاهده صرافی
51186.56  $ 1596112.46 437
1075558.47
987876.77
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۲
مشاهده صرافی
51052.95  $ 1267686638.22 726
25484177.98
26311418.50
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51071.87  $ 3843953.84 166
12018.54
10284.67
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
66871.64  $ 63.89 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
50874.50  $ 48639108.10 551
5446377.62
3866590.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51158.09  $ 3090017.01 494
184202.77
305091.28
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51093.61  $ 10801.09 360
189568.04
49625.22
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51117.83  $ 350324.72 520
130417.88
94319.13
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51142.70  $ 5266890.01 455
477689.93
405228.09
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51160.55  $ 151126493.01 526
14902020.74
14773054.75
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51158.08  $ 2801790.28 418
95025702.78
94667655.67
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51164.04  $ 2619175.71 637
318179.77
473184.62
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
50915.58  $ 6242.04 1
19089.04
5395.56
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.62  $ 82339872.25 365
21792.89
23907.92
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51087.39  $ 17691056.05 348
485803.28
673892.13
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.67  $ 55501085.81 594
2032537.93
2356628.34
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51193.33  $ 232832222.37 290
149467.56
172487.58
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51158.10  $ 30670263.36 201
6358570.94
6348614.57
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.55  $ 87152768.90 730
117712.49
118102.50
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.56  $ 3463576.43 511
425984.46
422455.43
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
45499.45  $ 139.18 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51997.52  $ 175297640.13 1
16880711.32
13797184.72
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
50973.82  $ 4753540.38 1
232645.71
474793.79
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51277.34  $ 561006.57 1
149746161659.49
613795.04
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51158.06  $ 61340.46 90
94.14
259.08
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51169.26  $ 3302348.06 359
377802.96
398710.72
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51137.67  $ 65445700.91 351
65110628.61
53925629.26
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51166.33  $ 1898718.60 470
248069.03
175087.36
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51270.34  $ 8183128.01 1
75115222207.50
13884092495.17
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51158.08  $ 8543800.99 405
1232643.77
3084337.98
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51151.24  $ 566669.75 307
14222.05
11621.69
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
50949.36  $ 1970.85 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51150.33  $ 75718.26 1
33420.61
5674.60
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.33  $ 94812865.32 618
1692619.34
1529956.36
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51146.33  $ 4684933.82 1
36928.87
19822.44
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51169.58  $ 450181.13 471
106675.30
24206.93
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.54  $ 202443925.10 735
6325228.33
5856875.03
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.54  $ 87372427.69 774
50567252.88
66442511.67
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۲
مشاهده صرافی
41204.68  $ 1465493951.34 330
180717.75
124963.37
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۰۴:۴۸
مشاهده صرافی
51158.09  $ 172090246.60 667
528245.22
420401.57
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51155.51  $ 145175403.09 512
511410.05
50239.58
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51138.88  $ 157117.97 243
54791.06
989.43
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
36995.48  $ 173.13 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
50795.76  $ 58892589.90 588
126155.26
226813.96
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51070.64  $ 17152689.56 76
193755.22
454027.59
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51034.61  $ 10828116.50 576
4507663.82
4383197.70
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51026.50  $ 349500816.99 770
19049665.11
21491219.14
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51040.69  $ 2410301.63 382
2018300.16
479150.61
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51052.81  $ 156512695.34 497
19834186.32
18842726.87
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51062.06  $ 161627107.46 497
16953247.89
17173693.02
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51053.84  $ 1262535.39 543
770649.69
872482.87
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51036.90  $ 353636.49 657
120173283434.45
151576227408.37
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51053.10  $ 382671166.44 709
12325117.53
10961564.17
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51051.83  $ 22931810.70 380
413838.33
492114.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51253.57  $ 14673.90 29
66.49
269.48
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51042.62  $ 8580.62 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51179.69  $ 59550726.65 393
2974932.43
5229562.32
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.56  $ 26404710.23 682
1634856.29
1698666.02
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۲
مشاهده صرافی
51182.46  $ 16631927.74 657
4978679.71
4983228.81
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51187.93  $ 105615.74 323
18991661591.97
10466864444.96
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۲
مشاهده صرافی
46002.38  $ 230256210.95 150
256905.44
94467.21
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
51188.33  $ 71902311.67 639
2573817.14
2626659.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
4890.05  $ 428.25 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
50901.25  $ 3337340.62 320
13818.91
11050.80
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51028.72  $ 58880.31 422
69540.42
90030.56
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
41187.50  $ 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ - ۰۹:۳۲
مشاهده صرافی
51050.97  $ 18610088.51 652
687663.88
2661366.99
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51051.33  $ 58644435.94 359
61790.75
32878.50
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51044.34  $ 62533691.74 551
159889.23
993020.42
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51173.70  $ 49289.33 261
1059999.64
2181608.19
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.63  $ 31375951.98 606
6661546.38
7234846.27
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.55  $ 884872162.73 691
2452907.16
8514371.79
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
49822.37  $ 35234.37 2
446.75
8128.80
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51864.44  $ 972884.86 1
51.18
25.59
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51165.83  $ 157737126.92 687
1164629.77
1411865.63
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51188.86  $ 8409.36 281
5385.53
6824.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۲
مشاهده صرافی
51186.63  $ 15866368.43 559
135150.87
575810.87
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۲
مشاهده صرافی
36742.52  $ 15828595.77 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.54  $ 78731722.42 797
114291.31
113987.95
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.77  $ 6484005.90 586
18898.61
8625.78
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51182.15  $ 17081653.96 228
1975642.99
2614093.01
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51169.47  $ 1848654.85 540
937826.84
748727.54
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51116.60  $ 0 647
216248.71
276872.02
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51157.23  $ 3642930.14 611
294402.03
244137.27
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51087.70  $ 1217794.30 440
489862.47
459326.54
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
50821.50  $ 412475.59 231
624937.79
611875.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51219.43  $ 148116987.34 638
489515.45
306043.73
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51050.96  $ 7741553.92 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
42700.57  $ 45493259.32 1
293891.65
618354.27
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۰۲:۴۷
مشاهده صرافی
50799.34  $ 13595.97 417
541449.31
430810.05
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.71  $ 423408607.43 605
1551166.37
1266581.65
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51186.55  $ 21998.08 220
22663747.25
1747318.03
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51185.01  $ 3807.66 577
13606122.62
14351942.38
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51213.96  $ 73747.50 473
107002.05
59238.58
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51198.85  $ 0.000146 482
9087445.94
9087445.94
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
50984.33  $ 2916.53 292
9557.79
16798.53
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51053.86  $ 194501239.75 1
70908.37
10.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51186.53  $ 343672022.14 760
1805230.99
1200415.01
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51184.16  $ 197834607.14 529
16795961.48
13199389.02
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51153.45  $ 10612.04 371
12521.23
23358.02
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51187.00  $ 19660477.64 592
1204968.20
1649651.66
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51760.40  $ 5.23 201
22266.83
2224.44
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۲۳
مشاهده صرافی
51053.85  $ 31405054.34 539
2387455.82
2026668.15
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
49095.49  $ 0 1
26.90
28.34
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51071.57  $ 4452583.07 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51065.63  $ 73985242.49 687
1113615.10
650572.88
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51026.51  $ 30141368.40 410
1225187.01
1111147.82
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51023.10  $ 872.10 470
1868602.26
1373698.72
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51059.86  $ 1336765.07 568
154116.41
293107.84
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51787.70  $ 23748.92 1
34.63
3.19
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51026.01  $ 285626.65 213
5091.93
5737.31
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51080.14  $ 106825.10 427
241503.35
285355.90
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51044.99  $ 4777453.83 428
461746.09
777728.80
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
50933.65  $ 21641.29 370
49843.18
33761.44
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51040.01  $ 397248.87 350
1926693.23
865297.81
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51041.09  $ 59566797.90 546
2962154.59
5499269.82
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51150.61  $ 202613.45 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51055.69  $ 285467588.26 689
17691610.28
23192366.80
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51193.12  $ 32386.10 384
10184.03
13973.75
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
51053.86  $ 20353891.89 530
10072826.31
10095871.93
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۰۳
مشاهده صرافی
51071.20  $ 5991523.52 1
359489.92
512786.86
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین